Ceisteanna a chuirtear go minic

Ceisteanna Móra

Tá mé cláraithe cheana mar mhúinteoir iar-bhunscoile, ach chun cáiliú le hábhar curaclaim sa bhreis a theagasc, céard is gá dom a dhéanamh?

Ós múinteoir clárithe iar-bhunscoile thú, sásaíonn tú na riachtanais chlárúcháin a chumasaíonn thú chun ábhar curaclaim iar-bunscoile amháin ar a laghad a mhúineadh. Is faoi na húdaráis scoile ar leith atá sé cúram a dhéanamh den fhostaíocht laistigh de na scoileanna féin chun ábhair a mhúineadh. Ní riachtanas clárúcháin é a bheith aitheanta d'ábhair sa bhreis.

Ach má tá tú ag iarraidh a bheith cláraithe d'ábhar curaclaim sa bhreis ar Chlár na Múinteoirí, caithfidh tú a thaispeáint go sásaíonn tú na critéir (béarla) don ábhair sin. Ní hin le rá go gcaithfidh tú céim eile a dhéanamh.

Ach bheidh ort cúrsa staidéir a dhéanamh san ábhar go dtí leibhéal céime: modúil ó chéim leibhéal 8 a chomhcheangal, nó dioplóma iarchéime leibhéal 9 a chur i gcrích, ionas go mbeidh staidéar déanta agat

    • ar an líon creidiúintí (Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna/ ECTS) a theastaíonn san ábhar (idir 60-90 creidiúint ECTS).
    • ar an réimsí riachtanacha san ábhar de réir mar a rianaítear inár riachtanais ábhair curaclaim (béarla).
    • ar mhodheolaíocht ar leith san ábhar más amhlaidh go bhfuil sí sainithe mar riachtanas.

Más spéis leat ábhar bhreise a chur lena bhfuil agat cheana, ba cheart duit dul i dteagmháil ar dtús leis an roinn chuí in Institiúid Ard-Oideachais agus fiafraí díobh faoi na roghanna a bheadh ann duit chun staidéar a dhéanamh ar ábhar go dtí leibhéal céime, mar mhac léinn ócaideach/ lánaimseartha.

Cén uair ba cheart dom iarratas a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoreachta chun tús a chur leis an bpróiseas Droichead?

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireachta laistigh de chúig lá oibre i ndiaidh duit tosú i bhfostaíocht i scoil de chuid Droichead:

  • i socrú incháilithe agus
  • i bpost incháilithe a mhaireann 60 lá scoile as a chéile ar a laghad (leibhéal bunscoile) nó ina bhfuil bloc 200 uair an chloig (leibhéal iar-bhunscoile).

Dé hAoine, 16 Márta 2018, an lá deireanach le clárú chun tús a chur le Droichead sa scoilbhliain 2017/2018.

An féidir leis an gComhairle déileáil le m'iarratas ar bhonn tosaíochta?

Déileálfaidh an Chomhairle le hiarratas ar bhonn tosaíochta má tá múinteor fostaithe i bpost agus nach féidir é/í a íoc gan é/í a bheith cláraithe leis an gComhairle. Ni mór é sin a dheimhniú, trí phádhuille a sheoladh ar aghaidh a fuarthas le deireanas nó, le ríomhphost ón bpríomhoide.

Céard í 'cóip dheirmhnithe'?

Ní ghlacfaidh an Chomhairle ach le cóipeanna deimhnithe de cháipéisí aitheantais agus cáilíochta.

Is éard atá i gcóip dheimhnithe ná fótachóip atá deimhnithe (sínithe, faoi stampa agus dátaithe) ag múinteoir atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta nó is féidir leis na daoine seo a leanas cáipéisí a dheimhniú: ball den Gharda Síochána (Póilíní), Aturnae/Coimisinéir Mionnaí, nó Feidhmeannach Síochána.

Cén uair a gheobhaidh mé an t-eolas is deireanaí faoi m'iarratas?

Is 6-8 seachtaine (má cháiligh tú in Éirinn) agus 8-12 seachtaine (má cháiligh tú taobh amuigh d'Éirinn) ón dáta a bhfaightear an cháipéisíocht riachtanach a bhíonn i gceist le hiarratas a phróiseáil.

Coinneoidh an Chomhairle ar an eolas tú le linn an phróisis iarratais. Admhófar go bhfuarthas d'iarratas agus beifear i dteagmháil leat go dtí go mbeidh gach cáipéis faighte agus deimhneofar leat go bhfuil críoch leis an bpróiseas.

Tabhair do d'aire má bhíonn an cháipéisíocht uilig atá riachtanach istigh le d'iarratas go gcuireann sin dlús leis an phróiseas. Moltar go mór duit an seicliosta ar chúl na foirme iarratais a chomhlánú.