TFC

Postcard_GA

Ríomhirisí faoin TFC

Ríomhiris 1.

Bhí an ríomhiris taighde seo maidir le Teicneolaíocht Dhigiteach Inár Scoileanna: Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gChleachtas, ann roimh ár seimineár gréasáin faoin topaic chéanna i gcomhar leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM). Cliceáil anseo chun breathnú ar ailt TFC éagsúla atá fíorspéisiúil a thabharfaidh tacaíocht do mhúinteoirí ar mian leo níos mó deiseanna a foghlama digití a thabhairt isteach ina seomraí ranga.

 

Ríomhiris 2.

Sa ríomhiris seo tá staidéar ar Dhearcthaí Scoláirí Iar-bhunscoile faoi chúrsaí Teagaisc agus Foghlama nuair a bhí na Scoileanna Dúnta de bharr Covid-19, torthaí ar thaighde neamhspleách maidir le tionchar na paindéime ar theagasc agus ar fhoghlaim na heolaíochta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna na hÉireann, agus staidéar ERSI i measc acmhainní eile. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Seimineár gréasáin ar an TFC

An Teicneolaíocht Dhigiteach inár Scoileanna: Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gCleachtas

Dáta craolta: 16 Deireadh Fómhair 2019

D’óstáil an Chomhairle Mhúinteoireachta comhsheimineár gréasáin i gcomhar leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí ar an 16 Deireadh Fómhair nuair a pléadh An Teicneolaíocht Dhigiteach inár Scoileanna: Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gCleachtas. Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, a bhí sa chathaoir agus ar an bpainéal bhí:

  • Anthony Kilcoyne ((Stiúrthóir Tánaisteach na dTeicneolaíochtaí Digiteacha, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí)
  • Dr Tony Hall (Léachtóir Sinsearach i dTeicneolaíocht an Oideachais agus Ceann Tánaisteach Scoil an Oideachais in Ollscoil na hÉireann Gaillimh)
  • Susan Rushe (Múinteoir Bunscoile i Scoil Mhuire, Droichead an Chláirín, Co. na Gaillimhe)
  • Maria O'Donovan (Múinteoir Iar-Bhunscoile i Meánscoil San Nioclás, Rinn Ó gCuanach, Co. Phort Láirge agus faighteoir tacaíochta ón gCreat Tacaíochta Taighde John Coolahan)

 

Amanna an tSeimineáir Ghréasáin

00.00-00.06 – Cur in aithne

00.06-00.14 – Saintréithe agus prionsabail den teicneolaíocht dhigiteach chomhtháithe i gcúrsaí oideachais agus sa teagasc & foghlaim

00.14-00.17 – Téarmaíocht agus foghlaim agus rannpháirtíocht fhiúntach a chinntiú.

00.17-00.19 – Cén fáth a ndéantar an teicneolaíocht dhigiteach a chomhtháthú sa teagasc agus foghlaim?

00.19-00.21 – Conas fianaise a léirmhíniú? Athscrúdú a dhéanamh ar an gcuma a bhíonn ag tionchar na fianaise

00.21-00.23 – Samplaí den teicneolaíocht dhigiteach a chomhtháthú.

00.23-00.25 – Comhairle maidir le nuatheicneolaíocht a thabhairt isteach sa phobal scoile.

00.25-00.26 – Conas freastal ar an scoil agus ar an bpobal uile leis an nuatheicneolaíocht.

00.26-00.27 – Na róil thraidisiúnta a iompú bunoscionn – ag foghlaim ó na scoláirí.

00.27-00.30 – Muinín á cur sna scoláirí chun cuidiú le cur i bhfeidhm na scoile uile maidir leis an nuatheicneolaíocht.

00.30-00.31 – Struchtúir agus tacaíochtaí chun an nuatheicneolaíocht a chur i bhfeidhm agus na comhráite gaolmhara.

00.31-00.32 – Cad is féidir a dhéanamh chun tacú le scoileanna?

