Ceannaireacht ar Fhoghlaim sa Ghaeilge

103775-TC-URIOS-Web-Banner-Irish

Ceannaireacht-sa-Ghaeilge

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le baill an Ghrúpa Rannpháirtíochta Taighde as a gcuid tacaíochta agus a moltaí agus na hacmhainní seo á gcur le chéile acu do mhúinteoirí.

Ríomhleabhair

Chun teacht ar na ríomhleabhair thíos ní mór do mhúinteoirí cláraithe a bheith logáilte isteach i leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta.

Logáil isteach anseo ag baint úsáide as d'ainm úsáideora agus do phasfhocal Mo Chomhairle Mhúinteoireachta. Nuair a bheidh tú logáilte isteach, roghnaigh 'Leabharlann Ar Líne' ag bun an scáileáin ar chlé.

Is féidir treoir céim ar chéim maidir le rochtain a fháil ar an leabharlann ar líne a fháil anseo.

Capture-Copy

Irish-Research-Perspectives

Teanga, Foghlaim agus Teagasc: Irish Research Perspectives

F. Farr, M. Moriarty (2012)

Pléann an bailiúchán seo dhá phríomhthéama i réimse na Teangeolaíochta Feidhmí: foghlaim agus teagasc teanga, agus staidéar teanga agus a cuid dioscúrsaí i gcomhthéacs. Chun a chinntiú go bhfuil an imleabhar ábhartha do lucht féachana chomh leathan agus is féidir, níl sé dírithe go teoiriciúil; ina ionad sin, pléann gach caibidil le ceist fhíorshaoil ar leith i gcomhthéacs. Sa leabhar seo tugtar cuntas ar fhadhbanna teanga atá tagtha chun cinn mar gheall ar chultúr na hÉireann atá ag éirí níos ilteangaí, de réir a chéile, scrúdaítear stádas reatha na Gaeilge agus déantar iniúchadh ar acmhainneacht teicneolaíochtaí nua chun foghlaim agus teagasc teanga a fheabhsú.

Capture-Copy

Immersion-EducationImmersion Education: Lessons from a Minority Language Context

P. Ó Duibhir (2018)

Sa chnuasach taighde seo, tugtar mionchuntas ar an rath a bhí ar fhoghlaimeoirí tumoideachais óga na Gaeilge agus iad ag iarraidh a bheith ina gcainteoirí inniúla sa teanga mhionlaigh. Tosca laistigh den rang agus lasmuigh den rang á gcur san áireamh, scrúdaíonn sé éagsúlacht na Gaeilge a labhraíonn na daltaí, an méid a imíonn an Ghaeilge ó noirm na gcainteoirí dúchais, a mhéad is atá na daltaí ar an eolas faoi agus ina ndéanann siad iarracht ar éagsúlacht cosúil le cainteoir dúchais a shealbhú agus a mhéad is atá na saincheisteanna féiniúlachta agus spreagtha i gceist. Leagann na torthaí béim ar theorainneacha an chórais tumoideachais maidir le húsáideoirí gníomhacha agus cruinne na teanga a ghiniúint lasmuigh den suíomh tumoideachais agus cabhróidh siad le hoideachasóirí tumoideachais tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a bhfoghlaimíonn agus a sealbhaíonn foghlaimeoirí tumoideachais óga an sprioctheanga.

Capture-Copy

Teacher-DevelopmentTeacher Development for Immersion and Content-Based Instruction

L. Cammarata, T. J. Ó Ceallaigh (2020)

Is príomhspreagthaí iad ullmhúchán múinteoirí agus iarrachtaí forbartha gairmiúla ar thumoideachas/dátheangachas (T/D) agus cláir oideachais teanga ábharbhunaithe (COTÁ) atá rathúil thar mhúnlaí éagsúla. Is é príomhaidhm an imleabhair seo ná bonn eolais a chur faoi chleachtas oideachais múinteoirí agus taighde breise sa réimse a spreagadh trí thaighde ceannródaíoch ar ullmhúchán múinteoirí agus ar chláir forbartha gairmiúla ó gach cearn den domhan a thaispeáint chomh maith le heispéireas oideachasóirí múinteoirí sna comhthéacsanna oideachais éagsúla seo. Léiríonn na rannchuidithe roinnt pointí rochtana ar thaighde agus oideolaíocht sa seomra ranga agus cuireann siad léargas ar fáil ar chastacht an ullmhúcháin do mhúinteoirí agus ar fhorbairt ghairmiúil san earnáil dhinimiciúil seo atá ag síorathrú.

