Foirmeacha

Foirmeacha Clárúcháin

Más múinteoir thú a cháiligh in Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárú trí na foirmeacha iarratais thíos a úsáid. Ní mór go seolfar gach iarratas isteach in éineacht leis na doiciméid riachtanacha sa phost. Tá clárú faoi réir Ghrinnfhiosrú an Gharda Síochána.

Foirmeacha Clárúcháin lena n-áirítear Measúnú ar Cháilíochtaí

Más múinteoir thú a cháiligh taobh amuigh d’Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárú lena n-áirítear measúnú ar cháilíochtaí trí na foirmeacha iarratais thíos a úsáid. Ní mór go seolfar gach iarratas isteach in éineacht leis na doiciméid riachtanacha sa phost. Tá clárú faoi réir Ghrinnfhiosrú an Gharda Síochána.

Foirm Bhreise le haghaidh Múinteoirí Iar-bhunscoile (Corpoideachas)

Más múinteoir thú a cháiligh taobh amuigh d’Éirinn, agus má tá tú ag déanamh iarratas ar mheasúnú Corpoideachais,  ní mór duit an fhoirm thíos a chomhlánú freisin.

  • Múinteoirí Iar-bhunscoile (Corpoideachas):  Foirm PE1

Measúnú ar Cháilíochtaí le haghaidh Ábhair Bhreise Curaclaim do mhúinteoirí cáilithe Iar-bhunscoile

Is féidir le Múinteoirí Iar-bhunscoile atá cláraithe faoi láthair iarratas a dhéanamh le haghaidh measúnú ar a gcuid cáilíochtaí lena dhearbhú go gcomhlíonann siad na riachtanais d’ábhair churaclaim Iar-bhunscoile bhreise.

Foirmeacha do Chlárú le Coinníollacha

FOIRM A do mhúinteoirí Bunscoile agus Iarbhunscoile a bhfuil Droichead curtha i gcrích acu

Le coinníoll Droichead a chomhlíonadh, ní mór do mhúinteoir

  • An clár oideachais a chur i gcrích
  • Deimhniú a fháil ó chomhghairmithe a bhfuil taithí acu go bhfuil critéir áirithe comhlíonta aige nó aici mar chuid de phróiseas Droichead process
  • Íostréimhse de chleachtadh gairmiúil iarcháilíochta a chur i gcrích, a d’fhéadfadh tarlú i scoil amháin nó níos mó.

Nuair atá an coinníoll seo comhlíonta, ba chóir do chláraithe Foirm A a chomhlánú agus í a chur ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

FOIRM B do mhúinteoirí Iarbhunscoile a bhfuil Fostaíocht Iarcháilíochta curtha i gcrích

acu

Leis an gcoinníoll fostaíochta iarcháilíochta (FIC) a chomhlíonadh, ní mór do mhúinteoirí fianaise a sholáthar de 300 uair an chloig d’fhostaíocht teagaisc shásúil in iarbhunscoil aitheanta nó in Ionad Oideachais ina bhfuil ábhar iarbhunscoile á theagasc. Ní mór don fhianaise den tsórt sin a bheith fíoraithe agus sínithe ag príomhoide na scoile (nó príomhoidí na scoileanna áit a raibh níos mó ná scoil amháin i gceist.

Ní mór dhá thrian (200 uair an chloig) ar a laghad den fhostaíocht fhaofa a bheith bainteach le hábha(i)r c(h)uraclaim iarbhunscoile nó treoirchomhairliú a mhúineadh do rang ainmnithe de dhaltaí ar chlár ama na scoile.

Féadfar suas le haon trian (100 uair an chloig) den fhostaíocht fhaofa a dhéanamh i ndáil le tacaíocht foghlama, riachtanais speisialta, tacaíocht teanga nó gníomhaíocht teagaisc eile ar an gclár ama. Go hiondúil, is é uastréimhse de thrí bliana ón dáta clárúcháin atá leagtha síos leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

FOIRM C do mhúinteoirí Bunscoile a bhfuil an Promhadh curtha i gcrích acu

Tá an fhoirm seo do mhúinteoirí Bunscoile a chuir tús le seirbhís i mí Mheán Fómhair 2010 nó ina dhiaidh sin, le fianaise a chur ar fáil go bhfuil an tseirbhís agus na riachtanais inniúlachta ghairmiúla den phromhadh curtha i gcrích acu.

FOIRM D do mhúinteoirí a bhfuil an próiseas Droichead déanta acu, a thosaigh sa

bhliain acadúil 2016/2017

Soláthraíonn an foirmeacha seo fianaise don Chomhairle go bhfuil na riachtanais uile a bhaineann le Droichead comhlíonta.

Foirm Iarratais ar Shíneadh Ama de Chlárú Coinníollach

Bronntar clárú faoi réir coinníollacha ar mhúinteoirí nár chomhlíon an riachtanas uile do chlárú iomlán. Is féidir le múinteoir iarratas a dhéanamh I scríbhinn ar shíneadh ama dá t(h)réimhse de chlárú coinníollach áit a chuir imthosca maolaitheacha cose air nó uirthi an coinníoll a chur i gcrích. Tá na himthosca leagtha amach go soiléir ar an bhfoirm iarratais lena n-áirítear liosta fianaise atá de dhíth chun tacú leis an iarratas ar shíneadh ama. Tabhair faoi deara, le do thoil, mura gcomhlíonann múinteoirí a gcoinníollacha clárúcháin faoin dáta éaga agus mura ndéanann said iarratas ar shíneadh ama, rachaidh a c(h)lárú i léig. Is iad múinteoirí cláraithe amháin atá i dteideal íocaíocht a fháil ó scoileanna atá maoinithe ag an Stát.

Athrú Sonraí

Tabhair faoi deara go bhféadfaidh tú do sheoladh agus do chuid sonraí teagmhála a athrú trí Mo Chlárú a úsáid. Ó am go ham, beidh ag an gComhairle comhfhreagras a sheoladh trí sheachadadh taifeadta/sa phost cláraithe i gcomhréir leis na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta. Tá sé ríthábhachtach, mar sin, go gcinnteoidh múinteoirí cláraithe go bhfuil a gcuid sonraí teagmhála chun dáta. Ó tharla go bhféadfadh an Chomhairle doiciméid thábhachtacha a eisiúint le linn saoire na scoile, tá sé riachtanach go gcuirfear seoltaí cónaithe/baile cruinne ar fáil.

Is féidir le múinteoirí cláraithe roinnt dá gcuid sonraí pearsanta a athrú ar Chlár na Múinteoirí. Seo a leanas an méid is féidir a athrú ar líne:

Teideal

Seoladh

Uimhreacha Gutháin

Seoladh Ríomhphoist

Modh chun Ríomhphoist a Sheoladh

Diúltú do Ríomhphoist

Rochtain a cheadú do Phámháistir

Sonraí Fostaíochta

Is féidir an t-eolas eile go léir, e.g. ainm, cáilíochtaí, inscne, Uimhir PPS, etc. a athrú tríd an bhfoirm chuí athraithe sonraí agus an fhianaise dhoiciméadach riachtanach a sheoladh isteach.