Coistí na Comhairle

Ar mhaithe le héascaíocht a dhéanamh ar a cuid oibre tá roinnt coistí, grúpaí oibre agus painéil bunaithe ag an gComhairle. Tá na mionsonraí faoi fheidhmeanna agus faoi bhallraíocht gach ceann acu seo le fáil thíos.

An Coiste Feidhmiúcháin

Is é cuspóir an Choiste Feidhmiúcháin ná éascaíocht a dhéanamh ar fheidhmiú éifeachtach agus éifeachtúil na Comhairle trí ghnóthaí na Comhairle a reachtáil idir ghnáthchruinnithe ginearálta na Comhairle. Tá siad seo a leanas mar chuid de shainchuspóirí an choiste:

 • Feidhmiú mar mheicníocht chomhordaithe chun gníomhú ar thrasghnóthaí de réir mar a eascraíonn siad
 • Feidhmiú thar ceann na Comhairle nuair nach féidir cruinniú ginearálta den Chomhairle a eagrú i ngeall ar chúinsí ama nó cúinsí eile
 • Orduithe eatramhacha a dhéanamh ar son na Comhairle nuair a bhíonn práinn i gceist agus nuair nach féidir leis an gComhairle cruinniú a eagrú ar ghearr-fhógra
 • Athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh don Chomhairle maidir le bunú, ballraíocht, téarmaí tagartha agus leanúnachas coistí
 • Tuairisciú go rialta don Chomhairle.

Tá an Coiste Feidhmiúcháin comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Michelle Keane (Cathaoirleach)
 • Ann Mulcahy 
 • David O Sullivan 
 • Rosena Jordan
 • Seán O Neill
 • Michael Delargey
 • Fergal McCarthy
 • Teresa O Doherty 
 • Gráinne Conachy
 • Anne Loughnane
 • Seamus Ó Fearraigh

An Coiste Imscrúdúcháin

Beidh an Chomhairle, nó aon duine eile, ábalta iarratas a chur faoi bhráid an Choiste Imscrúdúcháin maidir le hiniúchadh ar oiriúnacht don chleachtas aon mhúinteora sna cúinsí seo a leanas:

Má theip ar mhúinteoir i gcomhlíonadh, nó má sháraigh sé/sí, an tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, an tAcht Oideachais, 1998, an tAcht Oideachais (Leas), 2000, nó na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1999, nó aon rialachán, rialacha nó orduithe atá clúdaithe faoi na hAchtanna seo.

 • Má shíltear iompar an mhúinteora a bheith i réimse an mhí-iompair ghairmiúil mar atá leagtha síos san Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001
 • Má bhíonn faillí i gclárú an mhúinteora i ngeall ar eolas míchruinn nó calaoiseach a bheith tugtha nó mífháisnéis a bheith léirithe nó
 • Muna mbíonn ar a c(h)umas teagasc I ngeall ar chúinsí leighis.
 • Ní bheidh baint ag an gCoiste ach an oiread le gnóthaí leathúla a bhaineann le conradh ná le haraíonacht, ná ní bheidh suntas á thabhairt ag an gComhairle do ghearáin ar Féidir déileáil níos fear leo ag an leibhéal áitiúil.

Nuair a shíltear é a bheith cuí a leithéid a dhéanamh, cuirfidh an Coiste an t-iarratas ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta.

Tá an Coiste Imscrúdúcháin comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Ann Mulcahy (Cathaoirleach)
 • Ann Loughnane
 • Niall Duddy
 • Eamonn Shaughnessy
 • Peter McCabe
 • Seamus Ó Fearraigh 
 • Mary Curley
 • Michael Delargey
 • Mai Fanning
 • Catherine Moynihan
 • Bryan O Reilly 

An Coiste Araíonachta

Éisteoidh Painéal den Choiste Araíonachta le gearán tarchurtha chuige ón gCoiste Imscrúdúcháin. Déantar an éisteacht a reachtáil de réir Ailt 43 agus Sceidil 3 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, agus na rialacha agus nósanna imeachta gaolmhara atá dréachtaithe ag an gComhairle. Mar thoradh ar an éisteacht, d’fhéadfadh go mbeadh míoiriúnacht don teagasc mar thoradh ag an bpainéal, nó d’fhéadfaí an t-iarratas a dhíbheann. Cuireann an painéal a thuairisc faoi bhráid an Choiste Araíonachta.

