Droichead (Covid19)

Foirm D – An gceadaítear m’Fhoirm D a sheoladh sa ríomhphost?

Ceadaítear. Seol d’fhoirm, le do thoil, agus í líonta isteach go hiomlán, sa phost nó sa ríomhphost chuig conditions@teachingcouncil.ie. Cinntigh le do thoil go ndéantar d’Fhoirm D a líonadh i gceart, go mbeidh síniú/sínithe agus dáta(í) ar an bhfoirm agus go mbeidh stampa na scoile uirthi. Nótáil, le do thoil, nach nglacfar le síniú leictreonach.

Foirm D – Chuaigh m’Fhoirm D amú orm/Níl rochtain agam ar m’Fhoirm D. An gceadaítear an fhoirm a athphriontáil?

Cinnte, féadfaidh tú an fhoirm a athphriontáil, agus féadfaidh do FTG í a shíniú. Tabhair ainm aon Ionad Oideachais inar fhreastail tú ar do chuid Cnuaschruinnithe, le do thoil, agus dátaí na gCnuaschruinnithe.

Foirm D – Níl fáil agam ar stampa na scoile – an féidir m’fhoirm a chur isteach gan é?

Is féidir. Glacfar leis an bhfoirm a fhad is a thugtar sonraí na scoile ar an bhfoirm, agus go mbeidh an fhoirm sínithe ag na baill den FTG. Is fiú a nótáil, áfach, go bhféadfaidh an Chomhairle na sonraí ar an bhfoirm a fhíorú le do scoil.

Foirm D – Tá m’Fhoirm D á líonadh isteach agam, cén dáta ar cheart dom a thabhairt mar dháta deiridh?

Ós rud é go bhfuil Snáithe A críochnaithe agat, an ceanglas ama san áireamh, ba cheart duit an dáta deiridh a thabhairt de réir mar is cuí, ag cur san áireamh na dálaí a bhaineann leat féin. Féadfar am suas go dtí deireadh na bliana acadúla 2019/2020 a chur san áireamh. Nótáil, le do thoil, gur cheart do bhaill an FTG an dáta a síníonn siad an fhoirm a thabhairt. Ní cheadaítear don FTG an fhoirm a shíniú go dtí go mbeidh an próiseas Droichead curtha i gcrích.

Foirm D – Céard é an spriocdháta chun m’Fhoirm D a chur isteach?

Glacfar le Foirm D don scoilbhliain 2019/2020 suas go dtí an 31 Nollaig 2020.

Grúpa 2 – Phléigh mé le Droichead don tréimhse ama a theastaigh, agus rinne mé Cnuaschruinniú 1 agus an Ghníomhaíocht Foghlama Ghairmiúil, ach ní dhearna mé Cnuaschruinniú 2. An gceadaítear dom m’fhoirm a sheoladh ar aghaidh?

Ceadaítear. Seol d’fhoirm, le do thoil, agus í líonta isteach, sa phost nó sa ríomhphost chuig conditions@teachingcouncil.ie. Bheifí ag súil go mbeadh an chuid is mó de Snáithe B déanta agat, e.g Cnuaschruinnithe agus Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla. Beidh an Chomhairle ag súil go leanfaidh tú de bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí foghlama gairmiúla – ceardlanna ionduchtúcháin, seimineáir ghréasáin etc.

Grúpa 2 – Phléigh mé le Droichead don tréimhse ama a theastaigh agus rinne mé na Cnuaschruinnithe ar fad ach níl an Ghníomhaíocht Foghlama Ghairmiúil curtha i gcrích agam. An gceadaítear dom m’fhoirm a sheoladh ar aghaidh?

Ceadaítear. Seol d’fhoirm, le do thoil, agus í líonta isteach, sa phost nó sa ríomhphost chuig conditions@teachingcouncil.ie. Bheifí ag súil go mbeadh an chuid is mó de Snáithe B déanta agat, e.g Cnuaschruinnithe agus Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla. Beidh an Chomhairle ag súil go leanfaidh tú de bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí foghlama gairmiúla – ceardlanna ionduchtúcháin, seimineáir ghréasáin etc.

Grúpa 2 – Is ar líne a rinne mé na breathnóireachtaí. An féidir iad a chur san áireamh?

Is féidir. Ceadaítear breathnóireachtaí ar líne i gcomhair Droichead.

Grúpa 2 – An féidir mo chuid múinteoireachta agus foghlama ar líne a chur san áireamh?

