Folúntais

Fáilte chuig leathanach folúntais an Comhairle Mhúinteoireachta. Gheobhaidh tú eolas anseo ar aon folúntais agus eolas maidir le teagmháil a dhéanamh leis an roinn AD. Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla don mhúinteoireacht, a dhéanann caighdeáin ghairmiúla na gairme a chur chun cian agus a rialáil. Feidhmíonn sí ar mhaithe le leas an phobal agus ag an am céanna tacaíonn sí agus cuireann sí le caighdeáin na múinteoireachta. 

Folúntais 

Oifigeach Cléireachais

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta ag lorg iarratas ar ról Oifigeach Cléireachais. Cuirfear painéal ar bun chun folúntais a líonadh ar an leibhéal seo, idir ranna san eagraíocht. Beidh an painéal i bhfeidhm ar feadh 12 mhí agus féadfar é a shíneadh go 18 mí.

Is ról oibríochtúil laistigh den eagraíocht é an post mar Oifigeach Cléireachais agus bíonn an té a cheapfar ag obair mar chuid d’fhoireann ghnóthach. I do ról mar Oifigeach Cléireachais, féadfaidh tú dul i mbun réimse gníomhaíochtaí lena n-áirítear fíoruithe ar iarratais, próisis dearbhaithe cáilíochta a athbhreithniú agus a chomhordú, tacaíocht soláthair, cruinnithe de chuid an Phainéil, an Choiste agus na Comhairle, dualgais fáiltithe, riarachán ginearálta agus bainistíocht seirbhísí do chustaiméirí chun feidhmiú rianúil ár ngníomhaíochtaí laethúla a chinntiú. Is deis iontach é seo chun taithí luachmhar a fháil san Earnáil Phoiblí agus bheadh sé oiriúnach do dhuine atá ag tosú amach ina ngairm bheatha nó ag filleadh ar an lucht saothair i measc rudaí eile.

Is é 22 lá an teidlíocht ar shaoire bhliantúil don ról mar Oifigeach Cléireachais agus feidhmíonn an Chomhairle beartas fleisc-ama. Tá obair hibrideach ar fáil ach promhadh rathúil a bheith curtha i gcrích.

Tá oifigí na Comhairle lonnaithe go caoithiúil i gCampas Gnó Mhaigh Nuad agus tá páirceáil saor in aisce ar fáil ar an láthair.

Tuilleadh eolais agus foirm iarratais

Spriocdháta: 10am, 12ú Meitheamh 2023

Roinnt Buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta 

Vacancies-Picture---Irish

An tAcht um Chosaint Sonraí 2018

Is fostóir comhdheiseanna í an Chomhairle Mhúinteoireachta agus is ar bhonn fiúntais a mheasfar gach iarratas ar fhostaíocht. Fáiltíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta roimh iarratais ó gach iarrthóir atá cáilithe go cuí, beag beann ar chreideamh, inscne, míchumas, cine, tuairim pholaitiúil, aois, stádas pósta, gnéaschlaonadh, nó cibé an bhfuil cleithiúnaithe acu nó nach bhfuil.

Nuair a fhaightear d’iarratas, cruthaímid taifead i d’ainm, ina mbeidh cuid mhór den eolas pearsanta a chuir tú ar fáil. Eolas den sórt sin a choinnítear, tá sé faoi réir na gceart agus na n-oibleagáidí atá leagtha amach san Acht um Chosaint Sonraí agus sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Chun iarratas a dhéanamh faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 nó faoi RGCS 2018, seol d’iarratas i scríbhinn le do thoil chuig dpo@teachingcouncil.ie.

Cinntigh le do thoil go dtugann tú cuntas chomh mion agus is féidir ar na taifid atá á lorg agat ionas go mbeimid in ann an taifead ábhartha a aithint. Asbhaintear míreanna áirithe eolais, nach bhfuil sonrach d’aon duine aonair ar leith, as na taifid chun críche staitistiúla.