Fianaise ar Charachtar

Caithfidh an Chomhairle Mhúinteoireachta a bheith sásta, mar chuid den phróiseas clarúcháin, gur duine oiriúnach agus cuí an duine a nglactar leo ar an gclár mar a leagtar amach in Alt 31(5)(b) in Achtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 go 2012 agus in Alt 10(1)(b) i Rialacháin um Chomhairle Mhúinteoireachta [Clárúchán], 2016, agus i Rialacháin um Chomhairle Mhúinteoireachta [Clárúchán] (Leasuithe), 2016. Beidh ar gach iarrathóir atá ag clárú:

  • Teistiméireacht faoi Charachtar a chur ar fáil atá deimhnithe ag duine údaraithe cuí, agus
  • Próiseas grinnfhiosrú an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin a chur i gcrích

Teistiméireacht Charachtair

San fhoirm iarratais ar chlárú tá cuid ann dar teideal Teistiméireacht Charachtair nach mór a bheith deimhnithe ag duine (féach thíos) a bhfuil aithne aige/ aici ort ar feadh bliana acadúla amháin ar a laghad le cúig bliana anuas.

Ní mór an chuid seo den fhoirm a bheith deimhnithe ag duine amháin díobh seo a leanas:

  • Ceann an chleachtaidh mhúinteoireachta den choláiste nó den ollscoil inar chríochnaigh tú do chlár oideachais do mhúinteoirí
  • teagascóir den choláiste nó den ollscoil inar chríochnaigh tú do chlár oideachais do mhúinteoirí nó do bhunchéim
  • príomhoide scoile nó Príomhfheidhmeannach de Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO), nó
  • múinteoir atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta in Éirinn.

Grinnfhiosrúchán

Is riachtanas é faoi Achtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 (Acht BNG) go ndéantar grinnfhiosrúchán leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (an Biúró) ar dhaoine a oibríonn le leanaí agus le daoine soghonta.

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht údaraithe a riarann grinnfhiosrúcháin ar mhúinteoirí in Éirinn agus is gá don Chomhairle nochtadh an ghrinnfhiosrúcháin a mheas maidir le hoiriúnacht an chláraithe leis an gComhairle. Is gá don scoil nochtadh an ghrinnfhiosrúcháin a fháil agus a mheas chun críocha fostaíochta.

Ról na nÚdarás Scoile

Ní mór don údarás scoile cuí (Bord Bainistíochta nó BOO de réir mar is cuí) a chinntiú go ndéantar grinnfhiosrú ar aon duine nua atá beartaithe a cheapadh a bhféadfadh go raibh rochtain aige/ aici nach raibh faoi mhaoirseacht ar leanaí nó ar dhaoine soghonta. Níor chóir é seo a lorg ach amháin má tá an post á thairiscint don duine. Ní mór do scoileanna iarraidh ar dhaoine a d’fhéadfadh a bheith mar mhúinteoirí sa scoil an litir ghrinnfhiosrúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta a chur ar fáil, sula ndéantar tairiscint fhoirmiúil den cheapachán.

Seoltaí Thar Lear

Seoltaí Thar Lear

Ní chaithfidh iarratasóirí ar mian leo clárú leis an gComhairle cáipéisíocht thar lear a chur isteach ach amháin má tá tréimhse charnach 12 mhí nó níos mó caite acu thar lear agus iad os cionn 18 mbliana d'aois. Caithfidh gach iarratasóir ar mian leo clárú leis an gComhairle iarratas a chur isteach le haghaidh grinnfhiosrúchán a dhéanamh má bhí nó mura raibh cónaí orthu in Éirinn/i dTuaisceart Éireann.

  • Caithfidh iarratasóirí ar mian leo clárú leis an gComhairle agus a raibh cónaí orthu thar lear ar feadh tréimhse charnach 12 mhí nó níos mó agus iad os cionn 18 mbliana d'aois fótachóip imréitigh póilíneachta a thabhairt le haghaidh gach tír ina raibh cónaí orthu. Caithfidh na teastais imréitigh seo an tréimhse chónaithe iomlán i ngach tír a chlúdach.