Is féidir, má tá do FTG sásta, féadfar múinteoireacht ar líne agus foghlaim ar líne a áireamh i gcomhair Droichead.

Grúpa 3 – Cén fáth a gcaithfidh mé Foirm D a chur isteach nuair nach bhfuil na laethanta/uaireanta an chloig riachtanacha déanta agam, ná roinnt míreanna eile as Snáithe A?

Caithfidh tú an fhoirm a chur isteach agus na sonraí sin uirthi, ionas go mbeidh an Chomhairle in ann do chuid ama a bhancáil agus na míreanna atá curtha i gcrích agat a nótáil. Nuair a bheidh fuílleach an ama agus na míreanna atá ar iarraidh déanta agat, ba cheart duit Foirm D nua a chur isteach agus an t-eolas sin a thabhairt. Déanfaidh an Chomhairle an t-eolas ar an dá fhoirm a chur le chéile, agus do chlárú a nuashonrú. D’fhéadfadh an dá fhoirm a bheith á síniú ag FTGanna éagsúla sa scoil chéanna nó i scoileanna éagsúla.

Grúpa 3 – Cén chaoi a ndéanfaidh mé na míreanna éagsúla de Snáithe A atá déanta agam a thaifeadadh ar m’Fhoirm D?

Tabhair cuntas ar na míreanna sonracha as Snáithe A atá curtha i gcrích agat faoi Chuid 3 (lch 2) de d’fhoirm Droichead . Ba cheart é sin a dhéanamh sula síníonn an FTG an fhoirm, agus féadfaidh an Chomhairle na sonraí a fhíorú.

Grúpa 3 – Cén chaoi ar cheart dom iarratas eile a dhéanamh chun an fuílleach ama, agus/nó míreanna atá fágtha, a chur i gcrích?

A luaithe a bheidh fostaíocht faighte agat, beidh tú in ann logáil isteach in “Mo Chlárú” ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, www.teachingcouncil.ie agus iarratas eile a dhéanamh. Beidh an acmhainn sin ar fáil ón gcéad seachtain de Mheán Fómhair 2020. Nuair a bheidh an fuílleach ama agus na míreanna atá ar iarraidh curtha i gcrích agat, ba cheart duit Foirm D nua a chur isteach agus an t-eolas sin uirthi. Déanfaidh an Chomhairle an t-eolas ar an dá fhoirm a chur le chéile, agus do chlárú a nuashonrú. D’fhéadfadh an dá fhoirm a bheith á síniú ag FTGanna éagsúla sa scoil chéanna nó i scoileanna éagsúla.

Grúpa 3 – Beidh orm Droichead a chríochnú sa chéad bhliain acadúil eile, céard atá le déanamh agam/céard ba cheart a bheith ar eolas agam?

Foilseoidh an Chomhairle Socruithe Idirthréimhseacha go luath sa scoilbhliain, agus beidh soiléiriú agus treoir bhreise iontu.

FTG – Tá ball de mo FTG ar saoire faoi láthair nó níl an duine sin sa scoil níos mó. An gceadaítear do mo Phríomhoide an fhoirm a shíniú thar ceann an duine sin?

Téigh i dteagmháil le CNIM/NIPT, le do thoil, ar droicheadinterimmeasures@teacherinduction.ie chun comhairle a fháil sa chás áirithe sin.

FTG – Níl ach cuid de mo phróiseas Droichead curtha i gcrích agam, an féidir liom m’fhoirm a chur isteach gan treoir ón FTG nó gan í a bheith sínithe acu?

Ní féidir, caithfidh an Fhoirm D a sheolfaidh tú isteach a bheith sínithe ag an FTG. Beidh an t-am agus na míreanna atá curtha i gcrích agat le bancáil, agus ar an ábhar sin caithfidh síniú an FTG a bheith leo, ag tacú leatsa i do phróiseas Droichead.

FTG – Tá mo FTG ag diúltú m’Fhoirm D a shíniú, céard is féidir liom a dhéanamh?

Téigh i dteagmháil láithreach le CNIM/NIPT ar droicheadinterimmeasures@teacherinduction.ie, le do thoil, agus faigh comhairle.

FTG – An féidir mo chuid múinteoireachta agus foghlama ar líne a chur san áireamh?

Is féidir, má tá do FTG sásta, féadfar múinteoireacht ar líne agus foghlaim ar líne a áireamh i gcomhair Droichead.