Clárú le Coinníollacha

Is Clárú le Coinníollacha a thugtar nuair nach bhfuil na riachtanais chlárúcháin ar fad atá leagtha síos ag an gComhairle comhlíonta ag iarratasóir. Nuair is Clárú le Coinníollacha a thugtar, cuirfidh an Chomhairle in iúl don mhúinteoir na coinníollacha atáthar a leagan air/uirthi, a bhfuil le déanamh chun na coinníollacha a chomhlíonadh, agus an t-amscála don chomhlíonadh. Déanfar na coinníollacha a thaifeadadh ar an gClár agus ar litir Chlárú le Coinníollacha an mhúinteora.

Beidh ar mhúinteoir cláraithe, i gcásanna áirithe, coinníoll amháin a shásamh sula ndéanann sé/sí an dara coinníoll a shásamh. Sna cásanna sin, ní thosaíonn an tréimhse ama don dara coinníoll a shásamh go dtí gur sásaíodh an chéad choinníoll. Eiseofar deimhniú clárúcháin nuair a shásaítear na coinníollacha clárúcháin ar fad.

Ba cheart na coinníollacha a chomhlíonadh laistigh den amscála sonraithe. Más rud é nach sásaítear na coinníollacha ar fad laistigh den amscála sonraithe, agus nár deonaíodh síneadh ama, rachaidh clárú an mhúinteora in éag.

Cuirtear coinníollacha don Chleachtadh Gairmiúil Iarcháilíochta i bhfeidhm de ghnáth i gcás Múinteoirí Nuacháilithe Bunscoile agus Iar-bhunscoile. Ar na coinníollacha sin tá Droichead, an tsamhail nua Ionduchtúcháin mar aon leis na próisis thraidisiúnta Promhadh, Fostaíocht Iar-cháilíochta agus an Clár Ionduchtúcháin. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb é Droichead an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach múinteoir Bunscoile agus Iar-bhunscoile ón mbliain acadúil 2020/2021 ar aghaidh. Gheofar breis eolais maidir leis na coinníollacha sin in Cleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta: Nósanna Imeachta agus Critéir 2018/2019 agus in Lámhleabhar Clárúcháin 2018/2019.

Eolas maidir le Droichead

Is próiseas comhtháite nua é Droichead chun dul i ngleic le coinníollacha cleachtais ghairmiúla Iarcháilíochta agus is é an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach múinteoir bunscoile agus iar-bhunscoile a cláraíodh ón 1 Meitheamh 2020.

Cuireann na Gnásanna agus Critéir Chleachtais Ghairmiúil Iarcháilíochta eolas tábhachtach ar fáil faoin bpróiseas, Droichead, lena n-áirítear na suíomhanna ina bhféadfadh sé tarlú, fad an chleachtais, an dá shnáithe de Dhroichead agus an próiseas a chríochnú.

socruithe idirthréimhseacha foilsithe chun treoir a thabhairt do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile a chláraigh le coinníollacha roimh an 1 Meitheamh 2016 agus a thosaigh ag comhlíonadh a gcuid coinníollacha cleachtais Iarcháilíochta le linn na céime píolótacha de Dhroichead; a chláraigh leis na coinníollacha traidisiúnta de Phromhadh, Fostaíocht Iarcháilíochta (PQE) agus Clár Ceardlann Ionduchtúcháin ar agus i ndiaidh an 1 Meitheamh 2016 agus roimh an 1 Meitheamh 2020; a chláraigh leis an gcoinníoll de Dhroichead ar agus i ndiaidh an 1 Meitheamh 2020. Léiríonn socruithe idirthréimhseacha díolúintí a d'fhéadfadh a bheith infheidhme do mhúinteoirí i dtaca le Cnuaschruinnithe agus Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla, ach go háirithe. Leagann an doiciméad amach freisin solúbthacht bhreise a tugadh isteach ar bhonn eisceachtúla mar gheall ar an éiginnteacht a bhain le tionchar na paindéime Covid-19, le tacaíocht a thabhairt don phróiseas do mhúinteoirí agus do na scoileanna/Foireann Tacaíochta Gairmiúla, atá páirteach.

Féach Acmhainní Droichead thíos chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas Droichead:

Acmhainní Droichead

Coinníollacha atá ag dul in éag/Athnuachaintí

Má choinníonn tú coinníollacha i gcoinne do clárúcháin atá le dul as feidhm laistigh den chéad sé mhí eile, ní bheidh tú in ann do chlárúchán bliantúil a athnuachan go dtí go ndéanann tú ceann de na rudaí seo a leanas:

Logáil isteach ar Mo Chlárú>Mo Choinníollacha agus:

 • cuir isteach fianaise/doiciméid ábhartha de chríochnú do choinníoll(acha), nó
 • cuir isteach iarratas ar iarraidh ar shíneadh in éineacht le do chuid doiciméad tacaíochta.

