Lá Comhfhoghlama 2017 de chuid Research Alive!

Leis an ócáid seo rinneadh iarracht tacaíocht a thabhairt do na taighdeoirí sin ar múinteoirí iad atá go gníomhach i mbun taighde agus ba dheis iontach a bhí ann dóibh a gcuid taithí a roinnt le chéile agus le taighdeoirí eile. Ba cheiliúradh a bhí sa Lá Comhfhoghlama seo den taighde leanúnach atá ar siúl sa teagasc agus san fhoghlaim. Chomh maith leis sin, spreag sé rannpháirtíocht chriticiúil bhreise i gcúrsaí taighde agus ghníomhaigh sé mar chatalaíoch do thaighdeoirí ar múinteoirí iad atá uaillmhianach a raibh tacaíocht agus treoir chomhghleacúil agus chomhghleacúil ag teastáil uathu.

Thug an Dr Carol Campbell, (@CarolCampbell4) Ollscoil Toronto, aitheasc dóibh siúd a bhí i láthair mar an t-eochairchainteoir. An teideal a bhí ar a haitheasc ná: Feabhsúchán Oideachasúil á dTreorú ag Múinteoirí: Eolas Ghairm na Foghlama, atá ag Gairm na Foghlama agus do Ghairm na Foghlama a Ghríosú (Teachers Leading Educational Improvement: Mobilising Knowledge Of, By and For the Learning Profession). D’oibrigh an Dr Campbell go fairsing laistigh de réimse an oideachais, go háirithe i dtaca le Ceannaireacht agus Athruithe Oideachasúla. Is Comhairleoir Oideachais í don Phríomh-Aire agus don Aire Oideachais in Ontario, is comhalta í de Chomhairle Idirnisiúnta na gComhairleoirí Oideachais don Chéad Aire agus don LeasChéad Aire in Albain, agus is comhalta í de Choimisiún Oideachais na Breataine Bige. Tá Carol aitheanta as a tiomantas maidir le fianaise a chur le chéile ó eolas agus taighde gairmiúil chun an inniúlacht ghairmiúil le haghaidh feabhsúcháin oideachasúil a fhorbairt. San áireamh ina cuid oibre díríonn sí ar thacaíocht a thabhairt d’fhoghlaim agus do cheannaireacht ghairmiúil múinteoirí, agus ar eolas a ghríosú le haghaidh feabhsúcháin oideachasúil.

Ar an lá, bhí deiseanna ann freisin páirt a ghlacadh i gceardlanna praiticiúla maidir le taighde a phleanáil, a chomhroinnt agus a mhaoiniú, agus bhí mír Researchmeet san áireamh ann, inar chuir múinteoirí agus daoine eile aon ghné dá dtaighde críochnaithe nó atá fós ag dul ar aghaidh, i láthair.

Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir leis an ócáid seo, féach an leathanach gréasáin tiomnaithe ag research-alive.com.