Capture-Copy

Exploring-LanguageExploring Language Pedagogy Through Second Language Acquisition Research

R. Ellis, N. Shintani (2014)

Baineann an leabhar seo leas as cur chuige nuálach 'cleachtadh le teoiric', le struchtúr 'droim ar ais''. Treoraíonn sé seo an léitheoir ó fhadhbanna agus saincheisteanna ón bhfíorshaol, trí phlé ar idirghabháil agus conas dul i ngleic leis na hábhair imní seo, sula mbaineann sé faoi dheireadh leis na saincheisteanna praiticiúla seo maidir le fondúireachtaí teoiriciúla. Tosaíonn gach caibidil le breathnú ar na tograí oideolaíochta atá le fáil i dtreoirleabhair mhúinteoirí agus ansin cuirtear an cheist, ‘An bhfuil na tograí seo ag teacht lena bhfuil ar eolas againn faoin gcaoi a sealbhaítear teangacha?' Ar na topaicí oideolaíochta a pléadh áirítear modhanna teagaisc, dearadh siollabais, teagasc sainráite, tuiscint i gcoinne teagasc léiriúchán-bhunaithe, teagasc tascbhunaithe, ábhair bharántúla, ról chéad teanga an fhoghlaimeora sa seomra ranga, ceartú earráidí agus freastal ar dhifríochtaí aonair. Lena n-áirítear gluais príomhthéarmaí agus ceisteanna le plé ag deireadh gach caibidle, ní ghlactar leis san imleabhar seo go bhfuil aon eolas roimh ré ar shealbhú an dara teanga.

Capture-Copy

GlobalizingGlobalizing Language Policy and Planning: An Irish Language Perspective

M. Moriarty (2015)

Sa leabhar seo pléitear an t-athrú atá ag tarlú ar an ngaol idir teangacha mionlaigh agus beartas agus pleanáil teanga i gcomhthéacs an domhandaithe trí chomhthéacs na Gaeilge a scrúdú. Léiríonn sé an chaoi a bhfuil baint ag cleachtais logánaithe le hathnuachan luach na Gaeilge.

Capture-Copy

Ailt

Chun teacht ar na hailt thíos ní mór do mhúinteoirí cláraithe logáil isteach i leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta anseo.

Is féidir treoir céim ar chéim maidir le rochtain a fháil ar an leabharlann ar líne a fháil anseo.

Capture-Copy

Early Reading Strategies in Irish and English: Evidence from Error Types.

Reading in a Foreign Language, 21(1), 22-36, Parsons, C., Lyddy, F. 2009.

Scrúdaíodh sa staidéar seo na straitéisí léitheoireachta a d'úsáid na leanaí mar fhreagairt ar fhocail Bhéarla agus Ghaeilge (curtha i láthair ina n-aonar), trí anailís a dhéanamh ar a n-earráidí léitheoireachta ó bhéal. Ghlac leanaí sa cheathrú bliain scolaíochta atá ag freastal ar scoileanna Béarla, scoileanna tumoideachais agus scoileanna lán-Ghaeilge i réigiúin ina labhraítear an Ghaeilge páirt ann. Ar an iomlán, rinne na leanaí i bhfad níos mó earráidí fíorfhocail ar an tasc Béarla i gcomparáid leis an tasc Gaeilge agus i bhfad níos mó earráidí neamhfhocal ar an tasc Gaeilge i gcomparáid leis an tasc Béarla. Tugann na torthaí seo le fios go bhféadfadh leanaí atá ag foghlaim na léitheoireachta i mBéarla agus i nGaeilge glacadh le straitéisí éagsúla nuair a bhíonn orthu focail neamhchoitianta a fhoghlaim ó chaon teanga.

