Foirmeacha

Foirmeacha Clárúcháin

Más múinteoir tú a cháiligh in Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh le clárú ar líne ag baint úsáid as Mo Chlárú. Tá an leagan Gaeilge den tairseach ar líne á fhorbairt faoi láthair. Le clárú as Gaeilge,  cuir isteach do chuid sonraí ar líne as Gaeilge ag baint úsáid as an bpróiseas athnuachana as Béarla trí Mo Chlárú. Ní mór na hiarratais uile a chur isteach leis na doiciméid atá iarrtha. Tá clárúchán faoi réir Grinnfhiosrúcháin.

Sula dtosaíonn tú iarratas ar líne, déan cinnte de go bhfuil an t-eolas seo a leanas ar láimh agat:

 • Grianghraif/scanadh de chruthúnas comhartha aitheantais agus de chruthúnas seolta atá inghlactha. B’fhéidir go mbeidh tuairisceoirí modúil ag teastáil freisin áit nach bhfuil dóthain sonraí sna tras-scríbhinní
 • Grianghraif/scanadh de chruthúnas comhartha aitheantais agus de chruthúnas seolta atá inghlactha
 • Sonraí teagmhála fostaíochta
 • Stair fostaíochta
 • Foirm measúnaithe chomhlánaithe um Dhuine Cuí Ceart

Beidh tú in ann d’iarratas a shábháil agus teacht ar ais chuige níos déanaí más gá. Tá trí mhí agat ón dáta tosaigh le d’iarratas a chomhlánú agus a chur isteach. Déanfar aon iarratais nach bhfuil curtha isteach tar éis trí mhí a scriosadh.

Féach na nótaí Treorach sula dtosaíonn tú le d’iarratas.

Foirmeacha Clárúcháin do Mhúinteoirí a Bhain Cáilíocht Amach Thar Sáile

Más múinteoir tú a cháiligh lasmuigh d’Éirinn, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárú, measúnú ar cháilíochtaí san áireamh, ag baint úsáid as na foirmeacha iarratais thíos. Ní mór na hiarratais uile a chur isteach in éineacht leis na doiciméid éigeantacha tríd an bpost. Tá clárúchán faoi réir Grinnfhiosrúcháin.

Nóta Tábhachtach: Riachtanas maidir le hÁbhar Curaclaim

Chomh maith leis an gcáilíocht oideachas múinteoirí ábhartha a bheith acu, ní mór d’iarratasóirí na riachtanais a chomhlíonadh le haghaidh ábhair churaclaim Iarbhunscoile amháin ar a laghad, chun clárú faoi Bhealach 2 – Iarbhunscoil.

Ní mór d’iarratasóirí féachaint ar Riachtanas Ábhar Curaclaim Iarbhunscoile na Comhairle sula ndéanann siad cinneadh faoin ábhar/faoi na hábhair a ndéanfar iarratas air/orthu. Tá na riachtanais ar fáil anseo (béarla).

 • Bunmhúinteoirí:  
 • Múinteoirí Iar-bhunscoile: 
 • Treoirlínte Iarratais do Bhealach 2: Iarbhunscoil (Béarla)
 • Chun clárú faoi Bhealach 2, ní mór d’iarratasóirí Iarbhunscoilea na riachtanais a chomhlíonadh le haghaidh ábhair churaclaim Iarbhunscoile amháin ar a laghad, chomh maith leis an gcáilíocht oideachas múinteoirí ábhartha a bheith acu. Ní mór d’iarratasóirí féachaint ar Riachtanais Ábhar Curaclaim Iarbhunscoile na Comhairle sula ndéanann siad cinneadh faoin ábhar/faoi na hábhair a ndéanfar iarratas air/orthu. Tá na riachtanais ar fáil anseo (béarla).

 • Ní mór d’iarratasóirí a cháiligh lasmuigh d’Éirinn agus atá ag déanamh iarratais ar Chorpoideachas, foirm PE1 (béarla) a chomhlánú freisin. Nuair a dhéantar í a chomhlánú, sábháil í mar chomhad leictreonach le huaslódáil go dtí d’iarratas ar líne.

 • Déan iarratas ar líne ag baint úsáid as rogh PRQA-01: Mo Chlárú.

