Eolas don Phobal agus do na Meáin

Déanann Cuid 5 d'Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015 (an tAcht) foráil go ndéanfaidh Coiste Imscrúdaithe na Comhairle Múinteoireachta gearáin a bhaineann le múinteoirí cláraithe a bhreithniú agus a fhiosrú. Déanann sí foráil go reáchtálfaidh Painéil den Choiste Araíonachta fiosrúcháin/éisteachtaí, más gá.

Bíonn céim an Choiste Imsrcúdaithe den phróiseas (an chéim scaghta) ar siúl go príobháideach ó thus go deireadh. 

Is iondúil go reáchtáiltear fiosrúcháin faoi Oiriúnacht chun Múineadh go poiblí (de réir Achtanna na Comhairle Múinteoireachta) leis an bpobal agus leis na meáin a bhfuil cead acu freastal orthu. Déantar foráil sa reachtaíocht, áfach, maidir le fiosrúcháin a dhéanamh go príobháideach i gcúinsí áirithe.

Nuair a thagann fiosrúchán um fheidhmiúlacht chun múineadh chun críche, déantar foráil i gCuid 5 den Acht freisin maidir le smachtbhannaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist a fhorchur, má dhéantar cinneadh i gcoinne an mhúinteora.

Ní fhoilsítear eolas ach amháin má chuireann an Coiste Imscrúdaithe gearán ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta le haghaidh fiosrúcháin. Mura gcuirtear gearán ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta le haghaidh fiosrúcháin, ní fhoilsítear aon eolas. 

Fiosruithe maidir le Feidhmiúlacht chun Múineadh

Má chuireann an Coiste Imscrúdaithe gearán ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta, reáchtálfar fiosrúchán os comhair an Choiste Araíonachta. Tá idir 3 bhall ar a laghad agus 5 bhall ar a mhéad den Choiste Araíonachta ar phainéal. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh éisteacht ó bhéal nó scrúdú a dhéanamh ar dhoiciméid agus aighneachtaí i scríbhinn a bheith i gceist le fiosrúchán. Má bhíonn éisteacht ó bhéal ar siúl, deirtear san Acht go mbeidh sí ar siúl go poiblí ach amháin:

a) Má dhéanann múinteoir nó finné, ina bhféadfadh an gearánach a bheith san áireamh, iarratas a dhéanamh, go mbeadh an fiosrúchán ar fad, nó cuid de, ar siúl ar shlí eile seachas go poiblí, agus

b) Má bhíonn Painéal an Choiste Araíonachta sásta go mbeadh sé iomchuí mar a sheasann cúrsaí an éisteacht iomlán ó bhéal nó cuid di a reáchtáil ar shlí eile seachas go poiblí.

Féadfaidh baill den phobal agus de na meáin freastal ar éisteachtaí phoiblí. Foilseofar féilire de na héisteachtaí phoiblí ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, www.teachingcouncil.ie, ó am go chéile. Ach, ní fhoilseofar sonraí daoine aonair a mbaineann na himeachtaí leo roimh na héisteachtaí.  

Is go príobháideach a dhéantar fiosrúcháin a dhéantar trí Scrúdú ar Dhoiciméid & Aighneachtaí Scríofa agus ní trí éisteacht ó bhéal. Má mheasann an Chomhairle Mhúinteoireachta gur chun leas an phobail é, is féidir sonraí na dtorthaí agus na smachtbhannaí sna cásanna sin a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Éisteachtaí ó Béal a Chur i gCrích

Tar éis breithniú a dhéanamh ar bhfianaise ar fad ag an bhfiosrúchán, pléfidh an Painéal é i seisiún príobháideach agus ullmhóidh sé tuairisc ina mbeidh na sonraí cibé an bhfuarthas go raibh an líomhain/ na líomhaintí cruthaithe. Má bhí an fiosrúchán ar siúl go poiblí, is féidir leis an bPainéal dul ar aghaidh agus a chinneadh a chur in iúl go poiblí, agus éistfidh sé le haighneachtaí maidir le smachtbhanna. Ansin, déanfaidh an Painéal plé air i seisiún príobháideach agus déanfaidh sé cinneadh maidir le smachtbhanna ar bith. Má bhí an fiosrúchán ar siúl go poiblí, is féidir leis an Painéal dul ar aghaidh agus a smachtbhanna a fhógairt go poiblí.

Má dhéantar cinneadh ceann amháin nó níos mó de na smachtbhannaí atá níos tromchúisí (i.e. coinníollacha atá ceangailte le clárú múinteora, a bheith curtha ar fionraí ón gclár ar feadh tréimhse ama nach mbeidh níos faide ná dhá bhliain, nó a bheith bainte den chlár), a chur i bhfeidhm, tá 21 lá ag an múinteoir iarratas achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt. Sa chás nach dhéanann an mhúinteoir iarratas chun acomharc, déanfaidh an Chomhairle iarratas chuig an Ard-Chúirt ar dheimhniú a fháil maidir leis an gcinneadh.

Faoin Acht, is faoin gComhairle Mhúinteoireachta cinneadh a dhéanamh ar chóir cinneadh, nó cinntí an Phainéil agus/nó aon smachtbhanna atá beartaithe ag an bPainéal a fhoilsiú ar mhaithe leis an phobail, fiú má tharlaíonn na fiosrúcháin go phoiblí nó go príobháideach (lena n-áirítear fiosrúcháin trí Scrúdú ar Dhoiciméid & Aighneachtaí i scríbhinn). Má chinneann an Chomhairle gur ar mhaithe le leas an phobail é/iad a fhoilsiú, cuirfear na sonraí ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Ní thugann an Chomhairle Mhúinteoireachta ráiteas ar chásanna aonair.

Eolas Breise

Comhlíonfaidh an Chomhairle, an t-am ar fad, a ndualgais tuairiscithe chuig comhlachtaí, An Garda Síochána agus Tulsa (An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach) san áireamh, i dtaca le cosaint leanaí agus daoine soghonta.