Capture-Copy

Precision teaching through Irish: effects on isolated sight word reading fluency and contextualised reading fluency.

Irish Educational Studies, 37(3), 391-410, Mannion, L.  and Griffin, C. 2018.

Scrúdaítear sa staidéar reatha an tionchar a bhíonn ag clár idirghabhála trí seachtaine um theagasc cruinnis (TC) trí Ghaeilge ar ghrúpa scoláirí bunscoile a bhfuil líofacht léitheoireachta Ghaeilge acu. Nochtadh an grúpa turgnamhach don chlár TC a dhírigh ar stór focal Gaeilge leithlisithe, agus bhí teagasc tipiciúil na Gaeilge idir lámha ag an ngrúpa rialaithe ag an am céanna. Léirigh torthaí anailíse ilathráideach aontreo ar athraitheas agus sraith t-tástálacha samplacha-spleácha, i gcodarsnacht leis an ngrúpa rialaithe, méadú suntasach ar líofacht léitheoireachta focal radhairc scoite agus líofacht léitheoireachta comhthéacsaithe araon i dtaca leis an ngrúpa turgnamhach tar éis na hidirghabhála. Leagann an staidéar seo béim ar an luach a d'fhéadfaí a bhaint as TC chun cabhrú le foghlaim an dara teanga, ní hamháin chun líofacht léitheoireachta focal radharcach scoite a mhéadú ach chun líofacht léitheoireachta comhthéacsaithe a fheabhsú.

Capture-Copy
Níl na hailt seo a leanas ar fáil trí leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta, ach tá siad ar fáil saor in aisce trí bhunachair shonraí rochtana oscailte trí na naisc a chuirtear ar fáil:

Capture-Copy

The challenges of teaching maths in Irish in Irish-medium education.

Irish Educational Studies, MacKenzie, A., O’Keeffe, J., Thurston, A., O’Neill, N. 2022.

Meastar fós gur míbhuntáiste don bhfoghlaimeoir é oideachas a chur ar leanaí i suíomh tumthach teanga, go háirithe i dteanga mhionlaigh nó i dteanga atá i mbaol, agus go gcuirfidh oideachas dátheangach teanga bac ar ghnóthachtáil acadúil, matamaitic san áireamh. Cuirimid torthaí ó agallaimh théamacha i láthair le tuairimíocht 11 múinteoirí bunscoile ar na dúshláin a bhaineann le matamaitic a mhúineadh sa Ghaeilge agus conas cabhrú leis an earnáil scileanna teanga a fhorbairt i, agus acmhainní chun matamaitic a mhúineadh sa churaclam bunscoile i dTuaisceart Éireann. Ar na dúshláin a d'eascair as na hagallaimh théamacha, áirítear múinteoirí a aimsiú a bhfuil na scileanna teanga riachtanacha chun mata a mhúineadh acu, oiliúint agus tacaíocht do mhúinteoirí matamaitice a labhraíonn Gaeilge agus conas is féidir le leanaí an cineál ceart líofachta a shealbhú chun tabhairt faoi fhoghlaim matamaitice.

Capture-Copy

Actualising Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Irish-medium education; why, how and why now?

Irish Educational Studies, Mac Gearailt, B., Mac Ruairc, G., Murray, C., 2021.

Rud ríthábhachtach atá mar bhonn agus taca leis an alt seo is ea cás láidir a dhéanamh maidir leis an nasc idir Gaelscolaíocht agus taighde idirnáisiúnta ar Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT), réimse a chuimsíonn réimse cognaíoch an tumoideachais, an cleachtas is fearr agus a tharraingíonn ar theoiric agus ar chleachtas sealbhú, teagasc agus foghlaim teanga. Áitíonn na húdair más rud é go bhfuil torthaí foghlama teanga na scoláirí san oideachas trí Ghaeilge, go háirithe ag an leibhéal iarbhunscoile, le huasmhéadú, gur am tráthúil é seo anois, murab é an seans deireanach é, chun FCÁT a chur i gcrích go fírinneach.