 • Tabhair faoi deara le do thoil, ón 1 Eanáir 2023, ní mór do na hiarratais a fhaightear na riachtanais a chomhlíonadh le haghaidh ábhair churaclaim amháin ar a laghad agus tagairt á déanamh do na Riachtanais Ábhar Curaclaim Iarbhunscoilea Leasaithe (béarla).

Aitheantas d'Ábhar sa Bhreis i gcás Múinteoirí cláraithe lar-bhunscoile

Féadfaidh múinteoirí Iar-bhunscoile atá cláraithe faoi láthair iarratas a dhéanamh a gcuid cáilíochtaí a chur á measúnú, féachaint an sásaíonn siad na riachtanais d'ábhair bhreise curaclaim Iar-bhunoideachais. 

 • Foirm Iarratas: Chuir iarratas isteach ar líne ag an rogha PPQA-02 tríd 'Mo Chlárú'

Más múinteoir tú a cháiligh lasmuigh d’Éirinn, agus má tá iarratas á dhéanamh agat ar mheasúnú Corpoideachais, ní mór duit an fhoirm thíos a chomhlánú freisin.

 • Múinteoirí Iarbhunscoile (Corpoideachas): Foirm PE1 (béarla). 

Foirmeacha do Chlárú le Coinníollacha

FOIRM B do mhúinteoirí Iarbhunscoile a bhfuil Fostaíocht Iarcháilíochta curtha i gcrích acu

Is gá do mhúinteoirí nuacháilithe Iarbhunscoile tréimhse a chomhlánú de:

1. Fostaíocht Iarcháilíochta (PQE), nó

2. Droichead

Do mhúinteoirí Iarbhunscoile a chláraigh roimh an 1 Meitheamh 2020, d’fhéadfadh fostaíocht iarcháilíochta (PQE) a bheith mar rogha i gcúinsí áirithe teoranta mar atá leagtha amach faoi Roinn 2.1 de na Coinníollacha um Chleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta – Socruithe Aistrithe (béarla).

Do gach cúinse eile agus do mhúinteoirí a chláraigh tar éis an 1 Meitheamh 2020, is é Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin.

 • Is féidir le múinteoir atá cláraithe le coinníoll PQE/Droichead PQE a chur i gcrích i suíomh incháilithe **:

Má tá sé/sí fostaithe ar conradh gearrthéarma de níos ná 200 uair an chloig * 

má tá sé/sí fostaithe ar shraith de chonarthaí fostaíochta gearrthéarma rollacha nó breisithe * 

 meascán ar bith de a agus b thuas.

 • *Beidh deimhniú ó phríomhoide na scoile ag teastáil ó mhúinteoirí a dhéanann iarratas le PQE a chur i gcrích maidir leis na conarthaí/tairiscintí fostaíochta faoina raibh an múinteoir fostaithe.

**Is gá do mhúinteoirí atá fostaithe i suíomh incháilithe ar feadh 200 uair an chloig nó níos mó próiseas Droichead a chur i gcrích.


Chun coinníoll PQE a shásamh, ní mór do mhúinteoirí fianaise a chur ar fáil de 300 uair an chloig d’fhostaíocht teagaisc shásúil in Iarbhunscoil aitheanta nó in Ionad Oideachais ina bhfuil ábhar Iarbhunscoile á theagasc. Ní mór do phríomhoide na scoile (nó príomhoidí scoileanna áit a bhfuil níos mó ná scoil amháin i gceist) a leithéid d’fhianaise a dheimhniú agus a shíniú.

Ní mór dhá thrian (200 uair an chloig) ar a laghad den fhostaíocht fhaofa a chaitheamh ag teagasc an ábhair churaclaim/na n-ábhar curaclaim Iarbhunscoile nó na treoirchomhairleoireachta do rang sonraithe de scoláirí ar amchlár na scoile.

Is féidir suas go haon trian (100 uair an chloig) den fhostaíocht fhaofa a dhéanamh i ngníomhaíocht tacaíochta foghlama, riachtanas speisialta, tacaíochta teanga nó i ngníomhaíocht teagaisc eile ar an amchlár. Go hiondúil, socraítear tréimhse trí bliana ar a mhéad ón dáta clárúcháin leis an riachtanas seo a chur i gcrích.

Eolas Breise

Is féidir teacht ar eolas breise sna foilseacháin seo a leanas:

Tá Foirm B ar fáil ar líne trí 'Mo Chlárú': roghnaigh an réimse Mo Choinníollacha agus ansin an cnaipe Féach ar Shonraí i gcoinne do choinníll PQE/Droichead.