Scrúdú Staire & Struchtúir (S&S)

Áit a bhfuil iarratasóir atá le clárú a dhéanamh mar mhúinteoir iar-bhunscoile tar éis clár oideachas múinteoirí a chur i gcrích lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, is gá dó/di eolas agus tuiscint a fháil ar stair agus struchtúr chóras oideachais na hÉireann. Is féidir leo é seo a dhéanamh trí scrúdú ar líne a chur i gcrích agus a bhaint amach i Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann. 

Is iad seo a leanas na dátaí nó scrúdú S&S ar line in 2023:

Tar éis d'áirithint a fháil, seolfaimid ríomhphost chugat laistigh de 10 lá oibre chun d'áit a dheimhniú.

Tá teorainn 130 áit do gach dáta scrúdaithe. Beidh an scrúdú ar fáil ar feadh 24 uair an chloig ar na dátaí thuasluaite. Maireann an scrúdú ar feadh tuairim is 2.5 uair an chloig agus ní mór é a dhéanamh in aon suí amháin le linn na tréimhse 24 uair an chloig.

Nóta Eolais (Béarla)

Páipéir Shamplacha

Cealúcháin: Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil teorainn ar na háiteanna do gach scrúdú. Mura féidir leat freastal ar an scrúdú ar líne, cuir ríomhphost cealúcháin chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie. Luaigh d’ainm iomlán agus Uimhir Chlárúcháin na Comhairle Múinteoireachta le do thoil.

Clárú iomlán a dheonú do mhúinteoirí ar a ndearnadh promhadh i dtimpeallacht theoranta

D'fhéadfadh múinteoirí a chláraítear faoi Rialachán a Dó (Bunscoil) a ndearnadh páirtphromhadh ina leith cheana i dtimpeallacht theoranta, a bheith incháilithe maidir le hiarratas a dhéanamh ar lánchlárúchán san earnáil sin faoi réir ag critéir faoi leith.

 1. Incháilitheacht

Chun a bheith incháilithe le cur san áireamh faoin bpolasaí seo:

1.1 Ní mór do mhúinteoirí a bheith cláraithe faoi Rialachán a Dó (Bunscoil) de Rialacháin [Clárú] na Comhairle Múinteoireachta agus cláraithe faoi Alt 31 d'Achtanna na Comhairle Múinteoireachta

1.2 Is gá gurb é Promhadh/Droichead i suíomh príomhshrutha an t-aon choinníoll atá fágtha maidir le do chlárú

 • 1.3 Tá/Bhí tú ag obair i suíomh oideachais speisialta agus ag tabhairt faoi róil mhúinteoireachta a chomhlíonann na critéir agus riachtanais seirbhíse thíos.

 

 1. Critéir

2.1 Tá/Bhí an curaclam náisiúnta iomlán atá athraithe de réir na dtreoirlínte mar a leagtar amach iad ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), á mhúineadh agat

2.2 Tá/Bhí tú ag múineadh ranga le híosmhéid de sheisear dalta ar bhonn lánaimseartha ar feadh lá iomlán

2.3 Tá/Bhí tú freagrach go hiomlán as foghlaim na ndaltaí agus tá/bhí freagrachtaí agat atá inchomparáide leis na freagrachtaí atá ag múinteoirí ranga príomhshrutha.

 

 1. Riachtanas Seirbhíse

3.1 Ní mór seirbhís mhúinteoireachta nach bhfuil níos lú ná 50 lá as a chéile sa rang agus sa suíomh oideachais speisialta céanna agus na critéir thuas á gcomhlíonadh, a bheith agat

3.2 Ní mór don tseirbhís seo a bheith sa bhreis ar aon riachtanas seirbhíse ar mhaithe le Promhadh/Droichead.

 

Comhlánú an choinníll seo

Má tá tú incháilithe faoi na critéir a leagtar amach thuas, logáil isteach le do thoil ar Mo Chlárú agus téigh chuig an rannán Mo Choinníollacha de shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta agus íoslódáil foirm SP-ROB. Ba cheart duit an fhoirm a fháil sínithe agus stampáilte ag príomhoide na scoile agus uaslódáil an fhoirm tríd an rannán “Mo Chlárú/Mo Choinníollacha” céanna.

Is féidir eolas breise a fháil sa rannán Ceisteanna Coitianta

Clár Ceardlann Ionduchtúcháin

Is clár foghlama solúbtha é an Clár Ionduchtúcháin, arna maoiniú ag an Roinn Oideachais, agus arna dearadh chun riachtanais foghlama gairmiúla ar leith de mhúinteoirí nuacháilithe (MNC) a chomhlíonadh. Tógann an clár, atá comhordaithe ag an gClár Ionduchtaithe Náisiúnta do Mhúinteoirí, ar an bhfoghlaim a tharla le linn an teagaisc tosaigh múinteora. Is féidir le MNC é a chuir in oiriúint de réir a c(h)uid cúinsí ar leith. Faoi réir íosmhéid foriomlán de 20 uair d'fhoghlaim ghairmiúil, is féidir le MNCanna gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla scoilbhunaithe a chomhcheangail le ceardlanna seachtracha.

