Stair agus Struchtúr

1. Cad atá i gceist leis an Scrúdú Staire & Struchtúir (S&S)?

Más amhlaidh gur chríochnaigh an t-iarratasóir ar chlárú mar mhúinteoir iar-bhunscoile clár oideachais múinteoirí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, tá sé de dhualgas air nó uirthi eolas a chur agus tuiscint a fháil ar stair agus struchtúr chóras oideachais na hÉireann. Chun an ceanglas seo a chomhlíonadh ní mór duit Scrúdú Staire agus Struchtúir Chóras Oideachais na hÉireann (S&S) a chur i gcrích ar líne. 

2. Cathain a bheidh an scrúdú ar siúl agus conas gur féidir liom áit a chur in áirithe air?

Is iad seo a leanas na dátaí le haghaidh scrúdú S&S ar líne le linn 2023:

Chun áit a chur in áirithe, cliceáil ar an nasc in aice leis an dáta ábhartha.

Tar éis dúinn d'áirithint a fháil, cuirfimid ríomhphost chugat laistigh de 10 lá oibre agus dearbhú ann gur cuireadh áit in áirithe duit.

Is féidir le 130 duine ar a mhéad an scrúdú a dhéanamh ar aon dáta scrúdaithe ar leith. Mura féidir leat freastal ar an scrúdú ar líne, seol ríomhphost cealaithe le do thoil chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie. Luaigh d'ainm iomlán agus d'Uimhir Chláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, más é do thoil é.

3. Cén áit gur féidir liom teacht ar an ábhar a chabhróidh liom ullmhú don scrúdú?

Tá na hacmhainní staidéir a mholtar le fáil thíos:

Nóta Eolais

Páipéir Shamplacha

4. An bhfuil páipéir shamplacha ar fáil?

5. An féidir na ceisteanna a fhreagairt trí Ghaeilge?

Is féidir. Beidh leagan Gaeilge den scrúdú ar fáil ar líne lá an scrúdaithe.

6. Cén fhad atá agam chun an scrúdú a chríochnú?

Tá dhá uair agus 30 nóiméad ar a mhéad ag iarratasóirí chun an scrúdú ar líne a chríochnú.

7. An bhfuil cead agam fágáil go luath má chríochnaím an scrúdú sula bhfuil an 2.5 uair a chloig caite?

Críochnaíonn an scrúdú a luaithe agus a chuireann tú an scrúdú ar líne isteach nó 2.5 uair a chloig ón am ar thosaigh tú an scrúdú.

8. Cad a tharlaíonn mura bhfuilim in ann freastal ar an scrúdú?

Mura féidir leat freastal ar an scrúdú ar line, seol ríomhphost cealaithe le do thoil chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie Luaigh d'ainm iomlán agus d'Uimhir Chláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, más é do thoil é.

9. Cathain a gheobhaidh mé mo chuid torthaí?

Déanaimid ár ndícheall chun torthaí a chur ar fáil 6 seachtaine ar a mhéad tar éis dáta an scrúdaithe. Seolfar ríomhphost agus an toradh istigh ann chuig iarratasóirí agus déanfar an Clár a uasdátú dá réir.

10. Má theipeann orm sa scrúdú an féidir é a dhéanamh arís?

Is féidir, beidh cead agat an scrúdú a dhéanamh arís amach anseo. É sin ráite, má tá coinníollacha ag baint le do chlárúcháin atá le dul in éag laistigh den chéad sé mhí eile, ní bheidh tú in ann do chlárúchán bliantúil a athnuachan go dtí go ndéanann tú ceann amháin de na rudaí seo a leanas:

Logáil isteach ar Mo Chlárú>Mo Choinníollacha agus: 

  • cuir isteach fianaise/doiciméid ábhartha de chríochnú do choinníoll(acha), nó
  • cuir isteach iarratas ar iarraidh ar shíneadh in éineacht le do chuid doiciméad tacaíochta.