Research Alive!

Cúlra agus cuspóirí Research Alive!

Bunaíodh an grúpa Research Alive! in 2013. An cuspóir tosaigh a bhí i gceist leis ná imeacht a reáchtáil ar feadh lá amháin le taithí na múinteoirí a úsáideann fianaise ina gcuid oibre agus torthaí suirbhé náisiúnta maidir lena riachtanais fianaise a chomhroinnt. Uaidh seo, tá an grúpa Research Alive! tar éis leanúint ar aghaidh ag comhoibriú lena chéile leis an úsáid a bhaintear as taighde i gcleachtadh oideachasúil a chur chun cinn agus comhroinnt níos fearr a chothú i measc múinteoirí maidir lena gcuid taithí i dtaobh taighde a chur i bhfeidhm ina gcuid oibre.

Is é atá sa ghrúpa Research Alive! comhfhiontar idir an Chomhairle Mhúinteoireachta, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha (LSÉ). Mar atá léirithe ag misean agus cuspóirí na dtrí eagraíocht ar leith mar atá leagtha amach thíos, i dteannta a chéile cuireann siad bailiúchán de chomchuspóirí atreisithe ar fáil le cur leis na naisc idir cúrsaí taighde, polasaí agus cleachtaidh i gcomhthéacs cleachtaidh laethúil sa seomra ranga, an churaclaim agus na measúnachta. Tá téarmaí tagartha comhaontaithe an ghrúpa ar fail anseo.