Ní mór d'aon mhúinteoir a chomhlánaigh an próiseas Droichead roimh an 1 Meán Fómhair 2016 (is é sin, le linn an phróisis phíolóta Droichead), nó an phróisis traidisiúnta de Phromhadh/Fostaíocht Iarcháilíochta ach a bhfuil coinníoll Cláir na Ceardlainne Ionduchtaithe fós le réiteach acu, an riachtanas Ceardlann Ionduchtúcháin a chomhlánú.

Ina theannta sin, ní mór do gach múinteoir a chuireann isteach ar chlárú ón 02 Iúil 2012 faoi Bhealach 1 (Bunscoil), Bealach 2 (Iar-bhunscoil) agus Bealach 4 (Eile), Clár na Ceardlainne Ionduchtaithe a chomhlánú ar an gcoinníoll nach bhfuil an méid seo a leanas déanta acu cheana féin:

 • riachtanais Fostaíochta Iarcháilíochta (Fostaíocht Iarcháilíochta) (Iar-bhunscoil) a gcomhlíonadh roimh an 2 Iúil 2012
 • riachtanais an Phromhaidh (Bunscoil) a gcomhlíonadh roimh an 2 Iúil 2012 nó
 • clár ionduchtaithe atá aitheanta agus inchomparáide a chomhlánú i dtír eile

Ón mbliain acadúil 2016/2017 ar aghaidh, ní gá do mhúinteoirí a thosaíonn Droichead Clár na Ceardlainne Ionduchtaithe a chomhlánú toisc go gcomhlíontar coinníoll an Ionduchtaithe mar chuid de phróiseas comhtháite Droichead. Baintear coinníoll an Ionduchtaithe nuair a chuirtear an Fhoirm D Droichead comhlánaithe isteach.

Conas Clár na Ceardlainne Ionduchtaithe a chomhlánú

D'fhéadfadh múinteoirí rogha a dhéanamh idir dhá rogha.

 • Rogha A – d'fhéadfaidís roghnú ó shraith ceardlanna a chuirtear ar fáil trí ghréasán an Ionaid Oideachais. Tá na ceardlanna ar fáil le comhlánú ar líne faoi láthair mar gheall ar an bPaindéim Covid-19. Tuilleadh eolais ar fáil ag onlinelearning.teacherinduction.ie
 • Mar mhalairt air sin, le comhaontú na scoile, d'fhéadfaidís Rogha B a roghnú agus 14 uair de cheardlanna chomh maith le 6 uair d'fhoghlaim scoilbhunaithe, a bhfuil tacaíocht ó mheantóir oilte Chlár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí / ball d'Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla ina leith, a chríochnú.
ROGHA AROGHA B
Gan Meantóireacht Scoilbhunaithe ar bith ó Mheantóir Oilte Chlár Náisiúnta Ionduchtaithe do MhúinteoiríAg baint leasa as Meantóireacht Scoilbhunaithe le Meantóir Oiliúna Chlár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí
Ceardlanna*Íosmhéid de 20 uair a chloigÍosmhéid de 14 uair a chloig
Foghlaim Ináirithe Scoilbhunaithe**N/BUasmhéid de 6 uair a chloig

* Éascaítear ceardlanna ag an gClár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí trí Ionaid Oideachais áitiúla

** Is gá go mbeadh meantóir oilte Chlár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí /ball d'Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla ag an scoil. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Chlár na Ceardlainne Ionduchtaithe a chomhlánú, féach ar shuíomh gréasáin an Chláir Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí ar teacherinduction.ie/en/supports/induction-programme

Céard a tharlaíonn nuair atá na 20 uair a chloig riachtanach d'fhoghlaim ghairmiúil comhlánaithe agam?

Ag deireadh gach mí, tiomsaíonn agus aistríonn Ceardlann Riaracháin an Chláir Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí eolas tinrimh na gceardlann (arna fháil ó gach Ionad Oideachais) agus uaireanta ionduchtaithe scoilbhunaithe (i gcás inarb infheidhme) chuig an gComhairle Mhúinteoireachta. Ansin, baineann an Chomhairle Mhúinteoireachta riachtanas Chlár na Ceardlainne Ionduchtaithe ón gclárú de na MNCanna sin a bhfuil an riachtanas 20 uair a chloig de Cheardlann Ionduchtaithe críochnaithe acu.

Promhadh

Ó Mheán Fómhair 2020 is é Droichead an t-aon bhealach ionduchtaithe do gach MNC bunscoile. Níl próiseas traidisiúnta an Phromhaidh ar fáil a thuilleadh. Féach Gnásanna agus Critéir Chleachtais Ghairmiúil Iarcháilíochta le haghaidh eolais sonraithe faoin rogha oidhreachta seo.

