Múinteoiri Nua-cháilithe

Conas a chláróidh mé nuair a bheidh an clár oideachais múinteoirí curtha i gcrích agam go sásúil?

Má tá Foirm Toilithe Mhic Léinn comhlánaithe agat, aistreofar do chuid sonraí teagmhála agus cáilíochta ó do choláiste nó ollscoil chuig an gComhairle Mhúinteoireachta. Ansin seolfar amach foirm iarratais MNC ar Chlárú mar mhúinteoir chugat. Líon isteach an fhoirm seo chomh luath agus is féidir leat agus seol ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta í mar aon leis na doiciméid chuí. Ní mór duit a chinntiú freisin go bhfuil próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána curtha i gcrích agat.

Gheofar sonraí eolais faoin bpróiseas clárúcháin do mhúinteoirí nua-cháilithe anseo.

An gá dom mo chuid tras-scríbhinní a chur isteach?

Beidh sé luaite ar d'fhoirm iarratais MNC más gá duit tras-scríbhinní a chur ar fáil. De ghnáth, má tá clár seachas Baitsiléir san Oideachas nó clár comhthráthach ceithre bliana d’oideachas múinteoirí curtha i gcrích agat, ní mór duit fótachóipeanna a chur isteach. Glacfaidh an Chomhairle le seoladh an tsuíomh ghréasáin ar a bhféadfar do chuid taifid acadúla a fhíorú ar líne (e.g. Digitary) agus le do chuid sonraí logála.

Tabhair faoi deara go mbíonn moill ann go minic le linn an tsamhraidh maidir le tras-scríbhinní a fháil ó choláistí nó ollscoileanna agus moltar go mbeidh tras-scríbhinní gach bliain de do cháilíocht bunchéime agat sula gcomlánfaidh tú an fhoirm iarratais MNC.

Cuireadh in iúl dom go bhfuil mo cháilíocht bhunchéime easnamhach, ag éirí as an bpróiseas um Fíorú Máistir Gairmiúil le hOideachas (MGO/PME). Céard a chaithfidh mé a sheoladh ar aghaidh?

Chun clárú faoi Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta um Chlárú 2016, Bealach 2 (Iar-bhunoideachas), tá sé riachtanach go sásaíonn tú na riachtanais i gcás ábhar curaclaim iar-bhunoideachais amháin, ar a laghad.

Má cuireadh in iúl duit go bhfuil easnamh i gceist, e.g. easnamh ó thaobh creidiúintí, an riachtanas cónaithe i gcás teanga, inniúlacht theangeolaíoch, caithfidh tú, nuair a bheidh d’fhoirm iarratais clárúcháin á seoladh agat, fianaise a sheoladh gur slánaíodh an t-easnamh, mura seoladh an fhianaise sin cheana. Nótáil le do thoil, mura bhfuil ábhar faofa amháin agat ar a laghad, nach féidir an clárú a chríochnú go dtí go bhfaightear an fhianaise sin. Má faomhadh thú d’ábhar amháin ar a laghad agus gur cuireadh easnamh in iúl duit maidir le hábhar breise, is don ábhar faofa amháin a dhéanfar d’iarratas a phróiseáil go dtí go bhfaightear fianaise gur slánaíodh an t-easnamh/ na heasnaimh.

Céard a chaithfidh mé a dhéanamh nuair a fhaighim post mar mhúinteoir?

Tá d’uimhir chláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta ag teastáil ón Roinn Oideachais agus Scileanna (DES) nó ón mBord Oideachais agus Oiliúna (ETB - CGO/VEC mar a bhí). Ba cheart duit a bheith cláraithe, agus cruthúnas a bheith agat go bhfuil tú cláraithe agus Grinnfhiosraithe nuair a lorgann tú post mar mhúinteoir. Tugann an Roinn Oideachais agus Scileanna sonraí breise faoi earcú, clárú agus cáilíochtaí múinteoirí (www.education.ie).

Cén fad a mhaireann an Próiseas Grinnfhiosrúcháin?

Tá céimeanna difriúla sa phróiseas chun iarratas ar ghrinnfhiosrúchán a dhéanamh, agus cur síos orthu sa Treoir chun Iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán.

Maidir le foirmeacha a fhaightear atá comhlánaithe i gceart, agus na cóipeanna deimhnithe céannachta a theastaíonn in éineacht leo, seoltar thart ar 80% de na hiarratais ar Ghrinnfhiosrúchán ar ais taobh istigh de 7-10 lá oibre, faoi láthair.

Molaimid go ndéanfá an próiseas Grinnfhiosrúcháin a chur i gcrích a luaithe agus is féidir mar tagann méadú ar líon na n-iarratas i gcaitheamh an tsamhraidh, agus b’fhéidir go dtógfadh sé níos faide an próiseas a chur i gcrích.

Rinneadh Grinnfhiosrú CLG/Scoile/Coláiste etc orm cheana. An gá dom an grinnfhiosrúchán a dhéanamh?

Is gá. Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht údaraithe chun grinnfhiosrú múinteoirí a riaradh in Éirinn, agus caithfidh sí an nochtú grinnfhiosrúcháin a mheas i gcomhair oiriúnacht chun clárú. Grinnfhiosrú a dhéantar trí bhíthin na Comhairle, amháin, atá inghlactha don chlarú.

An féidir liom clárú gan próiseas grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána a bheith curtha i gcrích agam?

Ní féidir. Is riachtanas clárúcháin é grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. Ní bheidh múinteoir cláraithe gan grinnfhiosrúchán an Gharda a bheith curtha i gcrích aige nó aici go sásúil. Chun críocha cláraithe, ní mór do mhúinteoirí nuacháilithe iarratas ar grinnfhiosrúchán an Gharda a chur isteach tríd an gComhairle Mhúinteoireachta.