Nuair a shroichtear toradh “neamh-infheidhme chun teagaisc”, gearrann an Coiste smachtbhanna cuí agus d’fhéadfadh go mbeadh aistarraingt clárúcháin go sealadach nó go buan, nó leanúntas leis an gclárúchán faoi réir ag roinnt coinníollacha.

Tá an Coiste Araíonochta comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Tracie Tobin (Cathaoirleach)
 • Seán O Neill
 • Anne Howard
 • Kathleen Burke
 • Noel Cronin
 • Paul Moroney
 • Mary Magner
 • Catherine Doolan
 • Gerry Leydon
 • Fergal McCarthy
 • Áine Lynch 
 • Declan Fahie 

An Coiste Clárúcháin

Cuireann an Coiste Clárúcháin comhairle ar fáil don Chomhairle agus déanann sí moltaí faoi gach gné de chlárúchán múinteoirí ag an gComhairle. Baineann an obair seo le comhairle agus moltaí a chur ar fáil faoi:
 • Na rialacha a rialaíonn an clárúchán
 • Na próisis a bhaineann lena leithéid de rialacha a chur I bhfeidhm
 • An próiseas a úsáidtear chun cinntí painéal a athbhreithniú
 • Comhdhéanamh na dtéarmaí tagartha do na Painéail Iarratas Bunoideachas agus Iarbhunoideachas agus don Phainéal ar Fhianaise Carachtair
 • Ceapachán measúnóirí chun cuidiú leis na Painéil Iarratas agus leis an bpróiseas ar Athbhreithniú Cinnidh
 • Comhairle a chur ar an gComhairle maidir leis an gcineál teastais ata le heisiúint
 • Critéir agus treoir don bhreithmheas ar cháilíochtaí don chlarúchán
 • Gnóthaí a bhiineann le Fianaise Carachtair agus promhadh.

Mar aon leis sin, déanann an Coiste Clárúcháin, agus é ag feidhmiú thar ceann na Comhairle, athbhreithniú ar chinntí faoi iarratais don chlárúchán a bhíonn déanta ag na Painéil Iarratais Bunleibhéal agus Iar-bhunleibhéal agus ag an bPainéal ar Fhianaise Carachtair, nuair a éilíonn an t-Iarratasóir a leithéid. Déantar é seo de réir an phróisis ar Athbhreithniú Cinnidh atá glachta ag an gComhairle. Is féidir é seo a íoslódáil anseo.

Tá an Coiste Clárúcháin comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Rosena Jordan (Cathaoirleach)
 • Anne Howard
 • Eamon Dennehy
 • Niall Duddy
 • Ciarán O Donnell
 • Mary Curley
 • Peter McCabe
 • Gerry Leydon
 • Seán Ó hÁrgáin
 • Mai Fanning
 • Niamh Hourigan
 • Fergal Mc Carthy 
 • Gráinne Conachy

An Coiste Oideachais

Tá freagracht ag an gcoiste seo as aighneachtaí a dhréachtadh agus moltaí a dhéanamh don Chomhairle maidir le raon de ghnóthaí obair na Comhairle ar a n-áirítear:

 • Na caighdeáin oideachais agus oiliúna a ba chóir a bheith ag daoine agus iad ag tosú ar chláir oideachais múinteora sa Stát agus an t-athbhreithniú agus creidiúnú ar a leithéid de chláir
 • An t-athbhreithniú ar chaighdeáin eolais, scile agus inniúlachta is gá don chleachtas teagaisc
 • Gnóthaí a bhaineann le baill nua a ionduchtú chun na gairme
 • Cur chun cinn ar oideachas, ar thraenáil agus ar fhorbairt ghairmiúil múinteoirí go leanúnach; agus, an t-athbhreithniú agus creidiúnú ar chláir don fhorbairt ghairmiúil leanúnach
 • Cóid iompair ghairmiúil do mhúinteoirí a dhréachtadh agus a athbhreithniú
 • Cur chun cinn na múinteoireachta mar ghairm d’iontrálaithe féideartha
 • Straitéis chumarsáide na Comhairle
 • Polasaí taighde na Comhairle.