Is é a bheidh i gceist leis an bpróiseas promhaidh ná riachtanas íosta seirbhíse múinteoireachta (100 lá) agus cuairteanna teagmhasacha ó Chigire de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, a ullmhóidh tuairisc maidir le hoiriúnacht an mhúinteora.

Ba chóir do mhúinteoir a chuir tús lena sheirbhís nó lena seirbhís ar an 1 Meán Fómhair 2010 nó ina dhiaidh, é a chur in iúl don Chomhairle Mhúinteoireachta nuair atá an tseirbhís riachtanach curtha i gcrích agus tuairisc shásúil faighte ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna. Nuair atá an coinníoll seo comhlíonta trí riachtanais seirbhíse agus inniúlachta an phróisis promhaidh a chur i gcrích, ba chóir do chláraithe Foirm C a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

Foirm C 

Múinteoirí a probháidíodh roimhe seo i suíomh srianta

D'fhéadfadh múinteoirí a cláraíodh faoi Rialachán a Dó/Bealach 1 (Bunscoil), a probháidíodh roimhe seo nó a chomhlánaigh Droichead (roimh Meán Fómhair 2016) i suíomh srianta, a bheith incháilithe le cur isteach ar lánchlárú san earnáil sin má chomhlíontar na riachtanais a leagtar amach sa rannán seo.

Tháinig an polasaí seo i bhfeidhm ón 1 Meán Fómhair 2016.

Chun a bheith incháilithe:

 • ní mór don mhúinteoir a bheith cláraithe faoi Rialachán a Dó (Bunscoil) de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] agus cláraithe faoi Alt 31(5) d'Acht na Comhairle Múinteoireachta
 • is gá gurb é na t-aon choinníollacha atá fágtha ar chlárú an mhúinteora ná Promhadh/Droichead i suíomh príomhshrutha.
 • tá/bhí an múinteoir ag obair i suíomh oideachais speisialta agus ag tabhairt faoi róil mhúinteoireachta a chomhlíonann na critéir agus an riachtanas seirbhíse thíos.

Ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Tá/bhí an curaclam bunscoile iomlán atá athraithe de réir na dtreoirlínte mar a leagtar amach iad ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), á mhúineadh ag an múinteoir.
 • Tá/bhí an múinteoir ag múineadh ranga le híosmhéid de sheisear dalta ar bhonn lánaimseartha don lá ar fad.
 • Tá/bhí an múinteoir freagrach go hiomlán as foghlaim na ndaltaí agus tá freagrachtaí aige/aici atá inchomparáide leo siúd de mhúinteoir ranga príomhshrutha.

Ní mór don mhúinteoir na riachtanais seirbhíse a leagtar amach thíos a chomhlíonadh:

 • Is gá seirbhís mhúinteoireachta nach bhfuil níos lú ná 50 lá as a chéile sa rang céanna a chomhlíonann na critéir
 • Ní mór don seirbhís seo a bheith i dteannta aon riachtanais seirbhíse do Phromhadh/Droichead
 • Tabhair faoi deara go bhfuil seirbhís mhúinteoireachta i suíomh príomhshrutha inghlactha chomh maith.

Promhadh i nDlínsí Eile

Faoi láthair, ní mór do gach múinteoir a chláraigh lasmuigh d'Éirinn agus ar mian leo clárú iomlán a bhaint amach leis an gComhairle Mhúinteoireachta an próiseas promhaidh is comhionann le FIC a chur i gcrích. Déantar eisceacht sa chás ina bhfuil tréimhse ionduchtúcháin/promhadh curtha i gcrích ag iarratasóir ar chlárú sa Stát inar cháiligh sé nó sí. Ní mór do iarratasóir fianaise ar thréimhse shásúil ionduchtúcháin/promhadh thar lear a chur ar fáil don Chomhairle.

Sa chás go bhfuil tréimhse promhaidh curtha i gcrích ag múinteoirí i ndlínse eile, is féidir leis nó léi iarratas a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireacht chun go n-aithneofaí é mar chomhlíonadh an riachtanais promhaidh. D'fhéadfaí seirbhís mhúinteoireachta in iar-bhunscoileanna lasmuigh d'Éirinn a ndéantar cigireacht Stáit orthu a chur i gcuntas freisin le haghaidh comhlíonadh an riachtanais seirbhíse.

Tá eolas ceangailte anseo faoin gcáipéisíocht gur mór a chur ar fáil mar fhianaise ar phróiseas ionduchtaithe atá aitheanta agus deimhnithe ag an stát sa tír inar chomhlánaigh an múinteoir a c(h)uid cáilíochta oiliúna tosaigh múinteora.

Tréimhse

Tá tréimhse trí bliana ag gach duine nua atá cláraithe ón dáta cláraithe atá acu, chun riachtanais choinníll ar bith a chomhlíonadh.

