An Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) – Treoir do Scoileanna

Léargas Ginearálta

Tugann Creat Tacaíochta Taighde John Coolahan tacaíocht do ghníomhaíochtaí taighde nuálacha agus cruthaitheacha a neartaíonn na naisc idir taighde, polasaí agus cleachtadh. Tá an babhta reatha den chreat déanta suas de dhá scéim idirghaolmhara: 

 1. An Scéim Taighdeoirí Cóntaithe (STC) 
 2. An Scéim Sparánachta Taighde (SST). 

Tá achoimre ar an Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) curtha ar fáil thíos.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an Scéim Sparánachta Taighde (SST) ar fáil anseo.

An Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC)

Tríd an STC, tabharfaidh an Chomhairle tacaíocht go gníomhach do scoileanna, do chnuasaigh scoileanna, atá ag iarraidh dul i gcomhpháirtíocht le taighdeoirí in Institiúidí Ardoideachais (HEIanna) i rith na scoilbhliana. D’fhéadfadh na rannpháirtithe iniúchadh a dhéanamh ar thaighde atá ann cheana féin, é a shintéisiú, a chur i bhfeidhm agus a chomhroinnt i gceann amháin nó níos mó de na sé réimse foghlama de chuid Cosán, is iad sin:

 • Cuimsiú
 • Folláine
 • Litearthacht agus Uimhearthacht
 • TFC
 • Tacaíocht a Thabhairt d’Fhoghlaim Múinteoirí
 • Foghlaim Threoraithe

Déantar gach ceann de na réimsí seo a shainmhíniú tríd is tríd in Cosán, agus moltar do scoileanna tagairt a dhéanamh do na sainmhínithe leithne sin sula ndéantar iarratas.

Beidh na taighdeoirí ag obair i gcomhpháirtíocht leis na scoileanna i rith na scoilbhliana, agus go háirithe leis an múinteoir atá i gceannas ar an tionscadal ag leibhéal na scoile – an Cinnire Taighde (I gCeannas an Taighde). Tá sé phainéal taighdeoirí atá lonnaithe in HEIanna bunaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun tacú leis an scéim seo, agus tá gach painéal ag teacht le ceann amháin de na sé réimse foghlama de chuid Cosán. Tá sonraí maidir le painéal na dtaighdeoirí ar fáil anseo (Béarla).

Féadfaidh Taighdeoir Cónaithe dul i gcomhar le scoil amháin nó níos mó má iarrtar air/uirthi, chun an méid is mó comhfhoghlama agus tionchar agus is féidir a bhaint amach.

Táthar ag díriú ar an gcleachtadh sa seomra ranga, agus tá sé mar aidhm an taithí teagaisc agus foghlama a fheabhsú do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí.

Faoi réir an riachtanais leathain sin, tabharfar neamhspleáchas suntasach do scoileanna maidir le húsáid a bhaint as na tacaíochtaí atá ar fáil.

Tairgfear clár roghanna dóibh nach bhfuil uileghabhálach chun a smaointeoireacht a spreagadh roimh an iarratas a dhéanamh. B’fhéidir go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh, mar shampla*:

 • Ceardlanna a éascú mar chuid d’uaireanta Pháirc an Chrócaigh nó cruinniú foirne a éascú, ina bhféadfaí iniúchadh a dhéanamh ar thaighde ar thopaic ar leith sa chomhthéacs le tacaíocht a thabhairt don scoil chun tabhairt faoi dhúshlán atá aitheanta acu (mar shampla, tríd an bpróiseas féinmheastóireacht scoile (FMS)/ag breathnú ar an scoil againne (ABSA).
 • Cuir chuige oideolaíocha bunaithe ar fhianaise a chur i bhfeidhm agus foghlaim uathu, cuir chuige traschuraclaim, etc. ina measc.
 • Iniúchtaí ar an gcomhéadan idir oideachas tosaigh múinteoirí agus an t-ionduchtú, agus bealaí bunaithe ar fhianaise agus nuálacha chun tacú le foghlaim múinteoirí síos tríd an leanúntas, ón socrúchán scoile, trí Droichead agus mar chuid de Cosán.
 • Pleanáil a dhéanamh do thionscadal taighde comhoibríoch scoilbhunaithe, le cur isteach níos déanaí faoin Scéim Sparánachta Taighde (SST).
 • Taighde atá déanta ag an scoil a chomhroinnt agus/nó a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear taighde a bhfuil tacaíocht faighte aige cheana féin ón gComhairle faoin Scéim Sparánachta Taighde (féach thíos) nó babhtaí roimhe seo de Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan.