Capture-Copy

A longitudinal study of early reading development in two languages: comparing literacy outcomes in Irish immersion, English medium and Gaeltacht schools.

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19(5), 511-529, Parsons, C. and Lyddy, F. 2015.

Tá difríochtaí idir scoileanna in Éirinn maidir leis an gcaoi a dtugann siad isteach léitheoireacht sa dá theanga oifigiúla, Gaeilge agus Béarla. Tá éagsúlacht ar leith ann laistigh de scoileanna tumoideachais (trí mheán na Gaeilge). Tugann cuid acu léamh Gaeilge isteach ar dtús (LGAD) agus cuid eile léamh sa Bhéarla ar dtús (LBAD). Tugann na torthaí seo le fios nach bhfuil an teanga ina dtugtar isteach an léitheoireacht go foirmiúil ríthábhachtach chun léitheoireacht a bhaint amach níos déanaí. Lena chois sin bhí baint ag teagasc trí Ghaeilge le buntáistí na Gaeilge, gan dochar a dhéanamh do scil léitheoireachta an Bhéarla mar a thomhaistear anseo.

Capture-Copy

Fluency in Reading Irish as L1 or L2: Promoting High-frequency Word Recognition in Emergent Readers.

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10(4), 471-493, Hickey, T. 2007.

Sa scrúdú líofachta seo déantar teoiric Ehri maidir le focail a aithint a bhaineann le cuid de na botúin léitheoireachta a dhéanann léitheoirí óga T2 na Gaeilge, a mheas. Léiríonn breac-chuntas gairid ar ortagrafaíocht na Gaeilge cuid de na deacrachtaí a bhíonn ag páistí agus léitheoireachta Ghaeilge á foghlaim acu. Trí na focail Ghaeilge is minice a chur i láthair i gcorpas speisialta leabhar atá dírithe ar luathléitheoirí na Gaeilge is féidir féachaint ar bhealaí chun anailís níos doimhne a dhéanamh ar na focail seo. Is é seo a éascaíonn aithint focal uathoibríoch agus cruinn agus a thacaíonn leis na scileanna díchódaithe a fhágann nach bhfuil an léitheoireacht neamhspleách sa T2 chomh leamh céanna agus níos go bhfuil sí níos éifeachtaí.

Capture-Copy

Developing resources for translanguaging in minority language contexts: A case study of rapping in an Irish primary school.

Language Culture and Curriculum, 30(1), 1-15, Moriarty, M., 2016.

Sa mhír seo déantar anailís ar staidéar ar rapáil mar acmhainn do chur chuige níos solúbtha i leith mhúineadh na Gaeilge. Taispeánann na sonraí go gcothaíonn úsáid acmhainní tras-snasta seasamh idé-eolaíochta níos dearfaí don teanga sa seomra ranga agus i dtimpeallacht shóisialta na scoláirí araon. Chomh maith leis sin, léiríonn sé cumas rapáil chun spás a chur ar fáil inar féidir fiú na hacmhainní Gaeilge is teoranta a shlógadh.

Capture-Copy

Language teaching and learning in Ireland: 2012–2021.

Language Teaching, 56(1), 41-72, Batardiére, M., Berthaud, S., Catibusic, B., Flynn, C., 2023.