Nóta Tábhachtach do dhaoine atá ag cur tús le hoideachas tosaigh múinteoirí lasmuigh d'Éirinn agus laistigh den LEE ón 1 Eanáir 2011

Nósanna imeachta leasaithe le haghaidh múinteoiri a chlárú faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle in Éirinn

Ón 1 Eanáir 2011 ar aghaidh, ní mór do dhaoine a chuireann tús le clár oideachais tosaigh múinteoirí lasmuigh d'Éirinn agus ar mian leo clárú leis an gComhairle Múinteoireachta faoi chearta soghluaisteachta (d'oibrithe) faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle clárú iomlán a bheith acu ón tír inar chuir siad an clár oideachais tosaigh múinteoirí i gcrích. D'fhéadfadh go mbeadh tréimhse ionduchtúcháin agus/nó promhaidh sa tír sin san áireamh leis an gclárú iomlán. I ndáiríre, más riachtanas é ionduchtú/promhadh chun clárú iomlán a bhaint amach sa Stát sin, ní bhfaighidh múinteoir cearta soghluaisteachta faoi théarmaí na Treorach go dtí go gcomhlíonfar an riachtanas. I gcoitinne, measfar an múinteoir sin a bheith díolmhaithe ón tréimhse promhaidh in Éirinn. Ó Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht a phróiseálann iarratais ar dhíolúine ó phromhadh.

Fostaíocht Iar-cháilíocht (FIC)

Chun clárú go hiomlán mar mhúinteoir Iar-bhunscoile, ní mór do gach múinteoir iar-bhunscoile tréimhse Fostaíochta Iar-cháilíochta (FIC) nó an próiseas Droichead a chur i gcrích.

Is é atá i gceist le Fostaíocht Iar-cháilíochta fianaise ar 300 uair an chloig de thaithí mhúinteoireachta i scoil aitheanta a chur ar fáil, agus í a bheith fioraithe agus sínithe ag príomhoide na scoile. Áirítear air sin 200 uair an chloig ar a laghad d'ábhar curaclaim iar-bhunscoile a theagasc nó de threoirchomhairleoireacht i rang ainmnithe ar chlár ama na scoile. Is féidir suas le 100 uair an chloig den teagasc ceadaithe a chaitheamh ar thacaíocht foghlama, riachtanais speisialta, tacaíocht teanga nó ar ghníomhaíocht eile ar an gclár ama. Féach an rannán faoi riachtanas seirbhíse de Ghnásanna agus Critéir Chleachtais Ghairmiúil Iarcháilíochta le haghaidh faisnéise sonraithe faoi na bearta breise a tugadh isteach chun solúbthacht a chur ar fáil sa chás nach gcomhlíonann cineál na seirbhíse na riachtanais a leagtar amach thuas.

Comhlánú an choinníll seo

Agus an coinníoll seo comhlíonta, ba cheart do na daoine atá cláraithe logáil isteach ar Mo Chlárú, ansin dul chuig an rannán Mo Choinníollacha (Fostaíocht Iarcháilíochta) agus íoslódáil Foirm B. Ba cheart Foirm B a bheith comhlánaithe ina iomláine, sínithe agus stampáilte ag príomhoide na scoile agus uaslódáilte tríd an rannán Mo Choinníollacha (Fostaíocht Iarcháilíochta) céanna.

Tréimhse Ama

Ceadaítear tréimhse trí bliana ar a mhéad leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

FIC/Promhadh i nDlínsí Eile

Faoi láthair, ní mór do gach múinteoir a chláraigh lasmuigh d'Éirinn agus ar mian leo clárú iomlán a bhaint amach leis an gComhairle Mhúinteoireachta an próiseas promhaidh is comhionann le FIC a chur i gcrích. Déantar eisceacht sa chás ina bhfuil tréimhse ionduchtúcháin/promhadh curtha i gcrích ag iarratasóir ar chlárú sa Stát inar cháiligh sé nó sí. Ní mór do iarratasóir fianaise ar thréimhse shásúil ionduchtúcháin/promhadh thar lear a chur ar fáil don Chomhairle.

Sa chás go bhfuil tréimhse promhaidh curtha i gcrích ag múinteoirí i ndlínse eile, is féidir leis nó léi iarratas a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireacht chun go n-aithneofaí é mar chomhlíonadh an riachtanais promhaidh. D'fhéadfaí seirbhís mhúinteoireachta in iar-bhunscoileanna lasmuigh d'Éirinn a ndéantar cigireacht Stáit orthu a chur i gcuntas freisin le haghaidh comhlíonadh an riachtanais seirbhíse.

