Páipéir Oideachais

  • Professional Challenges and Opportunities for the Future Páipéar arna chur i láthair ag Stiúrthóir na Comhairle, Tomás Ó Ruairc, ag Cruinniú Cinn Bhliana Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc ar an 11 Márta 2015, ar an téama “Deiseanna agus Dúshláin Ghairmiúla sa Todhchaí.”

  • Integrating Research, Teaching and Learning Ráiteas tosaigh ó stiúrthóir na Comhairle, Tomás Ó Ruairc, ag Comhdháil Choláiste Hibernia maidir le taighde, múinteoireacht agus foghlaim a chomhtháthú. An 5 Márta 2015

  • Presentation to the Further Education ColloquiumPáipéar curtha i láthair ag Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, Tomás Ó Ruairc, ag an gCollóiciam Breisoideachais agus Oiliúna arna óstáil ag an Further Education and Training Providers' Forum in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ar an 18 Feabhra 2015.

  • Making it Real  Páipéar maidir leis an taighde a cheangal leis an gcleachtadh, arna chur i láthair ag Tomás Ó Ruairc, an Stiúrthóir, ag comhdháil REPP / CRNINI 'Realising Real-World Research', an 18 Meán Fómhair 2014.

  • Thinking and Talking about learning  Arna chur i láthair ag Tomás Ó Ruairc, an Stiúrthóir, an Chomhairle Mhúinteoireachta ag an dara comhdháil bhliantúil de chuid  ResearchED, an 6 Meán Fómhair 2014.

  • Beauty is the first test  Ráiteas tosaigh a thug Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, ag seoladh oifigiúil "Beauty is the first test" ag an Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh, an 16 Bealtaine, 2014.

  • Current directions in teacher education and curriculum reform in Ireland  Is ionann seo agus téacs páipéir a chuir Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, i láthair ag siompóisiam i ndáil leis an teideal thuas in UCC Dé hAoine, an 22 Feabhra 2013. Labhair an Dr. Anne Looney, Príomhfheidhmeannach CNCM agus an Dr. Harold Hislop, Príomhchigire, ag an siompóisiam sin chomh maith.