Tá an Coiste Oideachais comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Seán O Neill (Cathaoirleach)
 • Catherine Doolan
 • Noel Cronin
 • Paul Moroney
 • Mary Magner
 • Jean Beswick Duignan
 • Kathleen Burke
 • Liam Ó Néill
 • Seán Ó hÁrgáin
 • Catherine Moynihan 
 • Niamh Dennehy
 • Teresa O Doherty
 • Gráinne Conachy

An Coiste Airgeadais

Déanann an Coiste Airgeadais maoirseacht ar ghnóthaí airgeadais na Comhairle ar a n-áirítear ullmhúchán an bhuiséid bhliantúil, monatóireacht leanúnach ar theacht isteach agus ar chaiteachas, agus ar shocruithe na Comhairle maidir le curamaí ginearálta riarachán.

Áirítear mar chuid dá fheidhmeanna.

 • Athbhreithniú agus tuairisciú ar ghnóthaí airgeadais na Comhairle
 • Breathnú maidir leis an mbuiséad bliantúil
 • Athbhreithniú a dhéanamh, ag tréimhsí rialta aitheanta le linn timthrialla an bhuiséid bhliantúil, ar iarbhír theacht isteach agus ioncaim i gcoinne an bhuiséid agus deimhniú a dhéanamh nuair is gá go ndéantar buiséad leasaithe a ullmhú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar dháileadh an chiste airgid
 • Athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh maidir le táillí na Comhairle
 • Teagmháil a dhéanamh le, agus cuntais a ullmhú do, na hiniúchóirí agus tuairisciú don Chomhairle maidir le cúinsí airgeadais.

Tá an Coiste Airgeadais comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Eamon Dennehy
 • Ann Mulcahy
 • Seán Ó Dubhlaing
 • Seamus Ó Fearraigh 
 • Gerry Leydon
 • Fergal McCarthy
 • Niamh Hourigan

An Coiste Iniúchóireachta

Déanann an Coiste Iniúchóireachta monatóireacht ar chórais, ar smachtaí airgeadais agus ar nósanna imeachta na Comhairle lena dheimhniú go mbíonn siad ag feidhmiú ar bhealach ordúil agus éifeachtach.

Tá an Coiste Iniúchóireachta comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Kathleen Burke
 • David O'Sullivan (Cathaoirleach)
 • Ciarán O Donnell
 • Seán Ó hÁrgáin
 • Liam Gallagher 
 • Gráinne Conachy

An Painéal ar Fhianaise Carachtair

Déanann Painéal ar Fhianaise Carachtair na Comhairle fianaise carachtair iarratasóirí a éilíonn clárúcháin mar mhúinteoirí leis an gComhairle a mheas. Déantar é seo agus aird á tabhairt ar na treoirlínte atá faofa ag an gComhairle, agus atá ar fáil le híoslódáil anseo.

Nuair a bhíonn sé mar chinneadh ag an bPainéal go bhfágann fianaise carachtair iarratasóra é/í mí-oiriúnach don chlárúchán, cuirfidh an Painéal a chinneadh, na fáthannna leis an gcinneadh, agus na bealaí chun cinn atá ann don iarratasóir ag an bpointe sin. Ullmhaíonn an Painéal tuairisc ansin le cur faoi bhráid an Choiste Clárúcháin.

Tá an Coiste ar Fhianaise Carachtair comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Bryan O'Reilly
 • Ciarán O Donnell
 • Anne Loughnane
 • Seán O Dubhlaing (Cathaoirleach)
 • Tracie Tobin
 • Liam Ó Néill
 • Niamh Hourigan

An Painéal Cáilíochtaí

Is iad na comhaltaí seo a leanas atá ar an bPainéal Cáilíochtaí:

 • Eamonn Shaughnessy (Cathaoirleach)
 • Tracie Tobin
 • Niall Duddy
 • Jean Beswick Duignan
 • Michael Delargey
 • Declan Fahie  
 • Teresa O Doherty 

An Painéal Clárúcháin

Is iad na comhaltaí seo a leanas atá ar an Clárúcháin:

 • Eamon Dennehy (Cathaoirleach)
 • Seán Ó Dubhlaing
 • Mary Magner
 • Seamus Ó Fearraigh
 • Liam Ó Néill 
 • Niamh Dennehy
 • Gráinne Conachy