Déantar athbhreithniú san alt seo ar thaighde ar theagasc agus foghlaim teanga in Éirinn a foilsíodh le linn na tréimhse 2012-2021 agus pléitear an obair ábhartha a scaipeadh go príomha in irisí piarmheasúnaithe (náisiúnta agus idirnáisiúnta), chomh maith le leabhair, tuarascálacha coimisiúnaithe agus caibidlí in imleabhair atá curtha in eagar. Baineann na doiciméid taighde agus beartais le teagasc agus foghlaim na Gaeilge, an Bhéarla agus na Nuatheangacha Iasachta mar an dara teanga agus/nó teanga bhreise thar gach leibhéal oideachais. Tugann siad aghaidh ar chomhthéacsanna oiliúna teanga múinteoirí chomh maith. Léiríonn an t-athbhreithniú seo ar thaighde an mhéad atá ard-eolas agus ard-chleachtas ag fiosrúcháin a rinneadh le déanaí sna réimsí seo i gcomhthéacs na hÉireann agus ina bhfuil sé tar éis pobal taighde idirnáisiúnta i gcoitinne a chur ar an eolas freisin.

Capture-Copy

An explicit-inductive approach to grammar in Irish medium immersion schools.

Language Awareness, 26(1), 1-22, Ní Dhiorbhain, A., Ó Duibhir, P., 2016.

Díríonn an t-alt seo ar shonraí féintuairiscithe cáilíochtúla ó staidéar modheolaíochtaí measctha a d'fhiosraigh Grád a cúig agus a sé (n = 274), maidir le feabhas na mac léinn tumoideachais lán-Ghaeilge (IM) 11-12 bliana d'aois i gcruinneas teanga mar fhreagairt ar chur chuige ionduchtach follasach i leith teagaisc fhoirmdhírithe (FFI). Dearadh sraith sleamhnán PowerPoint atá feabhsaithe ó thaobh na clóghrafaíochta de chun aird na scoláirí a tharraingt go sainráite ar an gcás ginideach i nGaeilge thar thréimhse ceithre seachtaine. Thug na scoláirí faoi mheitea-chaint chomhoibritheach le múinteoir agus piaraí chun eolas riail-bhunaithe a thógáil agus thaifead siad a dtorthaí in iris teanga mhachnamhach. Bailíodh sonraí cáilíochtúla le fo-shampla de 56 scoláire a roghnaíodh as ceithre cinn den 12 scoil ba mhó a ghlac páirt sa staidéar. Léiríonn aiseolas ó scoláirí éifeachtacht an chur chuige ionduchtach-follasach chun feabhas a chur ar fheasacht teanga agus ar chruinneas gramadaí an scoláire sa tumoideachas.

Capture-Copy

Ailt/Foilseacháin Taighde as Gaeilge

Capture-Copy

Litriú na Gaeilge a thuiscint: Lámhleabhar do Mhúinteoirí agus d'Fhoghlaimeoirí - Tuiscint ar Litriú na Gaeilge: Lámhleabhar do Mhúinteoirí agus d'Fhoghlaimeoirí

COGG, Stenson, N., Hickey, T., 2019.

This book (available in both English and Irish) considers the challenges and benefits in teaching Irish reading to learners. Chapters 2 and 3 explore teachers' experience of teaching reading in Irish, and the importance of explicitly teaching beginners how to decode Irish orthography. Chapters 5 to 7 look first at the relationship of sound to spelling in Irish consonants and vowels, and then at the relationship of spelling to sound, and offers guidelines for teaching consonant and vowels spellings. Chapter 8 considers exceptions and dialect variations, as well as patterned irregularities. Chapter 9 presents 30 exercises that teachers can adapt in short lessons that help children to handle the decoding of words in Irish more accurately and systematically. This book can be downloaded from: https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Understanding-Irish-Spelling.pdf  (English version) https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Tuiscint-ar-Litri%C3%BA-na-Gaeilge-1.pdf (Irish version)

Capture-Copy

An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais.

COGG, Ó Ceallaigh, T., Ó Laoire, M. 2021

Is bailiúchán páipéar roghnaithe é an leabhrán seo, a foilsíodh in 2021, ón Dara Comhdháil Taighde Uile-Éireann ar an Tumoideachas, arna eagrú ag T.J. Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire.

Capture-Copy

Anailís ar na hacmhainní reatha teagaisc agus foghlama do pháistí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.  

Gaeloideachas, Nic Aindriú, S., Ó Duibhir, P., 2022.