*Is clár roghanna é seo nach bhfuil uileghabhálach do scoileanna le cur san áireamh sula ndéantar iarratas.

Próiseas Iarratais STC

Tá an fhoirm iarratais ar fáil anseo.

Sa tábla thíos, tugtar léargas ginearálta den phróiseas iarratais don Scéim Taighdeoirí Cónaithe. Is amlínte táscacha iad seo agus d’fhéadfaidís athrú.

Déardaoin, an 20 Eanáir 2022Gairm oscailte d’iarratais
Déardaoin, an 2 Márta 2022, 3p.m.

Dáta deiridh leis na hiarratais a chur isteach

Márta 2022

Athbhreithniú ar na hiarratais

Aibreán 2022

Cuirfear in iúl do na hiarratasóirí nár éirigh leo

Cuirfear litir dámhachtana chuig na hiarratasóirí ar éirigh leo

Bealtaine 2022Imeacht Dámhachtainí

Iarratas a chur isteach

Déan an fhoirm a íoslódáil agus a shábháil sula ndéantar í a chomhlánú le do thoil. Is féidir foirmeacha comhlánaithe a chur ar ríomhphost ansin chuig an gComhairle Mhúinteoireachta ag research@teachingcouncil.ie.

Tá an fhreagracht ar gach iarratasóir a chinntiú go ndéantar gach cuid den fhoirm a chomhlánú agus go gcomhlíontar na critéir sula gcuirtear isteach an fhoirm. Gheobhaidh tú ríomhphost ina ndeimhneofar go bhfuarthas d’fhoirm in am trátha.

Ní mór na foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte roimh an dáta deiridh de 3p.m., Déardaoin, an 3 Márta 2022. Ní dhéanfar aon iarratais a fhaightear tar éis an dáta deiridh a mheas.

Próiseas le hAthbhreithniú a dhéanamh ar Iarratais

Athbhreithniú chun críche cáilitheachta

Ní féidir ach foirmeacha iarratais atá comhlánaithe ina n-iomláine a mheas le dámhachtain a fháil.

Ní mór na hiarratais uile a bheith curtha isteach ag múinteoir atá ag cleachtadh (Cinnire Taighde).

Mura mbíonn iarratasóir STC ar éirigh leis/léi in ann dul ar aghaidh leis an tionscadal agus glacadh leis an tacaíocht airgeadais a bronnadh air/uirthi, ar chúis ar bith, ba chóir é seo a chur in iúl don Chomhairle láithreach bonn.

Moltóireacht

Déanfar moltóireacht ar iarrataias ar bhonn pas/teip agus déanfar iarratais a n-éiríonn leo a mheaitseáil le taighdeoir lonnaithe in HEI, bunaithe ar na réimsí spéise atá aitheanta acu agus, más féidir, ar an suíomh tíreolaíochta. Má tá caidreamh cheana féin ag scoileanna le taighdeoirí lonnaithe in HEIanna, is féidir leo é seo a lua ina bhfoirm iarratais.

Leithdháileadh maoinithe atá ar fáil

Déanfar an méid maoinithe a bhronntar a íoc in dhá thráthchuid:

 • Déanfar an chéad leath den mhaoiniú a íoc tar éis an phróisis athbhreithnithe agus na tionscadail ar éirigh leo a fhaomhadh i mí Aibreáin 2022;
 • Déanfar an íocaíocht den dara tráthchuid den mhaoiniú nuair a fhaightear ríomhphost ó phríomhoide na scoile ina ndeimhnítear gur cuireadh an tionscadal i gcrích i gcomhréir leis an bplean atá leagtha amach san iarratas.

Beidh an tsuim a bhronnfar ar scoileanna a n-éiríonn leo sa phróiseas iarratais ag brath ar líon na n-iarratas a n-éiríonn leo. Ní mór an maoiniú ar fad a leithdháileadh ar an tionscadal taighde, agus is é rogha na scoileanna conas a dhéantar an maoiniú a leithdháileadh.

