Mionteagasc Páirtithe Leasmhara Cosán 2021

Thóg Imeacht Cosán do Pháirtithe Leasmhara, ar an 14 Deireadh Fómhair, 2021, ar imeacht a bhí ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2019. Ag an imeacht seo a chomhreáchtáil an Chomhairle Mhúinteoireachta (TC) agus an Roinn Oideachais (RO), leagadh béim ar an tábhacht straitéiseach a bhaineann le Cosán sa chóras oideachais agus an dul chun cinn suntasach atá déanta go dtí seo mar chuid de Phróiseas Forbartha Cosán. Tugadh eolas freisin faoi na chéad chéimeanna eile d’aistriú Cosán ón gcéim forbartha go dtí an chéim fáis.

Chuir Martin McLoughlin, Príomhoifigeach sa Roinn Oideachais agus Seán McMahon, Cathaoirleach na Comhairle Múinteoireachta, fáilte foirmiúil agus léargas ginearálta den imeacht ar fáil, agus lainseáil Deirdre Shanley, Rúnaí Cúnta, an Roinn Oideachais, Plean Gníomhaíochta Cosán go foirmiúil. 

Tuarascáil Mionteagasc Páirtithe Leasmhara Cosán 2021.

Taifead Mionteagasc Páirtithe Leasmhara Cosán 2021.

Íoslódáil cóip den Phlean Gníomhaíochta Cosán.

An tOllamh Brendan Cropley i gcomhrá le Tomás Ó Ruairc

An t-eochairchainteoir ba ea an tOllamh Brendan Cropley, Ollamh Cóitseáil Spóirt sa Scoil Sláinte, Spóirt agus Cleachtas Gairmiúil in Ollscoil na Breataine Bige Theas. Díríonn an spéis atá aige i gcrúsaí taighde ar fhorbairt an chleachtais ghairmiúil i ndisciplíní éagsúla, go háirithe i gcúrsaí oideachais, sa chóitseáil agus sa tsíceolaíocht spóirt. Tá spéis ar leith ag Brendan i gcleachtas machnamhach agus an fhéidearthacht atá ann le cleachtas éifeachtach a fhorbairt agus bláthú daonna a éascú.

Bhí an tOllamh Cropley in éineacht le Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta le haghaidh comhrá líofa maidir leis an gcleachtas machnamhach, ar féidir leat féachaint air thíos.

Tabhair faoi deara le do thoil, de bharr na mballaí dóiteáin agus córais slándála eile atá ann, tá moill ama bheag ann sna taifeadtaí seo. Ár leithscéal as ucht aon mhíchaoithiúlachta.

Is féidir féachaint ar gach gné den imeacht thíos.

Ceardlanna Cosán ESCI

Bhí Catherine Doolan, Stiúrthóir Ionad Oideachais Laoise, in éineacht le Kieran McTaggart as Pobalscoil Loreto, Baile na nGallóglach, Co. Dhún na nGall, agus Evin Devanney, as Coláiste Deele, Ráth Bhoth, Leifear, an bheirt araon atá ina n-éascaitheoirí Cosán, chun léargas ginearálta a chur ar fáil de shraith Ceardlann Cosán. Tá na ceardlanna comheagraithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus ag an ESCI (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann).

Tabhair faoi deara le do thoil, de bharr na mballaí dóiteáin agus córais slándála eile atá ann, tá moill ama bheag ann sna taifeadtaí seo. Ár leithscéal as ucht aon mhíchaoithiúlachta.

Cosán sa Chomhthéacs – Guthanna Múinteoirí

Sa chomhrá seo, labhraíonn ceathrar éascaitheoirí Cosán faoi cad a chiallaíonn Cosán agus ceardlanna Cosán dóibh. Rinne Kathleen Foley, múinteoirí is Scoil Náisiúnta Mheasctha an Ghleanntáin, An Gleantán, Co. Chorcaí, an comrá seo a éascú, agus in éineacht léi bhí Emily Anne Doyle, as Coláiste Pobail Chaoimhín i nDún Luáin, Martina McNamara as Coláiste Pobail Inis, agus Bernie Tobin a d’imigh ar scor le déanaí ó Scoil Náisiúnta Eoin an Soiscéalaí i mBaile Adaim, Leamhcán, Co. Bhaile Átha Cliath.

Tabhair faoi deara le do thoil, de bharr na mballaí dóiteáin agus córais slándála eile atá ann, tá moill ama bheag ann sna taifeadtaí seo. Ár leithscéal as ucht aon mhíchaoithiúlachta.

Cosán sa Chomhthéacs – Fínéid Múinteoirí

Sna físeáin ghearra ag na naisc thíos, roinneann múinteoirí atá ag cleachtadh a scéalta Cosán linn chun a thaispeáint dúinn cad a bheadh i gceist le Cosán agus é á chleachtadh. Ár mbuíochas le Stephanie Leonard, as an Scoil Idirmheánach, i gCill Orglan, Co. Chiarraí, Aaron Purcell i Scoil Náisiúnta an Rois, Co. Bhaile Átha Cliath, Karen Ryan as Institiúid Breisoideachais Bhré, agus Ciaran Ní Dhrisceoil as Gaelcholáiste Luimnigh as ucht a gcuid scéalta a roinnt linn.

Tabhair faoi deara le do thoil, de bharr na mballaí dóiteáin agus córais slándála eile atá ann, tá moill ama bheag ann sna taifeadtaí seo. Ár leithscéal as ucht aon mhíchaoithiúlachta.

Más mian leat féachaint ar fhínéad réamhthaifeadta gach múinteora ar leith, cliceáil ar na naisc thíos:

Cosán sa Chomhthéacs – Guthanna Ceannairí

San fhíseán thíos, feictear Sharon Coffey, Príomhoide i gColáiste Aindriú, agus comhrá á éascú aici le triúr dá comhéascaitheoirí Cosán, Liz Shinners, Leas-Phríomhoide i Meánscoil Luimnigh Ag Foghlaim Le Chéile, Katrina Guiney, Leas-Phríomhoide i Scoil Náisiúnta Naomh Eoin, An Baile Breac, Co. Bhaile Átha Cliath, agus Anne Marie Moylan, Príomhoide Scoil Mhuire Naofa, Carraig Thuathail, Co. Chorcaí.

Tabhair faoi deara le do thoil, de bharr na mballaí dóiteáin agus córais slándála eile atá ann, tá moill ama bheag ann sna taifeadtaí seo. Ár leithscéal as ucht aon mhíchaoithiúlachta.

Plé Painéil le Ceisteanna & Freagraí

Ar ár bpainéal bhí Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, Deirdre Shanley, Rúnaí Cúnta, An Roinn Oideachais, An tOllamh Brendan Cropley, Ollamh Cóitseála Spóirt sa Scoil Sláinte, Spóirt agus Cleachtais Ghairmiúil in Ollscoil na Breataine Bige Theas, Therese Eagers, múinteoir i Meánscoil Naomh Raphaela, Stigh Lorgan, i mBaile Átha Cliath, atá mar dhuine dár n-éascaitheoirí Cosán, agus an Dr Siobhán Kavanagh, Stiúrthóir Ionad Oideachais Chill Dara agus cathaoirleach an ESCI.

Tabhair faoi deara le do thoil, de bharr na mballaí dóiteáin agus córais slándála eile atá ann, tá moill ama bheag ann sna taifeadtaí seo. Ár leithscéal as ucht aon mhíchaoithiúlachta.