Research Alive!

Cúlra agus cuspóirí Research Alive!

Bunaíodh an grúpa Research Alive! in 2013. An cuspóir tosaigh a bhí i gceist leis ná imeacht a reáchtáil ar feadh lá amháin le taithí na múinteoirí a úsáideann fianaise ina gcuid oibre agus torthaí suirbhé náisiúnta maidir lena riachtanais fianaise a chomhroinnt. Uaidh seo, tá an grúpa Research Alive! tar éis leanúint ar aghaidh ag comhoibriú lena chéile leis an úsáid a bhaintear as taighde i gcleachtadh oideachasúil a chur chun cinn agus comhroinnt níos fearr a chothú i measc múinteoirí maidir lena gcuid taithí i dtaobh taighde a chur i bhfeidhm ina gcuid oibre.

Is é atá sa ghrúpa Research Alive! comhfhiontar idir an Chomhairle Mhúinteoireachta, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha (LSÉ). Mar atá léirithe ag misean agus cuspóirí na dtrí eagraíocht ar leith mar atá leagtha amach thíos, i dteannta a chéile cuireann siad bailiúchán de chomchuspóirí atreisithe ar fáil le cur leis na naisc idir cúrsaí taighde, polasaí agus cleachtaidh i gcomhthéacs cleachtaidh laethúil sa seomra ranga, an churaclaim agus na measúnachta. Tá téarmaí tagartha comhaontaithe an ghrúpa ar fáil anseo.

Comhdháil Research Alive!

Ghlac níos mó ná 4,000 múinteoir páirt i suirbhé i mí Eanáir 2013 maidir lena gcuid rannpháirtíochta i gcúrsaí taighde. Sna freagraí leagadh béim ar spéis mhór a bhí i measc múinteoirí maidir le páirt níos mó a bheith acu i gcúrsaí taighde. I measc na bpríomhthorthaí bhí na nithe seo a leanas:

  1. San áireamh sna cúiseanna nár glacadh páirt i dtaighde oideachsúil nó nár baineadh úsáid as bhí an easpa ama, na deacrachtaí i dtorthaí taighde turgnamhacha a aistriú isteach i réadúlacht na seomraí ranga, na deacrachtaí i dtaighde a aimsiú agus na deacrachtaí taighde a thuiscint i gceist. Bhí níos lú ná 10% de na freagróirí a roghnaigh an rogha ‘nárbh fhiú an tairbhe an trioblóid’ na torthaí taighde.
  2. San áireamh sna gníomhartha le go mbeidh sé níos éasca do mhúinteoirí teacht ar thorthaí taighde bhí níos mó taighde faoi threoir múinteoirí, níos mó foilseachán taigde ar leith do mhúinteoirí, tacaíocht ó scoileanna le bheith rannpháirteach i gcúrsaí taighde agus am le machnamh a dhéanamh le comhghleacaithe.

Mar thoradh ar an suirbhé, reáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta, an CNCM agus an LSÉ comhdháil i mí na Bealtaine 2013 i gColáiste Bhríde, Cluain Dolcáin i mBaile Átha Cliath, faoin mbratach Research Alive! Cuspóir na comhdhála ba ea múinteoirí, taighdeoirí agus páirtithe leasmhara eile a thabhairt le chéile le plé agus iniúchadh a dhéanamh maidir le taithí na múinteoirí agus iad rannpháirteach i dtaighde oideachasúil agus an fháil atá acu air.

San áireamh sna torthaí beartaithe den imeacht bhí na smaointe agus tacaíocht dóibh seo a leanas:

  • do mhúinteoirí maidir leis an gcaoi le teacht ar thaighde ó thaobh oideachais de;
  • do thaighdeoirí agus don lucht déanta beartas maidir leis an gcaoi le bheith in ann teacht ar thorthaí taighde níos éasca; agus,
  • don lucht féachana i gcoitinne maidir leis an taighde a bhfuil tábhacht leis agus cad é a dhéanann difear i gcúrsaí teagaisc agus foghlama.

D’fhreastail 90 toscaire ar an iomlán ar an gcomhdháil agus bhí an t-aiseolas ó na rannpháirtithe uile ag an imeacht, na múinteoirí san áireamh, go han-dearfach. Ghlac na múinteoirí páirt i gcúrsaí plé i rith an lae, agus le linn an t-ionchur a rinne siad, léirigh siad dhá phríomhéileamh:

  • Bhí siad ag iarraidh go mbeadh sé níos éasca orthu teacht ar thaighde ar ardchaighdeán.
  • Bhí deiseanna ag teastáil uathu le rannpháirtíocht chriticiúil a ghlacadh sa taighde sin.

Tá tuilleadh eolais maidir le comhdháil Research Alive! agus na príomhóráidí, lena n-áirítear cur i láthair ar thátail an tsuirbhé leis an Ollamh Mark Morgan, ar fáil anseo.

Molfeasa.ie

I gcruinnithe ina dhiaidh sin idir an Chomhairle Mhúinteoireachta, an NCCA agus an CES, rinneadh anailís chúramach agus plé ar an aiseolas a fuarthas ó mhúinteoirí ag comhdháil Research Alive!, go háirithe ar cheist na gleice criticiúla, agus d’aontaigh an grúpa gurb é an chéad ní eile a ba chóir a dhéanamh ná mol ar líne a chruthú leis an ngleic chriticiúil sin a éascú.

Rinne an grúpa scrúdú ar cuid mhór suíomhanna gréasáin dá leithéid ar fud dlínsí éagsúla. Léiríodh réimse cuir chuige leis an iniúchadh seo, ó shuíomhanna nach ndéanann ach ábhar taighde a óstáil agus rochtain a éascú, go suíomhanna ina ndírítear ar idirghabháil a dhéanamh ar thaighde do léitheoirí éagsúla oideachais. Tar éis machnamh a dhéanamh ar láidreachtaí agus laigí na suíomhanna atá ann, agus tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar aiseolas na comhairle, chuardaigh an grúpa oibre réitigh ansin chun suíomh gréasáin nua do chóras oideachais na hÉireann a fhorbairt agus a sheoladh agus chun tacú leis – www.molfeasa.ie.

Ar an drochuair, tar éis dhá iarratas ar thairiscintí, ní bhfuarthas aon fhorthairgeoir, agus tá an Chomhairle, an NCCA agus an CES anois ag féachaint ar bhealaí eile trína bhféadfaí tacaíocht éifeachtach a thabhairt do mhúinteoirí lena gcuid plé le taighde a fheabhsú.