D’fhéadfaí an maoiniú a úsáid, mar shampla*:

 • chun costais taistil taighdeora lonnaithe in HEI a aisíoc
 • chun táille oinigh a íoc leis an gCinnire Taighde mar aitheantas ar a c(h)uid oibre leis an tionscadal a chomhordú ag leibhéal na scoile
 • chun an clúdach ionadaithe a íoc le scaoileadh múinteoirí ó rang a éascú chun breathnú (nó foireann a theagasc) ar chur chuige bunaithe ar fhianaise i dtreo cleachtaidh a dhéanann comhghleacaí, agus chun cómhachnamh a dhéanamh ar an rud céanna.

* Is clár roghanna é seo nach bhfuil uileghabhálach do scoileanna le cur san áireamh sula ndéantar iarratas.

Tacaíocht do Scoileanan

Tabharfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta tacaíocht do scoileanna is faighteoirí iad i rith na bliana. Féadfar go ndéanfaí é seo ar líne agus ar an bhfón, nó b’fhéidir go ndéanfar é go pearsanta le cuairt ar an scoil, ag brath ar cá bhfuil an scoil agus ar threoir sláinte phoiblí ag an am.

Beifear ag súil go mbeidh na Taighdeoirí Cónaithe uile rannpháirteach in T-REX, ardán ar líne chun tacú le rannpháirtíocht taighde, agus grúpa tionscadail ar líne a bhunú mar thacaíocht bhreise don scoil.

Comhfhoghlaim

Beidh ar Chinnirí Taighde:

 • Clárú agus a bheith rannpháirteach le hardán T-REX;
 • Teagmháil a dhéanamh le faighteoirí eile ar Ardán T-REX
 • Breathnú ar conas a d’fhéadfadh an t-ardán líonraí múinteoirí/pobail foghlama gairmiúla a óstáil, ina mbeadh a leithéid de ghníomhaíochtaí mar chuid den togra.

B’fhéidir go dtabharfaí cuireadh do Chinnirí Taighde a bheith rannpháirteach agus a gcuid foghlama a chomhroinnt ag imeachtaí taighde, lena n-áirítear ResearchMeet mar chuid de FÉILTE. Ag brath ar rogha na Comhairle, d’fhéadfadh rannpháirtíocht phearsanta nó rannpháirtíocht ar líne a bheith i gceist leis seo.

Téarmaí agus Coinníollacha na Dámhachtana

Tá líon coinníollacha den dámhachtain ba chóir d’iarratasóirí a nótáil sula gcuireann siad isteach a bhfoirm iarratais. Meastar go bhfuil iarratasóirí toilteanach glacadh leis na coinníollacha seo nuair a chuireann siad isteach a bhfoirm iarratais.

 • Beidh an maoiniú ar fad iníoctha le cuntas na scoile, agus lorgófar sonraí bainc ag an gcéim dámhachtana.
 • Ba chóir d’iarratasóirí a n-éiríonn leo aitheantas a thabhairt do thacaíocht na Comhairle Múinteoireachta agus an tionscadal á chur chun cinn acu ar shuíomh gréasáin na scoile nó ar bhealaí eile. Is féidir úsáid lógó na Comhairle Múinteoireachta a éascú, faoi réir téarmaí úsáide áirithe. Ba chóir do scoileanna ar mian leo lógó na Comhairle a úsáid, iarratas a dhéanamh agus ríomhphost a chur chuig research@teachingcouncil.ie ina luaitear an aidhm dá bhfuil sé á iarraidh.

Polasaí Príobháideachais

Tá an phróiseáil i gcomhréir le RGCS. Féach ár bPolasaí Príobháideachais le haghaidh tuilleadh eolais. Is gá an t-eolas a sheolann iarratasóirí a stóráil agus a phróiseáil, chun cuidiú leis an athbhreithniú ar na hiarratais agus le hathbhreithniú a dhéanamh ar an obair féin de chuid na Comhairle a bhaineann leis an gCreat. Is féidir go ndéanfar an t-eolas a chomhroinnt leis an Lárionad um Sheirbhísí Éifeachtacha, a thugann tacaíocht d’obair taighde na Comhairle. Meastar go bhfuil iarratasóirí toilteanach a n-iarratas a chomhroinnt faoin gCreat seo, agus aon chomhfhreagras a bhaineann leis, leis an Lárionad um Sheirbhísí Éifeachtacha.

D’fhéadfaí eolas a bhaineann leis na dámhachtainí a dhéantar mar chuid den Chreat Tacaíochta Taighde, lena n-áirítear ainmneacha, teidil agus ceangail na n-iarratasóirí a n-éiríonn leo, agus cur síos ar an obair atá maoinithe, a bheith foilsithe ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta agus in ábhar bolscaireachta eile.