Clár na gCeardlanna Ionduchtúcháin

Is seirbhís tacaíochta ionduchtúcháin é an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM), a fhaigheann maoiniú ón Stát. I gcomhar le Líonra na nIonad Oideachais (ATECI), éascaíonn an CNIM Clár Ceardlann 20 uair an chloig do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile nuacháilithe (MNCanna).

banner-image-1

Is clár foghlama solúbtha é an Clár Ionduchtúcháin, atá maoinithe ag an Roinn Oideachas agus Scileanna, agus atá deartha le freastal ar na riachtanais foghlama ghairmiúla ar leith atá ag múinteoirí nuacháilithe (MNCanna). Tógann an clár, atá á chomhordú ag an gClár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí, ar an bhfoghlaim a tharla le linn an oideachais tosaigh múinteoirí. Is féidir le MNC é a chur in oiriúint dá chúinsí/ cúinsí pearsanta féin. Faoi réir íosmhéid iomláin de 20 uair an chloig d’fhoghlaim ghairmiúil, d’fhéadfadh na MNCanna gníomhaíochtaí foghlama gairmiúla atá lonnaithe ar scoil a dhéanamh in éineacht le ceardlanna lasmuigh de láthair na scoile. Tá sé riachtanach do gach MNC ar mhian leis/ léi a bheith lánchláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus nach bhfuil rannpháirteach i bpróiseas Droichead, a bheith rannpháirteach sa Chlár Ionduchtúcháin. Féach thíos le haghaidh tuilleadh sonraí maidir le príomhghnéithe an chláir.

A. Ceardlanna um Thráthnóna

Is sraith ceardlanna um thráthnóna é seo a reáchtáiltear ar feadh na bliana ag Ionaid Oideachais áitiúla. Is féidir le MNCanna coinníoll clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta a chomhlíonadh trí freastal ar 10 gcinn de na ceardlanna seo a mhaireann 2 uair an chloig.

B. Ceardlanna i Rith an Lae

Is é atá i gceist leis an ngné seo ná dhá cheardlann trasearnála a reáchtáiltear in aon lá amháin – Gairmiúlacht agus Folláine an Mhúinteora agus An tIonchuimsiú a bhíonn ar siúl ar lá neamhtheagaisc, Dé Sathairn go hiondúil, ag Ionad Oideachais áitiúil. Reáchtálfar an lá seo arís, ag brath ar an éileamh. Ó mhí Dheireadh Fómhair ar aghaidh, is féidir na ceardlanna uile eile, má bhíonn siad curtha ar fáil sa sceideal, a reáchtáil arís ar lá neamhtheagaisc, de réir mar a shocraíonn an tIonad Oideachais áitiúil. Tá uasmhéid de 2 cheardlann do gach lá neamhtheagaisc. Féadfaidh MNCanna rogha a dhéanamh freastal ar cheann amháin nó an dá cheann de na ceardlanna a mhaireann 2 uair an chloig, dá bhrí sin ag carnadh 2 nó 4 uair an chloig den riachtanas de 20 uair an chloig.

C. Ceardlanna Ar Líne

Ceardlanna Ar Líne: Tá 3 cheardlann ar líne ar fáil do na MNCanna:

  • Pleanáil agus Ullmhúchán (Bunscoil) / Féinmheastóireacht agus Pleanáil Scoile (Iarbhunscoil).
  • Pleanáil Oideachais Shainiúil do Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu (Iarbhunscoil).

Tá siad seo ar fáil ar onlinelearning.teacherinduction.ie.

D. Forbairt Ghairmúil Scoilbhunaithe

Ní bhaineann an ghné seo ach amháin le MNCanna atá i scoil ina bhfuil meantóir oilte de chuid an CNIM agus a bhfuil a scoil cláraithe leis an CNIM do thráth scaoilte le haghaidh ionduchtúcháin do 2017-2018.

Is féidir le MNCanna a bhfuil meantóir oilte de chuid an CNIM acu ag leibhéal na scoile, agus a bhfuil a scoil cláraithe leis an CNIM do thráth scaoilte le haghaidh ionduchtúcháin do 2017-2018, leas a bhaint as suas le 6 uair an chloig de ghníomhaíochtaí ionduchtúcháin lonnaithe ar scoil mar chuid de riachtanas Chlár Ionduchtúcháin na Comhairle Múinteoireachta a mhaireann 20 uair an chloig. Ní mór foirm atá ar fáil ar www. teacherinduction.ie a chomhlánú agus a chur ar ais lena bhfuil thuasluaite a dheimhniú.

Is féidir le MNCanna a bhfuil meantóir oilte de chuid an CNIM acu, agus a bhfuil a scoil cláraithe leis an CNIM do thráth scaoilte le haghaidh ionduchtúchain do 2017/2018, suas le 6 uair an chloig d’obair scoilbhunaithe lena meantóir a chur san áireamh mar chuid de riachtanas chlár ceardlann na Comhairle Múinteoireachta a mhaireann 20 uair an chloig. Cuirfidh an CNIM foirm ar fáil do na MNCanna leis na huaireanta seo a thaifeadadh i rith na bliana. Ní mór do MNCanna a bhaineann úsáid as an rogha seo freastal ar 14 uair an chloig ar a laghad freisin de cheardlanna um thráthnóna agus/nó i rith an lae, mar atá leagtha amach in A, B agus C thuas. 

E. Clár Ceardlann do MNCanna atá ag Múineadh Thar Lear (2017/2018)

Mar iarracht le tacú le MNCanna atá ag múineadh lasmuigh d’Éirinn, tá deis á cur ar fáil ag an CNIM agus an ATECI dá leithéid MNCanna le clár ceardlann de chuid an CNIM a chur i gcrích ar an Satharn sna hionaid oideachais le linn na bliana acadúla 2017/2018.

Is féidir le MNCanna atá ag múineadh lasmuigh d’Éirinn clárú ar líne chun freastal ar an gclár ceardlann a bhíonn ar siúl ar an Satharn ar www.ateci.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis an gclár ceardlann ionduchtúcháin, tabhair cuairt, le do thoil, ar http://teacherinduction.ie/en/supports/induction-programme