00.32-00.36 – Conas is féidir le scoileanna a chinntiú go n-éistear le gach guth agus conas comhthéacs a thabhairt do chleachtas bunaithe ar fhianaise?

00.36-00.39 – Tacaíocht chun creatlacha a chur i bhfeidhm.

00.39-00.41 – Cén chaoi le scoláirí a chur ar a gcumas le bheith mar tháirgeoirí na teicneolaíochta, ní hamháin mar thomhaltóirí na teicneolaíochta?

00.41-00.43 – An tábhacht a bhaineann le timpeallacht ranga uile le teicneolaíocht chomhtháite a thabhairt isteach.

00.43-00.45 – Conas cuidiú le scoláirí agus le múinteoirí le bheith ní hamháin mar úsáideoirí éighníomhacha den teicneolaíocht.

00.45-00.52 – BLDGF – Beir Leat Do Ghléas Féin

00.52-00.54 – Mar thoradh ar an teicneolaíocht an é nach mbíonn feidhm ar bith ag an múinteoir sa seomra ranga?

00.54-00.57 – An fhéidearthacht leis an teicneolaíocht a chomhtháthú chun cruthaitheacht múinteoirí a chothú.

00.57-01.01 – An chéad chéim eile leis an teicneolaíocht a chomhtháthú sa seomra ranga.

01.01-01.04 – Focal Scoir

Ríomhleabhair ar an TFC

Chun rochtain a dhéanamh ar na ríomhleabhair ag baint úsáid as na naisc thíos, ní mór do mhúinteoirí cláraithe bheith logáilte isteach i leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta.

Logáil isteach anseo ag baint úsáid as d’Uimhir Chláraithe de chuid na Comhairle Múinteoireachta. Nuair atá tú logáilte isteach, roghnaigh ‘Déan Rochtain ar Irisleabhair Oideachais’ ag an mbun ar chlé den scáileán.

*Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta rochtain saor in aisce ar fáil do mhúinteoirí cláraithe ar leabharlann ar líne chun cur leis an rochtain atá acu ar thaighde oideachais, agus dá bhrí sin ag tacú lena bhfoghlaim ghairmiúil. Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta le freagracht as cruinneas ná ionracas na n-irisleabhar, na n-alt, na ríomhleabhar, na sleachta agus na suíomhanna gréasáin ábhartha ná an ábhair a ndéantar rochtain air trí na hacmhainní seo.  Ní chiallaíonn na hacmhainní seo a bheith curtha san áireamh go dtugann an Chomhairle Mhúinteoireachta a faomhadh d’aon táirgí, seirbhísí, dearcthaí nó eolas a ndéantar cur síos orthu nó a chuirtear ar fáil in aon ailt, ríomhleabhair, sleachta agus suíomhanna gréasáin srl. den sórt sin.

Teaching Children Online

Teaching Children Online: A Conversation-based Approach

(C. Meskill and N. Anthony) 2018

Cén chuma atá ar an gcleachtas is fearr i gcúrsaí oideachais ar líne? Conas is féidir le hoideoirí úsáid a bhaint as na deiseanna atá ar fáil ar thimpeallachtaí ar líne chun na leanaí atá á dteagasc acu a spreagadh le barr a gcumais a bhaint amach? Sa téascleabhar nua seo tá na freagraí ar na ceisteanna seo, agus tá siad scríofa ag cuimhneamh ar mhúinteoirí a bhfuil taithí acu, oideoirí nua agus oideoirí múinteoirí. Cuireann Meskill agus Anthony neart samplaí ar fáil maidir leis an gcuma atá ar theagasc ar líne a n-éiríonn leis, agus cuireann siad foinse shaibhir de straitéisí praiticiúla bunaithe ar chomhráite leis an teagasc is fearr ar líne a bhaint amach. Tabharfaidh an leabhar seo spreagadh do dhuine ar bith atá ag teagasc nó atá ag pleanáil le teagasc a dhéanamh go hiomlán ar líne, nó i bhformáid chumaiscthe nó hibrideach, trína thaispeáint conas atá an teagasc cumhachtach bunaithe ar chomhráite ar líne atá curtha le chéile go maith.