FOIRM C do mhúinteoirí Bunscoile a bhfuil an Promhadh curtha i gcrích acu

Tá an fhoirm seo do mhúinteoirí Bunscoile a chuir tús le seirbhís i mí Mheán Fómhair 2010 nó ina dhiaidh sin, le fianaise a chur ar fáil go bhfuil an tseirbhís agus na riachtanais inniúlachta ghairmiúla den phromhadh curtha i gcrích acu.

FOIRM D do mhúinteoirí a bhfuil an próiseas Droichead déanta acu

Do mhúinteoirí atá Droichead críochnaithe acú i dtéarma 1, dul go dtí do coinníollacha Drocihead laistigh de ‘Logáil isteach/Mo Chlárú’ le haghaidh níos mó eolas ar an foirm D.

Tá an leagan Gaeilge den tairseach ar líne á fhorbairt faoi láthair. Le críochnú an phróiséas, tá dhá rogha eatramhacha agat:

 1. Cuir isteach do chuid sonraí ar líne as Gaeilge ag baint úsáid as an bpróiseas as Béarla trí MoChlárú; nó
 2. Íoslódáil an foirm-D  Droichead bunscoile anseo.  Íoslódáil an foirm-D Droichead iarbhunscoile anseo

Foirm Iarratais ar Shíneadh Ama de Chlárú Coinníollach

Bronntar clárú faoi réir coinníollacha ar mhúinteoirí nár chomhlíon an riachtanas uile do chlárú iomlán. Is féidir le múinteoir iarratas a dhéanamh I scríbhinn ar shíneadh ama dá t(h)réimhse de chlárú coinníollach áit a chuir imthosca maolaitheacha cose air nó uirthi an coinníoll a chur i gcrích. Tá na himthosca leagtha amach go soiléir ar an bhfoirm iarratais lena n-áirítear liosta fianaise atá de dhíth chun tacú leis an iarratas ar shíneadh ama. Tabhair faoi deara, le do thoil, mura gcomhlíonann múinteoirí a gcoinníollacha clárúcháin faoin dáta éaga agus mura ndéanann said iarratas ar shíneadh ama, rachaidh a c(h)lárú i léig. Is iad múinteoirí cláraithe amháin atá i dteideal íocaíocht a fháil ó scoileanna atá maoinithe ag an Stát.

Cuirtear iarratas ar shíneadh ama isteach ar líne trí Mo Chlárú: roghnaigh Mo Choinníollacha, Coinníollacha atá ag dul in éag laistigh de na chéad 6 mhí eile agus ansin an cnaipe Cuir Isteach an tIarratas ar Shíneadh Ama.

Athrú Sonraí

Is féidir le múinteoirí cláraithe an t-eolas pearsanta seo a leanas atá ar Chlár na Múinteoirí a chur in eagar. Is féidir é seo a chur i gcrích ar líne trí 'Mo Chlárú'.

 • Ainm
 • Inscne
 • Seoladh
 • Uimhir PSP
 • Uimhir theileafóin
 • Seoladh r-phoist
 • Sonraí fostaíochta
 • Uasdátuithe cumarsáide (Roghnaigh)

Is féidir leat cáilíocht bhreise a chur le do Chlárú (Leibhéal 6 nó níos airde ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ)). Má chuir tú staidéar sa bhreis i gcrích chun na heasnaimh a dhéanamh suas a aithníodh tar éis measúnú a dhéanamh ar do cháilíochtaí, cuir isteach fianaise tríd an gcuid Mo Chlárú den tairseach ar líne.

Más múinteoir Iarbhunscoile tú agus más mian leat ábhar sa bhreis a chur isteach, cuir isteach iarratas trí 'Mo Chlárú'.

 Ó am go ham, beidh ar an gComhairle comhfhreagras a eisiúint trí sheachadadh taifeadta/tríd an bpost cláraithe i gcomhréir leis na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, go gcoinníonn múinteoirí cláraithe a sonraí teagmhála suas chun dáta. Ós rud é go bhféadfadh an Chomhairle doiciméid thábhachtacha a eisiúint le linn na laethanta saoire scoile, tá sé riachtanach freisin go gcuirtear seoltaí cónaithe/baile atá cruinn ar fáil.