Clárúchán Iomlán dóibh siúd a Promhadh i Socrú Srianta

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh faoin mbeartas seo?

Baineann an beartas seo leis na múinteoirí a promhadh i socrú srianta agus a shásaíonn na critéir cháilitheachta agus an riachtanas seirbhíse faoi mar atá leagtha amach san fhoirm iarratais ábartha: SP-PROB (Béarla).

An bhfuil sé ceadaithe aon choinníollacha eile, seachas an promhadh, a bheith gan sásamh agam ar mo chlárúchán?

Níor chóir go mbeadh coinníoll ar bith eile gan sásamh ar do chlárúchán, seachas "promhadh príomhshrutha".

An bhféadfainn clárúchán iomlán a fháil má tá mé cláraithe faoi Rialachán 3 (Bealach 4) - Montessori agus Catagóirí Eile

Chun a bheith incháilithe chun críche an bheartais seo, níor mhór duit a bheith cláraithe i láthair na huaire faoi Rialachán 2 (Bealach 1) (Bunoideachas). Múinteoirí atá cláraithe faoi Rialachán 3 (Bealach 4) - Montessori agus Catagóirí eile, agus a bhfuil promhadh i socrú srianta curtha i gcrích acu, tá stádas clárúcháin iomlán acu cheana féin.

Céard a chiallaíonn "50 lá as a chéile"?

Ciallaíonn an riachtanas seirbhíse "50 lá as a chéile", go mbeadh seirbhís 50 lá as a chéile déanta sa rang céanna de bhreis ar aon riachtanais seirbhíse don phromhadh/ Droichead. Seirbhís a rinneadh sular bronnadh an stádas "promhadh faighte i socrú srianta", ní féidir í a chur san áireamh do na laethanta breise. In aon bhloc amháin a chaithfear na laethanta sin a dhéanamh, agus ní féidir iad a bhriseadh idir dhá bhliain acadúla.

An gcaithfidh an "50 lá as a chéile" sa bhreis a bheith déanta sa rang céanna agus sa socrú céanna ina ndearna mé an promhadh?

a) Éilítear faoin mbeartas go gcaithfeadh an múinteoir an rang céanna a mhúineadh ar feadh an 50 lá as a chéile. Ní féidir le múinteoirí rang difriúil a mhúineadh le linn an tréimhse sin.

b) Is féidir an tréimhse a dhéanamh i socrú difriúil, nó le rang seachas an rang a bhí in úsáid don phróiseas promhaidh. Ní riachtanais é go ndéanfaí é a chur i gcrích sa rang céanna sa socrú céanna a bhí ann don phromhadh.

Baineann an beartas seo le múinteoirí atá ag obair i socrú riachtanais speisialta oideachais (RSO/SEN); an sásódh múinteoir príomhshrutha na critéir a leagtar amach?

Ceadaíonn an beartas seirbhís i socrú seomra ranga ar bith, ina bhfuil curaclam aitheanta á mhúineadh. Dá réir sin, tá seirbhís RSO/SEN nó seirbhís i seomra ranga príomhshrutha araon inghlactha.

Maidir le seirbhís roimh Mheán Fómhair 2016, an mbeidh sí san áireamh chun críche an bheartais seo?

Bheadh, ceadaítear seirbhís shiarghabhálach a aithint faoin mbeartas seo, mar aitheantas ar mhúinteoirí atá fostaithe san earnáil RSO/SEN le fada.

Má tá clárúchán iomlán agam in earnáil eile i láthair na huaire, an féidir liom iarratas a dhéanamh faoin mBeartas seo?

Ní bhaineann an beartas seo ach amháin leo siúd a bhfuil an stádas acu gur promhadh i socrú srianta in earnáil an Bhunoideachais iad, agus a bhfuil an coinníoll maidir leis an bpromhadh gan sásamh acu i gcónaí. Ní bhaineann sé leo siúd a bhfuil stádas Clárúcháin iomlán acu, beag beann ar an Earnáil ina bhfuil said.

Agus mura sásaím na critéir?

Maidir le múinteoirí a dhéanann iarratas faoin mbeartas seo agus nach sásaíonn na critéir ar fad/ an incháilitheacht, b'fhéidir go n-iarrfaí orthu eolas breise a chur ar fáil agus tabharfar comhairle.

An bhfuil an beartas seo i bhfeidhm do gach post múinteoireachta?

Ní cháillíonn an tseirbhís a rinneadh sna poist seo a leanas lena háireamh i gcomhthéacs an bheartais seo, mar nach gcomhlíonann siad riachtanais ranga/ curaclaim/ leanúnachais an bheartais seo:

  • Tacaíocht foghlama
  • Teagasc duine le duine
  • Teagascóirí baile
  • Scoileanna ospidéil
  • Múinteoirí acmhainne ar bhonn aistarraingte
  • Múinteoirí a mhúineann líon teoranta ábhar ar bhonn rothlach i ranganna éagsúla
  • Taithí mar Chúntóir Riachtanas Speisialta (CRS/SNA).

Cén fad a thógfaidh sé m'iarratas a phróiseáil?

Cuirfear tús leis an bpróiseáil ón 1ú Meán Fómhair 2016 ar aghaidh, agus meastar go dtógfaidh sé 2-3 seachtaine, ar meán, chun iarratas a phróiseáil i ndiaidh foirm a bheith faighte agus í líonta isteach go hiomlán.

An féidir liom cur isteach ar chlárúchán iomlán má fuair mé toradh le linn mo chuairt fhorlíontach ón gCigire a d'éiligh am breise?

Is féidir, thig leat iarratas a dhéanamh. Ach má tugadh toradh duit roimhe seo faoina raibh tréimhse bhreise de dhíth chun d'inniúlacht ghairmiúil a fhorbairt agus a léiriú, iarrfar ort do thuairisc fhorlíontach a chur ar fáil. Ní chuirfear an tréimhse 50 lá san áireamh ach amháin i gcás seirbhís a rinneadh i ndiaidh an tuairisc a bheith déanta.

An féidir liom cur isteach ar chlárú iomlán má fuair mé toradh a deir nár léirigh mé inniúlacht ghairmiúil shásúil le linn cuairt fhorlíontach ón gcigire?

Is féidir, thig leat iarratas a dhéanamh. Ach má tugadh toradh duit roimhe seo a dúirt nár léirigh tú inniúlacht ghairmiúil shásúil, lorgófar cáipéisí breise uait, tuairiscí forlíontacha san áireamh. Breithneoidh an Painéal Clárúcháin iad.

Is Príomhoide mé. An bhfuil mé i dteideal cur isteach ar chlárúchán?

Tá. Thig leat cur isteach ar chlárúchán iomlán más príomhoide thú a promhadh i socrú srianta roimhe seo, ach ní thig leat earnáil an phríomhoide de d'fhoirm féin a shíniú.