Creativity and Critique

Creativity & Critique in Online Learning: Exploring and Examining Innovations in Online Pedagogy

(J. Baxter, G. Callaghan and J. McAvoy) 2018

Sa leabhar seo, déantar iniúchadh ar chleachtais atá ag teacht chun cinn sa chainoideachas a rinneadh a éascú leis an bhforbairt ar theicneolaíocht oideachais. Déanann an t-imleabhar scrúdú ar na príomhthéamaí sa chianoideachas lena n-áirítear oideachas ar líne ar scála, léiriú cruthanta i dtimpeallachtaí ar líne, nascacht i gcúrsaí oideachais ar líne agus pearsantú na taithí foghlama laistigh de chúrsaí oideachais ar líne. Sa chéad chuid den leabhar, déantar scrúdú ar uirlisí teagaisc ar líne, agus déantar iniúchadh ar conas atá siad in úsáid chun foghlaim na scoláirí a fheabhsú agus a chur chun cinn. Sa dara cuid, breathnaítear ar roinnt de na dúshláin níos leithne a bhíonn i ndán do mhúinteoirí ar líne agus dóibh siúd atá freagrach as an ábhar foghlama ar líne a dhearadh. Cé go mbeidh an-spéis ag ollscoileanna agus coláistí cianfhoghlama san imleabhar seo, is acmhainn luachmar  bheidh ann freisin do na hInstitiúidí Ardoideachais traidisiúnta, atá ag lorg bealaí níos nuálaí níos mó agus níos mó chun a scoláirí a shroicheadh agus a theagasc. Beidh an bailiúchán atá curtha in eagar mar ábhar luachmhar do scoláirí de chúrsaí oideachais ar líne chomh maith le cleachtóirí agus lucht déanta polasaithe atá ag iarraidh a mbarúlacha faoin oideolaíocht ar líne a shaibhriú.

Practical Pedagogy

Practical Pedagogy: 40 New Ways to Teach and Learn

(M. Sharples) 2019

Cuireann Practical Pedagogy le domhan an teagaisc agus na foghlama. Istigh ann, tá treoir inrochtana do nuálaíochtaí nua agus nuálaíochtaí atá ag teacht chun cinn i gcúrsaí oideachais, agus tá léargais ann maidir le bheith níos éifeachtaí mar mhúinteoir agus mar fhoghlaimeoir. Gheobhaidh múinteoirí nua réamhrá cuimsitheach ar bhealaí nuálacha le teagasc agus foghlaim a dhéanamh. Beidh iontas ar oideoirí a bhfuil taithí acu faoin réimse oideolaíochtaí úsáideacha atá ann, ar nós trasteangú, foghlaim aistrithe, teachback (teagasc ar ais), bricolage agus foghlaim riosómatach. Gheobhaidh lucht déanta polasaithe fianaise den chaoi a n-oibríonn modhanna teagaisc nua ó thaobh na praiticiúlachta de, agus tá acmhainní ann le curaclaim a dhearadh agus le cúrsaí a fhorbairt. Ag baint leas as ábhair as an tsraith tuairiscí maidir le hOideolaíocht a Nuáil atá an-chumachtach, is bailiúchán den 40 oideolaíocht is suntasaí atá sa leabhar seo, a chlúdaíonn: bealaí nuálacha chun teagasc agus foghlaim a dhéanamh; conas a chuirtear oideolaíochtaí in oiriúint a bhealaí nua don aois dhigiteach; fianaise maidir leis an bhfáth agus leis an gcaoi a n-oibríonn modhanna teagaisc éagsúla, lena n-áirítear cás-staidéir atá lonnaithe i seomraí ranga, suíomhanna neamhfhoirmeálta, agus spásanna foghlama ar líne; na himpleachtaí praiticiúla maidir leis an taighde is déanaí in eolaíocht na foghlama, a thugann an tsíceolaíocht, an t-oideachas, na eolaíochtaí sóisialta agus an eolaíocht néarchórais le chéile. Agus é eagraithe timpeall sé théama – Pearsantú, Nascacht, Machnamh, Forás, Léiriú Cruthanta agus Scála – is foinse chuimsitheach í Practical Pedagogy do mhúinteoirí, lucht déanta polasaithe, taighdeoirí oideachais agus do dhuine ar bith eile a bhfuil spéis acu i mbealaí nua le teagasc agus foghlaim a dhéanamh.