An gá dom an seoladh a bhí agam agus mé sa choláiste a thabhairt ar an bhFoirm Iarratais Grinnfhiosrúchán?

Is gá. Caithfidh tú na seoltaí ar fad ag a raibh tú i do chónaí ar feadh níos mó ná trí mhí a thabhairt ar d’iarratas Grinnfhiosrúcháin.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil próiseas grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána curtha i gcrích?

Seolfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta litir chugat le toradh an phróisis ghrinnfhiosrúcháin nuair a chuirtear i gcrích é. Coinnigh an litir seo in áit shábháilte mar go mbeidh sí de dhíth ar fhostóirí féidearthachta nuair a bheidh post múinteoireachta á thairiscint acu duit. Eisítear an litir seo de réir Chiorclán 0063/2010 na Roinne Oideachais agus Scileanna.

An ngearrtar táille ar chlárú?

Gearrtas. Tá táille €90 ag gabháil le clárúchán. Is ionann an táille athnuachana bhliantúil agus €65 faoi láthair.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuilim cláraithe?

Gheobhaidh tú litir ina ndeimhneofar leat go bhfuil tú cláraithe.

Cad a tharlaíonn má bhíonn orm scrúduithe forlíontacha (athscrúduithe) a chur i gcrích?

Mura n-aistreofar do chuid sonraí chuig an gComhairle Mhúinteoireachta le linn an tsamhraidh mar gheall ar thorthaí neamhiomlána nó más rud é go bhfuil gá scrúduithe (athscrúduithe) forlíontacha a dhéanamh, éileofar ort foirm chaighdeánach iarratais ar chlárú a íoslódáil. Féadfaidh tú an fhoirm sin a sheoladh isteach nuair a bheidh aon scrúduithe forlíontacha críochnaithe go sásúil agat. Ansin, beidh do chuid tras-scríbhinní cáilíochta go léir agus do Theastas Breithe de dhíth.

Táim cláraithe cheana féin leis an gComhairle Mhúinteoireachta. An gá dom aon rud a dhéanamh?

Cuir isteach d’uimhir chlárúcháin ar leathanach tosaigh d’fhoirm iarratais MNC. Líon isteach leathanaigh 1 agus 4 go hiomlán agus seol ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta iad le próiseáil a dhéanamh orthu. Má tá tras-scríbhinní acadúla seolta isteach agat roimhe, ní gá duit iad a chur isteach arís. Déanfar do phróifíl chlárúcháin a nuashonrú le do cháilíocht nua agus seolfar deimhniú clárúcháin chugat sa phost.

Nílim sa tír faoi láthair agus ní bheidh mé sa bhaile roimh an spriocdháta atá ar an bhfoirm iarratais.

Le bheith cláraithe roimh thús na scoilbhliana, ba chóir do MNCanna a n-iarratas a chur isteach laistigh den spriocdháta atá foilsithe ar a bhfoirm iarratais. Ní ghlacfaidh an Chomhairle le hiarratas MNC tar éis an dáta seo ar feadh tréimhse gairide, de ghnáth idir 4 seachtaine agus 6 seachtaine ach ní féidir an clárú a dhearbhú roimh thús na scoilbhliana.

Mar mhúinteoir nuacháilithe (MNC), cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas chun an próiseas Droichead a thosú?

Cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar “Logáil isteach” in “Mo Chlárú” agus iarratas a dhéanamh chun an próiseas Droichead a thosú. Le haghaidh breis eolais faoi Droichead cliceáil anseo.

Is Múinteoir Nuacháilithe (MNC) mé ach tá mé cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta cheana féin faoi Bhreisoideachas (FE); cén chaoi an gcláróidh mé faoi Bhunoideachas nó Iar-bhunoideachas?

Tugtar pacáiste clárúcháin do gach mac léinn sa bhliain dheireanach dá c(h)úrsa staidéir ag cur síos ar an gconair mhear chun clárú mar MNC.

Má cláraíodh thú i gcomhair Breisoideachas (FE) cheana féin, beidh ort cuid den phróiseas iarratais MNC a chur i gcrích fós chun do chlárú a nuashonrú go Bunoideachas nó Iar-bhunoideachas. Murar chuir tú an fhoirm toilithe bándearg isteach chuig d’ollscoil cheana féin, ar mhiste leat é a dhéanamh láithreach bonn le do thoil, chun go gceadófar do cháilíocht mhúinteoireachta a aistriú chuig an gComhairle ó na boird scrúduithe.

Seolfar Foirm iarratais réamhlíonta ar Chlárúchán mar MNC chugat ansin. Seol an fhoirm sin ar ais le do thoil chun do chlárú a athrú. Ba cheart duit do chláruimhir a scríobh ar an leathanach tosaigh den fhoirm.

Le haghaidh breis eolais faoin gclárú, cliceáil anseo le do thoil.

Is Múinteoir Nuacháilithe (MNC) mé agus sheol mé isteach m’iarratas ar chlárúchán. Cén uair ba cheart dom iarratas ar ghrinnfhiosrúchán (NVB/BNG) a dhéanamh?

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh láithreach, ní féidir a bheith cláraithe gan nochtadh grinnfhiosrúcháin NVB/BNG.

Cliceáil anseo le haghaidh breis eolais faoin ngrinnfhiosrúchán NVB/BNG.

Is Múinteoir Nuacháilithe mé, agus rinne mé m’iarratas clárúcháin a chur isteach. Cén uair a bhféadfainn a bheith ag súil leis an gComhairle Mhúinteoireachta a bheith i dteagmháil liom?

Beidh an Chomhairle Mhúinteoireachta i dteagmháil leat faoi cheann 8-10 lá oibre ar meán ón dáta a fuarthas d’fhoirm iarratais.