Promhadh

Cé atá i dteideal promhadh a thosú?

Is féidir le múinteoir bunscoile atá cláraithe de réir choinníollacha na Comhairle Múinteoireachta agus go mbaineann na coinníollacha atá fágtha le promhadh agus tús a chur leis an bpróiseas promhaidh. Ní mór dó nó di é sin a dhéanamh i bpost teagaisc atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Conas a dhéanann múinteoir incháilithe iarratas ar phromhadh?

Ba chóir na hiarratais le tabhairt faoin bpróiseas promhaidh agus fiosruithe gaolmhara eile a dhéanamh chuig Ionad Oideachais Luimnigh ag www.lec.ie. Tabhair faoi deara nach féidir tús a chur leis an bpromhadh ach amháin nuair atá na coinníollacha easnaimh cáilíochta eile agus Riachtanas na Gaeilge (más bainteach) comhlíonta.

Ní mór na hiarratais a dhéanamh a luaithe is a thosaíonn an múinteoir a sheirbhís nó a seirbhís i bpost atá aitheanta chun críocha promhaidh. Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta iarratais do chuairteanna cigireachta.

Má tá ceist ar bith agat maidir leis an bpróiseas promhaidh, is féidir teagmháil a dhéanamh le hIonad Oideachais Luimnigh (www.lec.ie), teil 061 585 060 nó ríomhphost a sheoladh chuig probation@lec.ie.

Cad iad na riachtanais a bhaineann le promhadh?

Tá na riachtanais leagtha amach ina n-iomláine i ndoiciméid na Comhairle Nósanna Imeachta le hAghaidh Ionduchtúcháin agus Nósanna Imeachta agus Critéir le haghaidh Promhaidh.

Cad iad na teorainneacha ama atá ann chun an tréimhse promhaidh a chur i gcrích?

Dé ghnáth éilítear ar mhúinteoir an tréimhse promhaidh a chur i gcrích laistigh de thrí bliana ón chéad dáta clárúcháin.

Mura gcomhlíontar na coinníollacha laistigh den tréimhse ama shonraithe d'fhéadfadh clárú an mhúinteora dul i léig

  • I gcás na múinteoirí a chláraigh i ndiaidh an 01/09/2010, agus coinníollacha eile cláraithe i gceist, mar shampla, coinníollacha a bhaineann le heasnaimh cáilíochtaí nó Riachtanas na Gaeilge, is gá go mbeidh an coinníoll promhaidh curtha i gcrích laistigh de thrí bliana i ndiaidh an dáta ina bhfuil gach coinníoll neamhphromhaidh comhlíonta, i.e. tá dhá thréimhse leanúnach ceadaithe.
  • Múinteoirí a chláraigh roimh an 01/09/2010 agus a bhí fostaithe i bpoist a bhí aitheanta chun críocha promhaidh, agus nár imigh a thréimhse nó a tréimhse promhaidh as feidhm faoin dáta sin, beidh go dtí an 31 Lúnasa 2015 aige nó aici chun an riachtanas promhadh a chur i gcrích.

Cad a tharlaíonn mura féidir liom an promhadh a chur i gcrích laistigh den tréimhse ama atá curtha ar fáil?

Mura bhfuil múinteoir cláraithe in ann na riachtanais coinníollacha clárúcháin a chur i gcrích laistigh den tréimhse ama áirithe, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle le síneadh ama a fháil. Ní mór an t-iarratas seo a dhéanamh sa bhliain ina bhfuil an tréimhse ama áirithe i dul in éag. Ní mór don mhúinteoir achoimre a thabhairt ar na deacrachtaí agus/ nó na himthosca maolaitheacha atá ann a chuireann cosc air nó uirthi na bearta riachtanacha a bhaint amach laistigh den tréimhse ama atá sonraithe. Déanfaidh an Chomhairle breithniú ar a leithéid iarratas i gcomhthéacs an chineáil choinníoll chlárúcháin, an dul chun cinn atá déanta go dtí seo agus an obair atá fós le gur i gcrích. Déantar meatóireacht ar gach iarratas le síneadh ama a fháil ar a gcuid buanna féin.  De ghnáth tugtar síneadh ama ar na cúiseanna seo a leanas:

  • tinneas fada a chuireann bac ar an múinteoir ó bheith ag obair; nó tinneas tromchúiseach de dhlúthghaol a bhfuil an múinteoir ag gníomhú mar chúramóir dó nó di
  • méala áit a bhfuair baill den teaghlaigh nó daoine cleithiúnacha bás
  • bronnadh saoire mháithreachais, tuismitheora, uchtála nó neamhíoctha
  • níor éirigh le múinteoir fostaíocht a fháil atá de dhíth le coinníoll a bhaint amach
  • taisteal eachtranach fadtéarmach nó fostaíocht lasmuigh d’Éirinn.

Féadfaidh an múinteoir iarratas a dhéanamh ar shíneadh ama tríd an bhFoirm Iarratais ar Shíneadh Ama EXT-01 a chomhlánú. Beidh gá le fianaise dhoiciméadach mar atá leagtha amach ar chúl na foirme. Déanfaidh an Stiúrthóir nó an duine atá ainmnithe aige nó aici breithniú ar an iarratas ar shíneadh ama. Má dhéantar iarratas a dhiúltú, is féidir le hiarratasóir achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh. Déanfaidh Coiste Clárúcháin na Comhairle breithniú ar an achomharc seo.

Cén chaoi a ndéanann múinteoir an coinníoll promhaidh a bhaint dá c(h)lárú?

Tiocfaidh deireadh leis an tréimhse phromhaidh nuair a bheidh an Chomhairle Mhúinteoireachta sásta gur sásaíodh an ceanglas seirbhíse agus an ceanglas maidir le hinniúlacht ghairmiúil, araon, go hiomlán. Cuirfidh an Chomhairle deimhniú in iúl don mhúinteoir maidir lena c(h)lárú coinníollach, nó maidir le clárú iomlán mar mhúinteoir a bheith aige/aici.

Má theipeann ar mhúinteoir na coinníollacha clárúcháin a chomhlíonadh laistigh den teorainn ama a leagtar síos, d’fhéadfadh clárú an mhúinteora dul in éag agus bheadh impleachtaí suntasacha ansin dó/di maidir le bheith incháilithe chun a bheith fostaithe i scoil.

A luaithe a bheidh an dá cheanglas promhaidh curtha i gcrích ag múinteoir, caithfidh sé/sí Foirm C a líonadh agus a chur isteach in éineacht le ráiteas cigireachta ó Ionad Oideachais Luimnigh (LEC)