Jump-Start

Jump-Start Your Online Classroom: Mastering five challenges in five days

(D. Stein, C. Wanstreet) 2017

Le Jump-Start Your Online Classroom (Cuir tús le Do Sheomra Ranga Ar Líne), ullmhaítear teagascóirí ar líne le go n-éireoidh leo cúrsaí ar líne a bhainistiú agus a chur ar fáil trí uirlisí agus gníomhaíochtaí éagsúla a thairiscint atá in ann cur leis an taithí teagaisc agus foghlama do gach duine, agus ag an am céanna dul i dtaithí ar an dúshlán a bhaineann le haon timpeallacht ar líne. Cuirtear cúig dhúshlán i láthair, iad ar fad deartha chun tabhairt fúthu taobh istigh de chúig lá. Tá achoimre ar na dúshláin mar seo a leanas:

  • chun an t-aistriú a dhéanamh go dtí an teagasc ar líne;
  • chun spásanna ar líne a thógáil le foghlaim a dhéanamh;
  • chun scoláirí a ullmhú don fhoghlaim ar líne;
  • chun an seomra ranga ar líne a bhainistiú agus a éascú;
  • agus chun measúnú a dhéanamh ar thorthaí foghlaimeoirí i seomra ranga ar líne.

Sa leabhar, tugtar faoi ghnáthfhadhbanna agus moltar réitigh a d’fhéadfadh an timpeallacht is fearr agus is féidir a chruthú do thaithí oideachais ar líne atá fiúntach.

53-Interesting

53 Interesting Ways to Support Online Learning

(R. Sharpe) 2016

Cuirtear 53 smaoineamh phraiticiúla chun an fhoghlaim ar líne (nó digiteach) a éascú agus a fheabhsú sa leabhar seo. San áireamh sna topaicí tá na cinn seo a leanas: ag cuidiú le scoláirí chun tosú, ag tacú le hionchur na scoláirí; an fhoghlaim phearsanaithe a chruthú; scoláirí a spreagadh chun tuilleadh ama a chaitheamh ar thasc; agus cuidiú a thabhairt do scoláirí chun a gcuid foghlama agus an dul chun cinn a dhéanann siad a fhorbairt lasmuigh de na cúrsaí reatha atá ar siúl acu. Le cúrsaí atá deartha go maith, tá foghlaimeoirí in ann a gcuid tuiscintí féin a chruthú, comhthascanna a chur i gcrích agus páirt a ghlacadh i bpobail lasmuigh dá gcúrsa nó dá n-institiúid.