Nóta Tábhachtach do dhaoine atá ag cur tús le hoideachas tosaigh múinteoirí lasmuigh d'Éirinn agus laistigh den LEE ón 1 Eanáir 2011

Nósanna imeachta leasaithe le haghaidh múinteoiri a chlárú faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle in Éirinn

Ón 1 Eanáir 2011 ar aghaidh, ní mór do dhaoine a chuireann tús le clár oideachais tosaigh múinteoirí lasmuigh d'Éirinn agus ar mian leo clárú leis an gComhairle Múinteoireachta faoi chearta soghluaisteachta (d'oibrithe) faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle clárú iomlán a bheith acu ón tír inar chuir siad an clár oideachais tosaigh múinteoirí i gcrích. D'fhéadfadh go mbeadh tréimhse ionduchtúcháin agus/nó promhaidh sa tír sin san áireamh leis an gclárú iomlán. I ndáiríre, más riachtanas é ionduchtú/promhadh chun clárú iomlán a bhaint amach sa Stát sin, ní bhfaighidh múinteoir cearta soghluaisteachta faoi théarmaí na Treorach go dtí go gcomhlíonfar an riachtanas. I gcoitinne, measfar an múinteoir sin a bheith díolmhaithe ón tréimhse promhaidh in Éirinn. Ó Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht a phróiseálann iarratais ar dhíolúine ó phromhadh.

Tá eolas ceangailte anseo faoin gcáipéisíocht gur gá a chur ar fáil mar fhianaise ar phróiseas ionduchtaithe atá aitheanta agus deimhnithe ag an stát sa tír ina chomhlánaigh an múinteoir a c(h)uid cáilíochta oiliúna tosaigh múinteora.

Riachtanas na Gaeilge (RG)

I gcás go bhfuil clár oideachais múinteoirí curtha i gcrích lasmuigh d'Éirinn ag iarratasóir ar chlárú mar bhunmhúinteoir, bíonn Riachtanas na Gaeilge (RG) le comhlíonadh aige nó aici sula bhféadfaidh sé nó sí clárú, de ghnáth. Is féidir leis an iarratasóir Tástáil Inniúlachta (SCG - An Scrúdú le hAghaidh Cáilíocht sa Ghaeilge) nó Tréimhse Oiriúnaithe (OCG - Oiriúnú le hAghaidh Cáilíocht sa Ghaeilge) a chur i gcrích, rud a dhearbhaíonn inniúlacht an iarratasóra chun an Ghaeilge a theagasc chomh maith le raon ábhar curaclaim bunscoile trí mheán na Gaeilge. Bronntar clárú le coinníollacha orthu siúd atá i mbun chomhlíonadh an riachtanais seo.

Bíonn an SCG (Tástáil Inniúlachta) agus an OCG (Tréimhse Oiriúnaithe) á riar ag Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath 9.

Le haghaidh tuilleadh eolais uile féach www.ilrweb.ie.

Tréimhse Ama

Ceadaítear tréimhse trí bliana ar a mhéad leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

I gcásanna áirithe, éileofar ar mhúinteoir cláraithe coinníoll amháin a chomhlíonadh sula ndéanfar an dara ceann a chomhlíonadh. Mar shampla, bíonn sé seo i gceist le bunmhúinteoirí ar gá dóibh aghaidh a thabhairt ar riachtanas na Gaeilge sula gcuirfidh siad tús leis an bpróiseas promhaidh. Sna cásanna sin, ní chuirtear tús leis an tréimhse chun an dara coinníoll a chomhlíonadh go mbeidh an chéad cheann comhlíonta.

Easpa Cáilíochta (EC)

I gcás nach bhfuil na cáilíochtaí riachtanacha chun clárú in Éirinn ag iarratasóir (a mheastar atá cáilithe go hiomlán mar mhúinteoir i mBallstát AE eile), d'fhéadfaí iad a chlárú leis an gcoinníoll go gcuireann siad an scéal ina cheart le linn tréimhse shonraithe, tréimhse nach faide ná trí bliana ón dáta clárúcháin, de ghnáth. Tá an polasaí seo i gcomhréir le Treoir 2005/36/EC ón Eoraip, tras-suite i nDlí na hÉireann le hIonstraim Reachtúil Uimhir 139 de 2008.

D'fhéadfaí easpa cáilíochta a aithint i measc cháilíochtaí bunchéime agus/ nó cáilíochtaí múinteoireachta agus d'fhéadfadh easpa i ndáil le heolas ar ábhair churaclaim bheith san áireamh leis chomh maith le heaspa i ndáil le bonnstaidéar oideachais; modheolaíochtaí chun ábhair a theagasc; cleachtas múinteoireachta; agus eolas ar stair agus struchtúr chóras oideachais na hÉireann.

De ghnáth bronnann an Chomhairle clárú le coinníollacha mar gheall ar easpa cáilíochta sa chás ina bhfuil iarratasóir aitheanta go hiomlán mar mhúinteoir i ndlínse eile. Ní bhronnann sí clárú le coinníollacha ar iarratasóirí a bhfuil cáilíocht curtha i gcrích go páirteach acu; nó nár aithníodh roimhe sin mar mhúinteoirí agus a bhfuil easpa cáilíochta shoiléir acu nuair a dhéanann siad iarratas. Tá an polasaí seo ag teacht le Treoir 2005/36/CE ón Eoraip.