Sa taighde seo a choimisiúnaigh Gaeloideachas, déantar imscrúdú ar na hacmhainní measúnaithe agus teagaisc atá riachtanach do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta chun freastal cuí a dhéanamh ar scoláirí a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu. 

Capture-Copy

Ag tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna Gaeltachta agus lánGhaeilge.

COGG, Nic Aindriú, S., Connaughton-Crean, L., Ó Duibhir, P., Travers, J., 2022

Is ar mhaithe le díriú ar riachtanais mhúinteoireachta agus mheasúnaithe de chuid múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge atá ag plé le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais (RSO) acu a leagadh amach an lámhleabhar seo go príomha. Bunaíodh ábhar an lámhleabhair ar mheasúnú a rinneadh ar riachtanais na múinteoirí seo maidir le freastal ar RSO de chuid daltaí atá ag foghlaim trí mheán na Gaeilge mar dhara teanga nó mar mhionteanga. Is trí shuirbhé (U=135 rannpháirtithe) agus agallaimh leathstruchtúrtha (U=15) a rinneadh measúnú ar na riachtanais sin. Is iad seo a leanas na príomhthéamaí a tháinig chun solais sa taighde seo:

 • aithint na ndaltaí a bhfuil RSO acu,
 • measúnú trí Ghaeilge,
 • idirghabhálacha ar mhaithe le freastal ar riachtanais na ndaltaí,
 • úsáid áiseanna agus oideolaíochtaí ionchuimsitheacha sa seomra ranga.

Capture-Copy

Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais: Préamh agus guairne an chleachtais.

Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta, 9, 89-102, Ó Ceallaigh, T.J., Ní Chathasaigh, C., 2021.

Tá trí shainréimse eolais i gceist le feasacht teanga múinteoirí sa tumoideachas – úsáid teanga; eolas faoin teanga; agus saineolas oideolaíoch i dtéarmaí na sprioctheanga sa chomhthéacs ábharbhunaithe.  Bíonn na réimsí sin ag idirghníomhú lena chéile agus téann siad i bhfeidhm ar a chéile ar bhealaí ar leith, rud a mhúnlaíonn agus a chumasaíonn acmhainn an mhúinteora tumoideachais ina dhiaidh sin chun spriocanna teanga agus gníomhaíochtaí a chruthú ina ndírítear ar riachtanais forbartha na bhfoghlaimeoirí tumoideachais agus, ag an am céanna, ina dtugtar aghaidh ar spriocanna teagaisc an ábhair féin.  Dhealródh sé, mar sin, gur cheart go mbeadh feasacht teanga sa tumtheanga mar bhonn agus thaca ag cleachtais teagaisc an mhúinteora sa tumoideachas.  Ach ní mar sin a bhíonn i gcónaí, áfach.  Sa pháipéar seo, tugtar spléachadh ar an litríocht a bhaineann le feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais.

Capture-Copy

Taighde ar Dhea-chleachtais Bhunscoile i dtaca le Saibhriú/Sealbhú agus Sóisialú Teanga do Dhaltaí arb í an Ghaeilge a gCéad Teanga

Maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Ní Shéaghdha, A., 2010

Díríonn an taighde seo ar dheachleachtas i suíomhanna bunscoile maidir le saibhriú/sealbhú agus sóisialú teanga do scoláirí a bhfuil an Ghaeilge mar theanga dhúchais acu.

Seimineáir ghréasáin

1. Teagasc agus Foghlaim Ar-líne agus As-líne – Oideachas Trí Mheán na Gaeilge

Tugadh 'Teagasc agus Foghlaim Ar-líne agus Aslíne – Oideachas Trí Mheán na Gaeilge' ar an seachtú seimineár gréasáin sa tsraith seimineár gréasáin 'Learning for All' de chuid na Comhairle Múinteoireachta. Rinneadh é a shruthú beo Dé Máirt, an 19 Bealtaine 2020 ag 12pm.