Brilliant-Ideas

Brilliant Ideas for Using ICT in the Inclusive Classroom

(S. McKeown, A. McGlashon) 2015

Sa dara háit in Teach Secondary's Technology and Innovation Awards 2014 (Gradaim um Theicneolaíocht agus Nuálaíocht Mheánscoile a Theagasc 2014), atá urraithe ag Lego, sa leabhar seo, cuirtear a lán smaoineamh phraiticiúla atá simplí ina dtaispeántar do mhúinteoirí agus don fhoireann tacaíochta conas is féidir leo úsáid a bhaint as TFC chun cur leis an méid a bhaineann gach dalta amach. Conas is féidir leat úsáid a bhaint as TFC chun cur leis an méid a bhaineann do chuid daltaí uile amach? Cuideoidh an treoir phraiticiúil seo do mhúinteoirí leat ligean leis an bhféidearthacht ollmhór atá ann den nuatheicneolaíocht chun cur le foghlaim na ndaltaí, go háirithe do dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta acu. Agus caoga cás-staidéar le léaráidí agus fiche gníomhaíocht thionscnaimh ann, cuideoidh an acmhainn phraiticiúil seo leat chun an nuatheicneolaíocht a thabhairt isteach sa seomra ranga ionchuimsitheach, iad ar fad deartha chun cuidiú le scileanna an 21ú haois de do chuid daltaí a fheabhsú maidir le haipeanna, podchraoladh, vicithe, cluichí, ealaín dhigiteach, agus i bhfad níos mó. Is cuma má tá tú eolach cheana féin ar chúrsaí teicneolaíochta nó má tá tú díreach ag iarraidh tosú le TFC, tá an leabhar seo lán le smaointe iontacha maidir le conas foghlaimeoirí de gach cumas a mhealladh chun úsáid a bhaint as cúrsaí teicneolaíochta.

Ailt ar an TFC

Ar fáil gan stró ag gach múinteoir cláraithe trí leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta.

Chun rochtain a fháil ar an leabharlann ar líne, beidh ar mhúinteoirí cláraithe logáil isteach anseo lena gCláruimhir leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Agus an logáil isteach déanta, roghnaigh 'Rochtain ar Irisleabhair Oideachais (Access to Education Journals) ag bun an scáileáin, ar chlé.

  

*Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta rochtain saor in aisce ar fáil do mhúinteoirí cláraithe ar leabharlann ar líne chun cur leis an rochtain atá acu ar thaighde oideachais, agus dá bhrí sin ag tacú lena bhfoghlaim ghairmiúil. Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta le freagracht as cruinneas ná ionracas na n-irisleabhar, na n-alt, na ríomhleabhar, na sleachta agus na suíomhanna gréasáin ábhartha ná an ábhair a ndéantar rochtain air trí na hacmhainní seo.  Ní chiallaíonn na hacmhainní seo a bheith curtha san áireamh go dtugann an Chomhairle Mhúinteoireachta a faomhadh d’aon táirgí, seirbhísí, dearcthaí nó eolas a ndéantar cur síos orthu nó a chuirtear ar fáil in aon ailt, ríomhleabhair, sleachta agus suíomhanna gréasáin srl. den sórt sin.

Podchraoltaí maidir le TFC

Kinia Podcast

Is fiontar neamhbhrabúis, carthanachta agus sóisialta é Kinja (Camara Education Ireland roimhe seo) a dhíríonn ar chúrsaí oideachais, agus is mian linn a chinntiú go bhfuil deiseanna foghlama agus scileanna a dhíríonn ar an todhchaí ar fáil do gach leanbh agus gach duine óg.

Tá an Podchraoladh Kinja déanta d’oideoirí atá ag iarraidh cur lena gcleachtas ag baint úsáid as an teicneolaíocht. Cuireann siad leideanna praiticiúla ar fáil agus bíonn comhráite acu faoi conas is féidir leat an méid is mó a bhaint as cúrsaí teicneolaíochta i do sheomra ranga, i gclub óige nó ar scoil. Breathnaíonn siad ar réimsí freisin cosúil le STEAM, an Ríomheolaíocht, Scileanna Digiteacha agus i bhfad níos mó!

 

Edtech from Ireland #ictedu

Roinneann Bernie Goldbach tuairimí faoi edtech (teicneolaíocht oideachais), faoin teagasc agus faoin bhfoglaim mar thacaíocht do ictedu.ie.

 

*Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta freagracht as cruinneas ná caighdeán an ábhair a ndéantar rochtain air trí na hacmhainní seo. Ní thugtar le fios agus na hacmhainní seo curtha san áireamh go bhfuil an Chomhairle Mhúinteoireachta ag faomhadh aon táirgí, seirbhísí, barúlacha, ná eolais a ndéantar cur síos air nó a chuirtear ar fáil ina leithéid d’acmhainní ar bith.