Cuirtear easpaí cáilíochtaí in iúl don iarratasóir nuair atá an próiseas clárúcháin curtha i gcrích acu. Déantar na coinníollacha a chuirtear i bhfeidhm agus na dátaí éaga a bhaineann leo a thaifeadadh ar an gclár agus ar litir dhearbhaithe an chláraithe.

Tréimhse Ama

Ceadaítear tréimhse trí bliana ar a mhéad leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

Comhlánú an choinníll seo

Agus an coinníoll seo comhlíonta, ba cheart do dhaoine atá cláraithe logáil isteach ar Mo Chlárú ansin Mo Choinníollacha/Easnaimh Cáilíochtaí/Féach ar Sonraí. Is féidir leat fianaise a uaslódáil anseo maidir le comhlánú an choinníoll seo.

Achomhairc ar Choinníollacha Clárúcháin

Is féidir le hiarratasóir a bhfuil coinníoll curtha lena chlárú nó lena clárú athbhreithniú ar chinneadh na Comhairle a iarraidh.

Más rud é nach ndéantar cinneadh na Comhairle i ndáil le coinníollacha a chur i bhfeidhm a aisiompú, féadfaidh iarratasóir iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt go gcuirfí an cinneadh ar neamhní, faoi alt 31(8) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.

Iarratas ar Shíneadh le Coinníoll Clárúcháin

Más rud é nach bhfuil múinteoir cláraithe in ann coinníoll clárúcháin a chomhlíonadh laistigh den tréimhse shonraithe, féadfaidh sé nó sí iarratas ar shíneadh ama a chur chuig an gComhairle. Ní mór an t-iarratas sin a dhéanamh le linn na bliana ina bhfuil an tréimhse shonraithe le dhul i léig. Ní mór don mhúinteoir na deacrachtaí agus/nó na himthosca maolaitheacha atá ag cur bac ar chur i gcrích na mbearta le linn na tréimhse sonraithe a chur in iúl. Breathnóidh an Chomhairle ar iarratais den sórt sin i gcomhthéacs an chineál coinníoll chlárúcháin atá i gceist, an dul chun cinn atá déanta agus an obair atá le déanamh. Déantar gach iarratas ar shíneadh a mheas as féin. Is iad seo a leanas na cúiseanna a mbronntar síneadh de ghnáth:

 • tinneas fada a chuireann cosc ar mhúinteoir bheith ag obair; nó tinneas tromchúiseach ar dhlúthghaol a bhí faoi chúram an mhúinteora
 • cailleadh duine den teaghlach nó cleithiúnaí(ithe)
 • bronnadh saoire mháithreachais, atharthachta, uchtála, nó saoire gan phá
 • níl fostaíocht faighte ag an múinteoir atá riachtanach leis an gcoinníoll a chomhlíonadh
 • taisteal fad-téarmach thar lear nó fostaíocht lasmuigh d’Éirinn.

Iarratas ar Iarraidh ar Shíneadh a chuir isteach

 • Chun Iarratas ar Iarraidh ar Shíneadh a chuir isteach, ba cheart do dhaoine atá cláraithe logáil isteach ar Mo Chlárú agus dul chuig an rannán Mo Choinníollacha agus roghnaigh an cnaipe Cuir Iarratas ar Iarraidh ar Shíneadh Isteach agus lean na treoracha atá ann.

Déanfaidh an Stiúrthóir agus a [h]ainmní iarratas ar iarraidh ar shíneadh, a mheas. Má dhiúltaítear do d'iarratas, is féidir le hiarratasóir an cinneadh seo a achomharc. Déanfaidh Coiste Cláraithe na Comhairle an achomharc seo a mheas.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo:

 1. Gnásanna – Measúnachtaí Iarratais ar Shíneadh
 2. Nótaí Treorach – nasc chuig an Doiciméad Treorach (ceangailte)

Ionduchtúchán Thar Lear

Má chuir tú próiseas ionduchtúcháin foirmiúil i gcrích i dtír eile, tá dualgas ort iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta le go ndéanfar measúnú ar an bpróiseas sin lena dheimhniú an bhfuil an cháilíocht aitheanta in Éirinn. Cliceáil ar an nasc thíos le do thoil le haghaidh na gcritéar um Measúnú ar Ionduchtúchán Thar Lear.

Clárú atá imithe as Feidhm & Athiontrálacha

Clárú atá imithe as feidhm: loiceadh coinníoll clárúcháin a chomhlíonadh le linn na tréimhse sonraithe

Más rud é nach gcomhlíonann múinteoir cláraithe coinníoll clárúcháin le linn na tréimhse sonraithe agus mura bhfuil síneadh ama iarrtha nó bronta, rachaidh an clárú i léig. Is faoin múinteoir atá sé é a chur in iúl don Chomhairle Mhúinteoireachta roimh an dáta éaga, nuair atá riachtanais an choinníoll le bheith comhlíonta; mura ndéanfar é sin, rachidh an clárú i léig.