Rinne Phil Fox, Leas Stiúrthóir, An Chomhairle Mhúinteoireachta cathaoirleacht ar an seimineár gréasáin agus bhí na daoine seo a leanas ar ár bpainéal:

 • Seosamh Mac an Iomaire, Ceannaire Foirne Gaeilge don tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
 • Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
 • Caoilfhionn Ní Ghoill, Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónain, Inis Mór, Co. na Gaillimhe
 • Deirble Nic Conghamhna, Príomhoide Scoil Neasáin, Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5
 • Lorna Ní Choistealbha, Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimhe

Tá an seiminéar gréasáin comh maith le hamanna agus cóip den PowerPoint ar fáil. 

Capture-Copy

2. Dátheangachas na hÓige

Bhí an Chomhairle Mhúinteoireachta ina hóstach dá seimineár gréasáin taighde ar an 6 Feabhra 2019 inar phléigh na painéalaí seo a leanas téama Dátheangachais na hÓige:

 • An tOllamh Padraig Ó Duibhir (Leas-Déan agus Stiúrthóir Caidrimh Idirnáisiúnta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU) Institiúid Oideachais)
 • An Dr Francesca La Morgia (Ollamh Cúnta i Staidéar Cliniciúil Urlabhra agus Teangacha i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus bunaitheoir agus comhordaitheoir Líonra Taighde na hÉireann i nDátheangachas na hÓige)
 • An Dr Bozena Dubiel (Léachtóir agus taighdeoir sna Daonnachtaí ar Champas OT Bhaile Átha Cliath-Baile Bhlainséir)

Tá an seiminéar gréasáin agus na hamanna ar fáil. 

Ríomhiris

Taighde á Rinneadh in Éirinn

Tacaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta le múinteoirí atá ag gabháil do thaighde agus ag plé le taighde trí Chreatlach Tacaíochta Taighde John Coolahan. Nuair a bhíonn tionscadail taighde críochnaithe, foilsíonn an Chomhairle achoimrí gearra ar a láithreán gréasáin.

Seo thíos cuid de na hachoimrí a bhaineann leis an téama Ceannaireacht ar Fhoghlaim sa Ghaeilge.

 • The Challenges and Opportunities in Setting up an Aonad Lán-Ghaeilge in a DEIS Inner City School (Léigh an tuarascáil deiridh) Taighde le Seán Ó Broin, Phil O' Flynn, agus Neil Creedon

 • Líonra Taighde na hÉireann sa Dátheangachas agus san Ilteangachas Óige (Léigh an tuairisc dheiridh) Taighde leis an Dr Francesca La Morgio, Lorraine Connaughton Crean, Simon Rouse agus Duana Quigley

 • A Mixed Method Exploration of Teachers’ Perceptions of the Primary Language Curriculum and Supports Teachers have Received to Aid its Implementation (Léigh an tuairisc dheiridh) Taighde le Eoin Mac Domhnaill

 • Cooperative Learning in the Language Classroom - Can it improve the oral competency of the students? (Léigh tuarascáil achomair) Taighde le Eileen Butler

Capture-Copy

Taighde breise a rinneadh in Éirinn

Capture-Copy

Effective Language Teaching: A Synthesis of Research 

NCCA, Report No. 13, Harris, J., Ó Duibhir, P., 2011

Ba é cuspóir an taighde ná fianaise ó thaighde Gaeilge agus idirnáisiúnta faoi theagasc agus foghlaim teanga a aithint, a mheas, a anailísiú agus a shintéisiú d'fhonn bonn eolais a chur faoi phlé faoi theanga i gCuraclam na Bunscoile agus go háirithe faoi mhúineadh na Gaeilge agus teangacha breise. Is iad na príomhthorthaí a bhaineann le cleachtas éifeachtach i dteagasc teanga a d'eascair as an staidéar sintéise ná aiseolas ceartaitheach, Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT), dianchláir teanga, treoshuíomh clár teanga – cur chuige cumarsáideach nó anailíseach – agus tábhacht tosca múinteora agus an tábhacht a bhaineann le forbairt litearthachta sa dara teanga (T2).

Capture-Copy

Towards an Integrated Language Curriculum in Early Childhood and Primary Education (3 - 12 years),

NCCA, Report No. 16, Ó Duibhir, P., Cummins, J., 2012.

Tá an tuarascáil seo struchtúrtha maidir leis na ceithre phríomhcheist taighde seo a leanas:

 1. Conas is féidir an smaoineamh ar churaclam teanga comhtháite a shainmhíniú?
 2. Cad iad príomhphrionsabail na foghlama agus na forbartha teanga ar chóir dóibh a bheith mar bhonn agus taca ag curaclam teanga do leanaí idir trí bliana agus 12 bhliain d'aois?
 3. Cá bhfuil an fhianaise ina leith i mbeartas agus i gcleachtas? Cad iad na torthaí ionchais d'ocht mbliana d'aois maidir le foghlaim agus forbairt leanaí sna comhthéacsanna foghlama teanga éagsúla a bhfuil cur síos orthu i gcúlra an taighde seo?
 4. Cad iad na cineálacha struchtúr atá intuigthe i gcuraclam comhtháite d'fhoghlaim teanga na leanaí ó thrí bliana go 12 bhliain, agus conas a fhreastalódh na struchtúir seo ar na comhthéacsanna foghlama teanga éagsúla a bhfuil cur síos déanta orthu i gcúlra an taighde?

Acmhainní eile chun tacú le múinteoirí

1. Eleathanach

Is áis léitheoireachta é Eleathanach atá ar fáil i nGaeilge gach Luan saor in aisce ó Roinn Oideachais Bunscoile agus Luathóige Froebel, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Tá an acmhainn leictreonach seo lán le míreanna nuachta baile agus idirnáisiúnta a bhfuil suim ag léitheoirí níos óige iontu agus a d'fhéadfadh iad a fhiosrú tuilleadh as Gaeilge. Tá Eleathanach dírithe ar ranganna a cúig agus a sé sa bhunscoil ach tá sé curtha ar fáil i ndoiciméad Microsoft Word a thugann deis do mhúinteoirí bunscoile chomh maith le múinteoirí luath-mheánscoile é a chur in eagar a oireann do leibhéal léitheoireachta a ranga féin.

 

Capture-Copy

2. Podcast: In conversation with Dr. T.J. Ó Ceallaigh, Director of Taught Postgraduate Studies in Education at Mary Immaculate College (MIC), University of Limerick.

Dáta an phodchraolta: Márta 2022

Sa chlár seo beidh an Dr. T.J. Ó Ceallaigh, Stiúrthóir Gníomhach na Comhairle Múinteoireachta, Stiúrthóir an Léinn Iarchéime Múinte san Oideachas i gColáiste Mhuire gan Smál (MIC), Ollscoil Luimnigh i láthair do chomhrá faoi chur chun cinn na Gaeilge, ábhair dóchais don teanga amach anseo, oideachas digiteach agus go leor eile!

Tá an podchraoladh seo, comh maith le chuile eagrán den podchraoladh ar fáil ar ár suíomh

*Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta rochtain saor in aisce ar fáil ar leabharlann ar líne do mhúinteoirí cláraithe chun a rochtain ar thaighde oideachais a fheabhsú, rud a thacaíonn lena bhfoghlaim ghairmiúil. Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta le freagracht as cruinneas ná ionracas na n-irisleabhar, na n-alt, na ríomhleabhar, na sleachta agus na suíomhanna gréasáin gaolmhara ná an ábhair a ndéantar rochtain air trí na hacmhainní seo. Ní thugann cuimsiú na n-acmhainní seo le tuiscint go bhformhuiníonn an Chomhairle Mhúinteoireachta táirgí, seirbhísí, tuairimí nó faisnéis ar bith a ndéantar cur síos orthu nó a thairgtear in ailt, ríomhleabhair, sleachta agus leathanaigh ghréasáin ghaolmhara ar bith srl.