Athiontráil ar an gclár tar éis clárú bheith imithe as feidhm

Más mian le múinteoir a bhfuil a chlárú nó a clárú imithe as feidhm go gcuirfí ar an gclár arís é nó í, beidh feidhm ag forálacha alt 31(5) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta. D'fhéadfadh go mbeadh foirm iarratais, tras-scríbhinní, doiciméid fianaise ar charachtar agus doiciméid taca eile le seoladh isteach. Beidh riachtanais bhunaidh an choinníoll le comhlíonadh freisin.

Más rud é go bhfágann múinteoir atá cláraithe le coinníollacha an clár go deonach agus más mian leis nó léi go gcuirfear ar ais ar an gclár é nó í ina dhiaidh sin, ceadófar an fuílleach den tréimhse a bronnadh ar dtús leis na coinníollacha a chomhlíonadh.

Riachtanas Thaithí Cónaitheachta C-19

Tugadh athruithe isteach maidir leis an riachtanas taithí cónaitheachta mar réamhriachtanas don chlárúchán do chéimithe chláir teangacha Iar-bhunscoile OTM le linn an tsamhraidh in 2020 agus 2021 de bharr na mbeart éigeandála a ghlac an Chomhairle leo mar gheall ar Covid-19.

Tá riachtanas taithí cónaitheachta de thréimhse 2 mhí/8 seachtaine ann mar chuid de riachtanais ábhair churaclaim do gach teanga Iar-bhunscoile (an Ghaeilge san áireamh). Laghdaigh an Chomhairle an riachtanas sin go 6 seachtaine i bhfianaise na srianta ar thaisteal mar gheall ar Covid-19. Mura chomhlíon múinteoir an riachtanas 6 seachtaine agus iad ag cur isteach ar chlárúchán leis an gComhairle, ceadaíodh an clárúchán le coinníoll Cónaitheachta C-19. 

Is coinníoll sealadach éigeandála é seo a cuireadh i bhfeidhm mar gheall ar Covid-19 agus a cheadaítear do thréimhse bliana athnuachana amháin toisc gur réamhriachtanas don chlárúchán é go mbeadh fianaise ar thaithí chónaitheachta agat. Ligfidh sé sin don mhúinteoir oibriú mar mhúinteoir láncháilithe agus am breise á thabhairt dóibh chun an chuid eile den riachtanas cónaitheachta a chomhlíonadh.

Is féidir síneadh ar an am sin a iarraidh faoi phróiseas iarratais caighdeánach maidir le síneadh de chuid na Comhairle. Coinneofar an rogha chlárúcháin seo i bhfeidhm do gach múinteoir le céim ó 2021 atá ag clárú suas go dtí an 31 Nollaig 2021.

Conas dul i ngleic le riachtanas Thaithí Cónaitheachta C-19

Ní mór fianaise de thaithí chónaitheachta infhíoraithe i dtír na dteanga nó tír inarb í an teanga dhúchais (teanga labhartha) í a sholáthar chun dul i ngleic le coinníoll Cónaitheachta C-19.  Is féidir é sin a léiriú trí cheann amháin de na roghanna seo a leanas a chur isteach:

 • Cóip de do phas ag léiriú gur dúchasach den tír sin thú. N.B. Níl sé seo inghlactha d'ábhar na Gaeilge.
 • Litir/ráiteas ó d'fhostóir/coláiste/tiarna talún sa tír sin. Tá sonraí teagmhála amhail uimhir fóin agus seoladh ríomhphoist ag teastáil i gcás fostóra/tiarna talún.  Ba cheart go léireodh sé sin cónaitheacht i gceantar Gaeltachta le haghaidh ábhar na Gaeilge.
 • Le haghaidh ábhar na Gaeilge, is féidir fianaise a léiríonn gur duine de bhun ceantar Gaeltachta thú a chur isteach (m.s. bille fóntais, ráiteas airgeadais, comhfhreagras cláir toghthóirí nó fianaise go raibh do theaghlach ag fáil deontais faoi Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) do theaghlaigh Ghaeltachta) nó litir/ráiteas ó Ghaelcholáiste ag deimhniú gur fhreastail tú ar Ghaelcholáiste Iar-bhunscoile go dtí leibhéal na hArdteistiméireachta.

Tabhair faoi deara nach ionann cúrsaí ar líne agus an riachtanas taithí cónaitheachta.

Comhlánú an choinníll seo

Ba cheart fianaise de chomhlánú an choinníll maidir le riachtanas Thaithí Cónaitheachta C-19 a uaslódáil trí Mo Chlárúchán.  Téigh chuig Mo Choinníollacha, roghnaigh an cnaipe Féach ar Shonraí in aice le Cónaitheacht C-19 agus uaslódáil na doiciméid ansin.